PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 158-171
Article title

Розрив у рівнях економічного розвитку України та країн ЄС як об’єктивна реальність євроінтеграції України

Content
Title variants
EN
Gap in the Levels of Economic Development of Ukraine and EU Countries as the Objective Reality of European Integration of Ukraine
PL
Różnica w poziomach rozwoju gospodarczego Ukrainy i krajów UE jako obiektywna rzeczywistość eurointegracji Ukrainy
RU
Разрыв в уровнях экономического развития Украины и стран ЕС как объективная реальность евроинтеграции Украины
Languages of publication
PL EN UK RU
Abstracts
PL
Integracja europejska jest czynnikiem determinującym kreowanie zagranicznej polityki gospodarczej Ukrainy na obecnym etapie jej rozwoju. Obrany kierunek zagranicznej działalności gospodarczej przewiduje stopniowe zbliżenie systemów gospodarczych Ukrainy i Unii Europejskiej. Tym niemniej istnieją obiektywne czynniki, które komplikują ten proces. Różnica w poziomach rozwoju gospodarczego Ukrainy i krajów Unii Europejskiej, w jakości życia i w poziomie wolności gospodarczej komplikuje szybką integrację Ukrainy z Unią Europejską. Analiza głównych wskaźników makroekonomicznych wykazała, że szybka integracja Ukrainy z Unią Europejską doprowadzi do negatywnych konsekwencji dla gospodarki krajowej i rodzimych producentów. Wdrożenie polityki protekcjonizmu edukacyjnego jest konieczne dla kształtowania konkurencyjnego producenta krajowego, co pozwoli umocnić pozycję ukraińskich producentów na rynku europejskim i ich konkurencyjność na rynku krajowym. Równocześnie zmniejszenie zatrudnienia i podniesienie poziomu dochodów z pracy pozwoli na stworzenie efektywnego popytu zarówno na towary krajowe, jak i zagraniczne, co zapewni stopniową integrację Ukrainy z europejskim systemem gospodarczym nie w kategoriach surowcowego przydatku i rynku zbytu, lecz w kategoriach równorzędnego partnera w operacjach handlowych i podmiotu przepływów kapitałowych.
EN
European integration is the determining factor of creation of the external economic policy of Ukraine at the current stage of its development. The chosen external economic direction provides gradual convergence of Ukraine and the European Union economic systems. However, there are objective factors that complicate this process. The gap in the levels of economic development of Ukraine and countries of the European Union, in life quality and level of economic freedom complicates fast integration of Ukraine into the European Union. The analysis of the main macroeconomic indicators showed that fast integration of Ukraine into the European Union will lead to negative consequences for domestic economy and national producers. The implementation of the policy of educational protectionism is necessary for the formation of the competitive national producer that will allow to strengthen the position of Ukrainian producers in the European market and their competitiveness in the national market. At the same time, the reduction of employment and increasing of the rate of labour incomes will allow creating an effective demand for both domestic and import goods that will provide gradual integration of Ukraine into the European economic system not on the terms of raw materials appendage and outlet market, but on the terms of the parity partner in trading activities and the subject of capital flows.
UK
Євроінтеграція є визначальним фактором побудови зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі її розвитку. Обраний зовнішньоекономічний курс передбачає поступове зближення економіки України та Європейського Союзу, проте існують об’єктивні фактори, що ускладнюють цей процес. Розрив у рівнях економічного розвитку України та країн Європейського Союзу, розрив у рівні життя населення та рівні економічної свободи суб’єктів господарювання ускладнює швидку інтеграцію України в Європейський Союз. Аналіз основних макроекономічних показників показав, що швидка інтеграція України в Європейський Союз призведе до негативних наслідків для вітчизняної економіки та національних виробників. Необхідним є застосування політики виховного протекціонізму для формування конкурентного національного виробника, що дозволить зміцнити позиції українських виробників на європейському ринку та їх конкурентоспроможність на національному ринку. Водночас зменшення зайнятості та підвищення рівня доходів населення дасть можливість сформувати платоспроможний попит як для вітчизняних, так і для імпортних товарів, що забезпечить поступове включення України в європейську економічну систему не на умовах сировинного придатку та ринку збуту, а на умовах паритетного партнера в торгівельних операціях та суб’єкта переміщення капіталів.
RU
Евроинтеграция является определяющим фактором построения внешнеэкономической политики Украины на современном этапе ее развития. Избранный внешнеэкономический курс предусматривает постепенное сближение экономики Украины и Европейского Союза, однако существуют объективные факторы, затрудняющие этот процесс. Разрыв в уровнях экономического развития Украины и стран Европейского Союза, разрыв в уровне жизни населения и уровне экономической свободы субъектов хозяйствования затрудняет быструю интеграцию Украины в Европейский Союз. Анализ основных макроэкономических показателей показал, что быстрая интеграция Украины в Европейский Союз приведет к негативным последствиям для отечественной экономики и национальных производителей. Необходимо применение политики воспитательного протекционизма для формирования конкурентного национального производителя, что позволит укрепить позиции украинских производителей на европейском рынке и их конкурентоспособность на национальном рынке. В то же время уменьшение занятости и повышение уровня доходов населения позволит сформировать платежеспособный спрос как для отечественных, так и для импортных товаров, что обеспечит постепенное включение Украины в европейскую экономическую систему не на условиях сырьевого придатка и рынка сбыта, а на условиях паритетного партнера в торговых операциях и субъекта перемещения капиталов.
Contributors
 • Zhytomyr State Technological University. Department of International Economics
 • Zhytomyr State Technological University. Department of International Economics
References
 • Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр. [Електронний ресурс]: за даними Інформаційно-аналітичного центру Info-Light. 2013 р. (Інфографіка - Рівне: 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 7, 8, ХР; MS Word 97-2010). Режим доступу: http://infolight.org.ua/ content/analiz-indeksu-konkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr [доступ: 10.10.2015]
 • Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році», Київ, НІСД, 2015, 684 с.
 • Глобальна порівняльна таблиця CPI 2014. Transparency International. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ti-ukraine.org/corruption-perceptions-index-2014/global-table.html [доступ: 10.10.2015].
 • Державна служба статистики України: Статистичний щорічник України за 2010 рік (за ред.О. Г. Осауленка), Київ, ТОВ “Август Трейд”, 2011, с. 544, 548, 552.
 • Індекс економічної свободи. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.feg.org.ua/uploadfiles/reports/files/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web_part1_4_freedom.pdf [доступ: 10.10.2015].
 • Індекс легкості ведення бізнесу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://debaty.org/uploadfiles/reports/files/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web_part1_3_doing.pdf [доступ: 10.10.2015].
 • Поліщук, Н. (2014), Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/analiz-indeksukonkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr [доступ: 10.10.2015].
 • Рейтинг экономик. Doing Business. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings [доступ: 10.10.2015].
 • Competitiveness Rankings. World Economic Forum. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/ [доступ: 10.10.2015].
 • Human Development Report 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf [доступ: 10.10.2015].
 • Index of Economic Freedom. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.heritage.org/index/ranking [доступ: 10.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a658160-83e8-4056-82b7-8e226cafc992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.