PL EN


2014 | 38 | 401-413
Article title

Współczesne wyzwania i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza

Content
Title variants
EN
Contemporary Challenges and Threats to the Development of Rural Areas in Pomerania
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany, jakie zachodzą na obszarach wiejskich były i są wypadkową wielu procesów, za-równo gospodarczych, społecznych, jak i politycznych oraz kulturowych. Celem niniejszego artykułu była identyfikacja współczesnych wyzwań, a także zagrożeń dla rozwoju obszarów wiej-skich województwa pomorskiego. Podstawowym warunkiem ich rozwoju jest wzrost różnorodno-ści, głównie poprzez wzbogacanie struktury funkcji społeczno-gospodarczych. Na badanym terenie rolnictwo i leśnictwo odgrywają istotną rolę w życiu społeczności wsi i sta-nowią podstawę zarządzania zasobami naturalnymi oraz zagospodarowania krajobrazu wiejskiego. Wyzwaniem stojącym przed rolnictwem Pomorza w perspektywie długookresowej będzie budowanie silnej pozycji konkurencyjnej, poprzez wysoką jakość produktów rolnych. Obszary wiejskie Pomorza zmieniają swój charakter. Z rolniczej przestrzeni produkcyjnej stają się wielofunkcyjną przestrzenią konsumpcji. Istotny wpływ na zmianę obrazu wsi i rolnictwa będą miały trzy czynniki: aspekt wykorzy-stania uwarunkowań przyrodniczych, jakimi dysponuje badany region dla rozwoju obszarów wiejskich, czynnik demograficzno-osadniczy oraz kwestia polityki gospodarczej, a przede wszystkim wpływu „nowej” Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (2014–2020) na rozwój wsi. Głównym stymulato-rem rozwoju rolnictwa i przemian na pomorskiej wsi będzie w przyszłości produkcja surowców energe-tycznych, a na obszarach nadmorskich – turystyka wiejska i agroturystyka.
EN
The changes that occur in rural areas have been the result of many processes both economic, social, political and cultural. The purpose of this article was to identify contemporary challenges and threats for the development of rural areas of Pomerania. The basic condition for the develop-ment of rural areas of Pomerania is to increase their diversity, in particular by enriching the socio-economic functions. Agriculture and forestry play an important role in the lives of rural communities and are the basis for natural resource management and development of the rural landscape. The challenge for agriculture Pomerania in the long term will be to build a strong competitive position through high quality agricultural products. The rural areas of Pomerania change their character. Along with agricultural production, multifunctional space consumption becomes more evident. Materially affect the image of agriculture and rural areas will have three factors: the aspect of the use of natural conditions, which has studied the region for rural development, demographic and settle-ment agent, and the issue of economic policy and, above all, the impact of the "new" Common Agricultural Policy of the European Union (2014–2020) for rural development. The main stimula-tor for the agricultural development and changes in the Pomeranian villages will be the production of raw energy material. Rural tourism and agro tourism will have a significant influence on the development of coastal areas.
Year
Issue
38
Pages
401-413
Physical description
Contributors
 • Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • Bański J., 2008, Współczesny rozwój obszarów wiejskich – wybrane procesy społeczne i ekonomiczne. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 8, z. 1.
 • Czapiewska G., 2010, The role of agricultural biogas plants in the development of the renewable energy industry [w:] Renewable energy as an indicator of modern econ-omy, red. Z. Brodziński, M. Kramarz, M.R. Sławomirski, Fundacja Idealna Gmina, Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Czapiewska G., 2011, Renewable energy and its influence on the development of rural areas of Middle Pomerania [w:] Use of biomass in power engineering: economic and ecological aspects, red. M. Jasiulewicz, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 • Czapiewska G., 2012a, Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich Pomo-rza [w:] Przemiany demograficzne Pomorza na przełomie wieków – ujęcie społecz-ne, ekonomiczne, przestrzenne, red. P. Szmielińska-Pietraszek, W. Szymańska, Rządowa Rada Ludnościowa, Słupsk–Warszawa.
 • Czapiewska G., 2012b, Ekonomiczno-społeczne skutki restrukturyzacji państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu Środkowym, Akademia Pomorska, Słupsk.
 • Czapiewska G., 2012c, Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, „Acta Scientiarum Polonorum. Ad-ministratio Locorum” nr 11 (2).
 • Czapiewska G., 2013a, Trendy rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w per-spektywie 2050 roku [w:] Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regio-nalne, red. J. Bański, Studia Obszarów Wiejskich, z. 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Czapiewska G., 2013b, Grupy producentów rolnych w rozwoju obszarów wiejskich Po-morza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica”, nr 13.
 • Dubownik A., 2011, Rola środków Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w prze-kształceniach rolnictwa w województwie wielkopolskim, Bogucki, Poznań.
 • Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwa-runkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania obszarów wiejskich [w:] Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiej-skich a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wilkin J., 2009, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4.
 • Szczepański J., 1983, Treść stosunków zachodzących między wsią i miastem, „Wieś i Rolnic-two”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a687adb-f606-4369-bd47-a2a95b68e04b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.