PL EN


2020 | 14/1 | 63-89
Article title

Informacja o zbiorach dawnego Muzeum Księży Marianów im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court (Wielka Brytania) – obecnie w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym koło Konina

Content
Title variants
Information about the collections of the former Museum of Marian Fathers in Fawley Court (Great Britain) – currently the Museum of Fr. Józef Jarzębowski in Licheń Stary nearby Konin
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
History of the Museum of Marian Fathers, founded at the college for boys in Bielany, the district of Warsaw, reconstituted in the Fawley Court at Henley-on-Thames, Great Britain, and finally moved to the Shrine of Our Lady of Sorrows in Licheń Stary, is the key to understanding the content and organization of this collection. Patriotic, religious and educational aspects of the museums, its role for the Polish diaspora in Great Britain, and its depletion in the results of historical changes. Presentation of the collection content” museum objects – sidearm, sculptures, artistic fabrics, drawings and watercolors, paintings, graphics, commemorative items; book collection – books from the 19th and 20th centuries, journals, music prints, maps, and cityscapes. A more detailed presentation of the collection of early printed books, ephemera, and journals from the 19th century.
Contributors
author
author
References
 • Bohdanowicz A., Ojcowie Marianie dostali angielski dwór Fawley Court pod opiekę, po latach sprzedali go po cichu za 12 mln funtów, [online] https://natemat.pl/72187,oj¬cowie-marianie-dostali-angielski-dwor-fawley-court-pod-opieke-po-latach-sprzedali¬-go-po-cichu-za-12-mln [dostęp 01.03.2020].
 • Buchowski, Witold Adam Donat, [w:] Baza osób polskich – Polnische Personendatenbank, [online] http://baza-nazwisk.de/suche.html?data=29541&title=Buchowski-Witold-A¬dam-Donat [dostęp 01.03.2020].
 • Fawley Court: Pałac i Muzeum = Fawley Court: Historic House and Museum, D. Szew¬czyk-Prokurat; oprac. M. Wrede; tł. P.E. Steele, Warszawa 2003.
 • Historia muzeum, [online] http://www.lichen.pl/pl/191/historia_muzeum [dostęp 28.02.2020].
 • IPOHORSKI-LENKIEWICZ, The Gazette, [online] https://www.thegazette.co.uk/noti¬ce/L-55212-036 [dostęp 01.03.2020].
 • Katalog wystawy historycznej w stulecie powstania styczniowego: zbiory ks. Józefa Jarzę-bowskiego, tekst oprac. M. Danilewiczowa i in., Londyn 1964.
 • Król Z., Zbiory z Fawley Court w Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, [w:] Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990, pod red. S. Łukasiewicza i M. Olczaka, Warszawa 1918, s. 54-60.
 • Kula M., Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapominaniu, przewidywaniu, Poznań 2004, s. 181-184.
 • Nic dodać, nic ująć. Rubens, Rembrandt grafiki ze zbiorów Muzeum im. ks. J. Jarzębow-skiego w Licheniu Starym, kurator wystawy A. Rossa, I. Wawrzyniak, tł. R. Adam¬czyk, Licheń 2019.
 • Łaskarzewska H., Figiel M., Polskie dziedzictwo kulturowe w krajach Europy Za¬chodniej: Zbiory Biblioteczne – stan zachowania, „Cenne, Bezcenne, Utraco¬ne” 2009, nr 2 (59), s. 25-26 [online] http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Con¬tent/60733/00065200%20-%20Cenne%20Bezcenne%20Utracone%202009%20 nr%202.pdf [dostęp 14.09.2019].
 • „Mówią ludzie roku 1863”. Wystawa w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego 3 maja 2013-31 października 2013, Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego w Liche¬niu Starym, Licheń Stary 2013
 • Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym = Fr. Józef Jarzębowski Mu¬seum in Licheń Stary, red. I. Wawrzyniak, Licheń Stary 2010.
 • Wrede M., Kolekcje emigracyjne jako wyzwanie dla kustoszy narodowej pamięci. Na przy-kładzie Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego MIC, Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, Spuścizny Samuela Tyszkiewicza i Archiwum Aleksandra Janty, [w:] Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej. T. 1, Kraków 2012, s. 129-146.
 • Wrede M., Ksiądz Józef Jarzębowski (1897-1964) – założyciel muzeum historycznego i biblioteki w Fawley Court, [w:] Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, red. H. Ła¬skarzewska, Warszawa 2013, Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współcze-snych, t. 13, s. 132-144.
 • Wrede M., Polskie muzeum w angielskiej rezydencji. Muzeum Księży Marianów w Fawley Court w Wielkiej Brytanii, [w:] Muzea – rezydencje w Polsce. Materiały z sesji na-ukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłowce 14-16 października 2004, Kozłówka 2004, s. 551-565.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a6883ac-18a6-4246-ba1a-465bc363f3c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.