PL EN


2017 | 3 (71) | 69-89
Article title

Prawne instrumenty wspierające bezpieczeństwo epidemiczne biorców ludzkich komórek, tkanek i narządów

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Legal instruments supporting epidemic safety of recipients of human cells, tissues and organs
RU
Правовые инструменты, которые поддерживают эпидемическую безопасность реципиентов человеческих клеток, тканей и органов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu omówiony został sposób realizacji konstytucyjnego obowiązku władz publicznych do zwalczania chorób epidemicznych na płaszczyźnie przeciwdziałania przenoszeniu czynnika chorobowego od dawcy do biorcy w terapeutycznych procedurach transplantacyjnych. Wskazano, że przepisy odnoszące się do epidemicznego bezpieczeństwa biorców rozproszone są w wielu aktach normatywnych regulujących zastosowanie różnego rodzaju komórek, tkanek i narządów ludzkich i dotyczą zarówno aspektów organizacji jednostki, w której dokonuje się pobrania i transplantacji, jak również wymogów względem personelu uczestniczącego w procedurach medycznych zmierzających do przeniesienia komórek, tkanek, narządów od dawcy do biorcy, jak również kryteriów kwalifikacji i ekskluzyjnych wobec kandydatów na dawców.
EN
The study discusses the implementation of constitutional obligation of public authorities to combat epidemic illnesses at the level of counteracting the transmission of disease agent from donor to recipient in therapeutic transplantation procedures. It was pointed out that the provisions relating to the epidemiological safety of recipients are dispersed in various normative acts regulating the use of different types of cells, tissues and organs of humans, and relate both to the aspects of the organization of the transplantation unit as well as to the personnel involved in the medical procedures. intended to transfer cells, tissues, organs from the donor to the recipient, as well as eligibility and exclusion criteria for candidates for donors.
RU
В данной работе был обсужден способ реализации конституционного обязательства органов государственной власти в борьбе с эпидемическими болезнями в области противодействия переноса болезненного компонента от донора к реципиенту в терапевтических трансплантационных процедурах. Указано, что положения, касающиеся эпидемической безопасности реципиента, разбросаны во многих нормативных актах, которые регулируют использование разного вида клеток, тканей и человеческих органов и касаются одинаково аспектов организации единицы, в которой осуществляются сборы и трансплантации, также как требований относительно персонала, который участвует в медицинских процедурах связанных с переносом клеток, тканей, органов от донора к реципиенту, а также критериев квалификации и эксклюзивных по отношению к кандидатам на донора.
Publisher
Year
Volume
Pages
69-89
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a6cb9eb-8409-4bf7-86c8-a924a2d3f194
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.