PL EN


2014 | 21 | 2 | 42-48
Article title

Zasobowe podejście do konkurencyjności MSP przetwórstwa żywnościowego w Wielkopolsce. Wyniki badań empirycznych

Content
Title variants
EN
The competitiveness of SME from food sector due to resource’s approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest wskazanie roli zasobów i umiejętności pracowników przedsiębiorstw w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej. Elementy te tworzą zbiór czynników endogenicznych, które, w odróżnieniu od czynników egzogenicznych, w najistotniejszym stopniu determinują szanse firmy na umiejętne działanie i przetrwanie w konkurencyjnym otoczeniu. W szczególności, w dobie globalnego turbokapitalizmu na znaczeniu w sferze gospodarowania nabierają nie tylko zasoby twarde, łatwo wyrażalne, ale również te o charakterze niematerialnym, a więc takie, które trudniej jest zoperacjonalizować. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej jego części zaprezentowano krótki przegląd literatury odnośnie do zasobów przedsiębiorstwa, ich podziału i roli w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej. W drugiej zaś jego części przedstawiono wyniki badań nad MSP przetwórstwa żywnościowego z województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w latach 2011–2012. Uzyskane wyniki wskazują, iż menedżerowi analizowanych firm podążają zgodnie z trendami współczesnego zarządzania i waloryzują miękkie czynniki wzrostu w procesie internacjonalizacji.
EN
The main aim of the article is to identify the role of resources and skills of employees of enterprises in the process of gaining competitive advantage. These elements form a set of endogenous factors which, in contrast to exogenous factors, are the most important determinant affecting the chances of a company for successfully functioning and surviving in a competitive environment. In particular, in the time of global turbo-capitalism the bigger importance in the field of management become not only hard, easily expressible resources, but also those of an intangible nature, and therefore it is difficult to operationalize them. The paper is both theoretical and empirical in nature. The first part presents a brief review of the literature relating to corporate resources, their division and their role in the process of gaining a competitive advantage. In the second part of the paper are presented the results of survey on SMEs representing food sector in the Wielkopolska region carried out in 2011–2012. The results indicate that the manager of the analyzed companies follow in accordance with the trends of modern management and valuate soft growth factors in the process of internationalization.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
42-48
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a91cb36-23ba-46b2-ab3c-1fe7a5336347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.