PL EN


2015 | 217 | 68-80
Article title

Logistyczno-marketingowe aspekty w sieci tworzenia wartości

Content
Title variants
EN
Logistics-marketing network elements of value creation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba zidentyfikowania aspektów logistyczno--marketingowych w sieci tworzenia warto ści dla klienta. Wartość, choć różnie interpretowana w literaturze, stanowi współcześnie ważny przedmiot analiz. Co niezwykle istotne, wyraźnie akcentuje się jej znaczenie dla osiągania celów biznesowych przedsiębiorstwa. Lepsza wartość dla klienta jest generatorem sukcesu przedsi ębiorstwa, gdzie istotny obszar konkurowania pełni system logistyczno-marketingowy. Artykuł porusza problema-tykę dotyczącą sieci wartości, które są tworzone przy współudziale wielu podmiotów. Rozważania akcentują również konieczność nieustannej współpracy między podmiotami będącymi uczestnikami sieci.
EN
The aim of the article is to identify the aspects of logistics and marketing ne-twork to create value for the customer. The value though differently interpreted in the literature, is today an important subject of analysis. Most importantly, clearly emphasizes its importance to achieving business goals. Better value for the customer is the generator of the company’s success, where an important area to compete fully marketing logistics and system. The article discusses issues concerning value networks that are created in conjunction with multiple entities. Considerations also emphasize the need for constant cooperation between entities who are members of the network
Keywords
Year
Volume
217
Pages
68-80
Physical description
Contributors
References
 • Anderson J.C., Jain D.C., Chintagunta. P.K. (1993), Customer value assessment in busi-ness markets: A state-of-practice study, “Journal of Business to Business Marke-ting”, 1 (1), The Haworth Press.
 • Blaik P., Matwiejczuk R (2014), Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania w procesie tworzenia wartości, wersja on-line: www.logistics-and transport.eu/ index.php/main/article/download/.../99 (dostęp: 28.08.2014).
 • Brilman J. (2003), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Ciesielski M. (2011), Strategie łańcuchów i sieci dostaw [w:] M. Ciesielski (red.), Za-rządzanie łańcuchami dostaw, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Ciesielski M., Łupicka A., Zimniewicz S. (2004), Teoretyczne podstawy logistyki [w:] M. Ciesielski (red.), Podstawy wiedzy logistycznej, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Ciesielski M. (2011), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Fechner I. (2008), ECR – nowe wyzwania w zarządzaniu łańcuchem dostaw [w:] Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2008, materiały konferencyjne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 • Gale B.T. (1994), Managing customer value, The Free Press, New York.
 • Koch U. (1996), Bewertung und Wirtschaftlichkeitsermittlung logistische Systeme, Gabler Verlag, Deutscher Uniwersitätserlag, Wiesbaden.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Majchrzak-Lepczyk J. (2014), Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 2.
 • Mangan J., Lalwani C., Butcher T. (2008), Global logistics and supply chain manage-ment, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 • Matwiejczuk R. (2008), Innowacyjne aspekty logistyki w sieci tworzenia wartości w świetle koncepcji kluczowych kompetencji, wersja on-line: dspace.uni.lodz.pl:8080/ xmlui/handle/11089/619 (dostęp: 29.08.2014).
 • Pokusa T. (2006), Logistyczno-marketingowy system tworzenia wartości, wersja on-line: www.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/viewFile/32/31 (dostęp: 27.07.2014).
 • Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyni-ków, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Rutkowski K. (2000), Zintegrowany ł ańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Rupik K. (2008), Efektywność planowania marketingowego organizacji sieciowych, wersja on-line: http.//www.orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=107 (do-stęp: 29.08.2014).
 • Rutkowski I. (2010), Komunikowanie wartości dla klienta oparte na faktach – wybrane problemy [w:] B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.), Komunikacja rynkowa. Skutecz-ne narzędzia i obszary zastosowania, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Surówka-Marszałek D. (2003), Proces tworzenia wartości w relacjach partnerskich na rynkach przemysłowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 3.
 • Szudrowicz A. (2003), Sieci gospodarcze a sieci logistyczne [w:] M. Ciesielski (red.), Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Witkowski J. (2000), Logistyka w organizacjach sieciowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 7-8.
 • Wolffgram E. (2000), Najnowsze trendy w rozwoju logistyki. Szanse i zagrożenia dla rozwoju logistyki w Polsce [w:] Wyjdź naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2000, materiały kongresowe, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 • Woodruff R.B. (1997), Customer value: The next source for competitive advantage, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 25, No 2, Academy of Mar-keting Science.
 • [www 1] You can drop more than a pin, www.quiqui.me (dostęp: 14.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a990410-3f60-447d-b7ee-71fe1a7b13fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.