PL EN


2018 | 1(973) | 175-192
Article title

Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Authors
Title variants
EN
The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienia prezentowane w artykule dotyczą działalności regionalnych komisji orzekających (RKO) w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przeprowadzono analizę aktywności RKO w Polsce, biorąc pod uwagę przypisane czyny naruszeń dyscypliny finansów publicznych, złożone wnioski o ukaranie, odstępstwa od wymierzenia kary, orzeczenia o uniewinnieniu, a także werdykty o ukaraniu obwinionego. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów działalności RKO. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało przeprowadzenia studiów literatury przedmiotu, regulacji prawnych, a także analizy sprawozdań Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Badaniem objęto lata 2011–2016. Wyniki pozwoliły ukazać zróżnicowaną aktywność poszczególnych RKO w Polsce.
EN
The article examines the activities of the regional arbitration commission (RAC) in the system of liability for breach of public finance discipline. It covers attributed acts of violations of public finance discipline, applications for punishment, derogations from punishment, verdicts of acquittal and verdicts of punishment of the accused. The aim of the article is to present selected issues of RAC activities over the years 2011–2016. To this end, the subject literature, legal regulations and reports of the Main Arbitration Commission in cases of violation of public finance discipline are analysed.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Chojna-Duch E. (2003), Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwaleniu i wykonywaniu budżetu państwa, Dz.U. nr 50, poz. 334, z późn. zm.
 • Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P. (2012), Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, „Finanse Komunalne”, nr 5.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kosikowski C. (2006), Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych (nowa koncepcja), „Państwo i Prawo”, nr 12.
 • Kot J. (2011), Wstęp do monografii pokonferencyjnej (w:) Dyscyplina finansów publicznych – stan obecny i kierunki zmian, red. M. Smaga, M. Winiarz, Grupa Ergo, Wrocław.
 • Lipiec-Warzecha L. (2012), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. (2006), Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa–Rzeszów.
 • Misiąg W. (2017), Komisje orzekające i ich właściwość (w:) Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 13 stycznia 2003 r., DF/GKO/Odw.-100/131-132/2002.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 26 lipca 2004 r., DF/GKO/Odw.-32/43-45/RN-10-12/2004/521.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 16 grudnia 2010 r., BDF1/ 4900/95/106/10/05, Legalis.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 28 lutego 2011 r., BDF1/4900/78/89/10/2215, Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2011, nr 2, poz. 10.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 28 marca 2011 r., BDF1/4900/10/11/11/432, Lex nr 798193.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 14 lipca 2011 r., BDFP1/4900/55/61/11/29, Lex nr 102784.
 • Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 30 lipca 2012 r., BDF1/4900/7/6/12/121, Lex nr 1224841.
 • Owsiak S. (2013), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedziby i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków i trybu postępowania, Dz.U. z 2014 r., nr 167, poz. 1747.
 • Sołtyk P. (2017), Wniosek o ukaranie (w:) Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających w pierwszej instancji, sprawozdania z lat 2011–2016.
 • Szołno-Koguc J. (2015), Dyscyplina finansów publicznych – refleksje w świetle dotychczasowych doświadczeń (w:) 10 lat ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wydanie specjalne, red. W. Robaczyński, A. Talik, Z. Zieliński, Warszawa.
 • Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1953 r. o zasadach i trybie wykonania budżetu państwa, M.P. nr A-53, poz. 592, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym, Dz.U. nr 45, poz. 221, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 29, poz. 244, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 56, poz. 283, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, t.j., Dz.U. nr 72, poz. 344, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, t.j., Dz.U. 2013, poz. 168.
 • Walczak P. (2012), Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej (w:) Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej, red. J. Borkowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Winiarz M. (2011), Ochrona prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie na przykładzie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego”, nr 10.
 • Ziółkowska W. (2012), Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aa0a503-961a-486e-89b4-c3eb74a6235d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.