PL EN


2013 | 33/2013 Ekonomia IV | 38-47
Article title

Polska polityka pieniężna w latach 2012-2013 – więcej restrykcyjności niż akomodacji

Content
Title variants
EN
The Polish Monetary Policy in the Years 2012-2013 – More Restrictiveness than Accommodation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Inaczej niż wiodące banki centralne krajów rozwiniętych, które utrzymywały i utrzymują swe stopy procentowe poniżej stóp inflacji, kontynuując luźną politykę monetarną, polska Rada Polityki Pieniężnej prowadziła w ostatnich kwartałach politykę dodatnich realnych stóp procentowych i to rosnących aż do lipca 2013 r., pozostawiając rządowi troskę o utrzymywanie i utrwalanie wzrostu gospodarczego. Zasadniczą przesłanką prowadzonej w Polsce twardej polityki antyinflacyjnej jest nie wyolbrzymiane zagrożenie przyspieszeniem inflacji, ale kwestia prestiżu – próba zwiększenia wpływu na gospodarkę przez bank centralny. Lata 2012-2013 to okres dalszej, stopniowej poprawy sytuacji na rynku międzybankowym w warunkach narastania nadpłynności sektora bankowego jako całości. Dla polskich finansów, w tym systemu pieniężnego, w okresie po globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym największe zagrożenie rysuje się ze strony pogarszającej się nierównowagi zewnętrznej, mimo że dane dotyczące bilansu obrotów bieżących, w tym handlu zagranicznego, w I połowie 2013 r. przedstawiają się dość optymistycznie. Tak np. saldo obrotów handlowych z zagranicą w II kwartale tego roku zamknęło się nienotowaną od początku lat 90. nadwyżką w wysokości 1,2 mld euro. Powstaje jednak pytanie, czy nie jest to sytuacja wyjątkowa, związana przede wszystkim z osłabieniem popytu wewnętrznego.
EN
Otherwise than the leading central banks in advanced economies, which kept and have been keeping their interest rates below the prevailing low rates of inflation and followed quantitative easing, during the recent quarters, the Polish Monetary Policy Council conducted policy of positive real rates which were on the rise till July of 2013, leaving to the government all endeavours to keep and sustain economic growth. The basic premise of the restrictive anti-inflationary policy in Poland is not a strongly exaggerated danger of speeding up inflation but a question of prestige – an attempt to increase influence over economy by the central bank. The years 2012-2013 mean a further, gradual improvement of the situation on the interbank market; however, under raising over-liquidity conditions of the whole banking sector. After the global financial and economic crisis, the greatest threat for the Polish finances, including the monetary system, comes from a worsening external disequilibrium although data on the current account, including trade balance, look in the first half of 2013 pretty optimistic. For example, in the second quarter of 2013, Polish foreign trade achieved a surplus of 1.2 billion EUR, unprecedented since the beginning of the nineties. However, a question arises whether it is not an extraordinary situation connected with slowing down of domestic demand.
References
  • Program konwergencji. Aktualizacja 2012, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2012.
  • Program konwergencji. Aktualizacja 2013, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2013.
  • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
  • Michalski R., Polityka pieniężna – perspektywa 2020, (w:) Płowiec U. (red.), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa 2010.
  • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011, NBP/RPP, Warszawa, maj 2012.
  • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012, NBP/RPP, Warszawa, maj 2013.
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., tom I, Omówienie, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aa68796-6c67-4d5d-8656-ac43f84f1e86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.