PL EN


2012 | 2(43) | 76-87
Article title

Marketing mix kancelarii prawniczych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Marketing mix of law firms in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojawienie się zainteresowania marketingiem w działalności usługowej zaczęto obserwować w rozwiniętych państwach gospodarki rynkowej, a dotyczyło ono tych sektorów usługowych, w których zaczęła się rozwijać konkurencja. W praktyce podstawową przesłanką wprowadzenia koncepcji marketingowej w kancelariach prawniczych były procesy zachodzące w strukturze popytu na rynku usług prawniczych. Podstawowym problemem praktyki marketingu w działalności usługowej kancelarii prawniczych jest umiejętność zarządzania składnikami systemu marketingowego. Zarządzanie marketingowe służy świadomemu i planowanemu wykorzystaniu dorobku marketingu ze względu na lepsze dostosowanie swoich usług i sposobu obsługi do potrzeb klientów, wbudowując trwale czynności i funkcje marketingowe w strukturę organizacyjną kancelarii prawniczych. Dlatego za podstawowy problem praktyki marketingu w działalności kancelarii prawniczych należy uznać umiejętność zarządzania składnikami systemu marketingowego. Stąd też wraz ze wzrostem zainteresowania sektora usług marketingiem pojawiło się pytanie, które elementy marketingu-mix odgrywają kluczową rolę w marketingu usług, czy też które mogłyby odgrywać taka rolę. Marketing mix jest zespołem zintegrowanych elementów, za pośrednictwem których przedsiębiorstwo oddziałuje na procesy rynkowe. Elementy te są nazywane zmiennymi decyzyjnymi, ponieważ przedsiębiorstwo może je odmiennie kształtować w zależności od sytuacji rynkowej i innych okoliczności. W ujęciu klasycznym, wykreowanym na bazie ogólnej teorii marketingu wyodrębnia się cztery podstawowe elementy marketingu mix, tworzące tzw. kompozycję 4P: produkt, cenę, dystrybucję, promocję. Jednak marketing mix składający się z czterech elementów narzuca niepotrzebne ograniczenia. Właściwsze więc będzie posługiwanie się zwiększoną liczbą marketingu mix. W przypadku kancelarii prawniczych działania te obejmują rozszerzony marketing-mix tzn.: ludzie, świadectwo materialne, procesy.
EN
The interest in marketing in service activities began to be observed in the developed market economy countries and it concerned the service sectors, in which the competition began to develop. In practice, the basic premise of introducing the concept of marketing in law firms were the processes that occurred in the structure of demand for a legal service markets. The basic problem of marketing practices in the law firms services is the ability to manage the components of the marketing system. Marketing management is the conscious and intended use of marketing output due to the better adjustment of their services and the way of handling to the customers’ needs, permanently embedding operations and marketing functions in the organizational structure of the law firms. Therefore, the ability to manage marketing system components should be considered as the basic problem of marketing practices in the business law firms. Consequently, with an increasing interest in marketing services sector, the question arises, which elements of the marketing-mix plays a key role in the marketing services or which could play such a role. Marketing mix is a set of integrated components through which the company acts on a market processes. These elements are called the decision variables, as the company may treat it differently depending on the market conditions and other circumstances. In a classical term, which was created on the basis of the general theory of marketing, there are four main elements of the marketing mix, which form a so-called 4P composition: product, pricing, distribution, promotion. However, the marketing mix consisting of four elements, imposes unnecessary restrictions. So, it will be more appropriate to use the increased number of marketing mix. In the case of the law firms the actions include the extended marketing mix, i.e.: people, material witness, processes.
Year
Issue
Pages
76-87
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aa7c450-98bf-4477-87e4-3db737d07470
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.