PL EN


2015 | 22 | 119-134
Article title

Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się

Content
Title variants
EN
Four Quarters of Biographical Learning
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the analysis is the discourse of biographical learning that is present in Polish andragogy. The key factors of the issue that are spread between biographical learning of the individual and community/society and awareness and unawareness of such process were singled out and among those elected fields (four quarters) further reflection was led. The aim of this action was reorganization of the discourse of biographical learning from the perspective of the chosen criteria which can set a basis for further research which could deepen the pedagogic value and meaning of lifelong learning.
PL
Przedmiotem analizy jest dyskurs na temat uczenia się biograficznego, jaki toczy się w polskiej andragogice. Wyprowadzono z niego kluczowe dla tytułowego zagadnienia wymiary rozpięte na osiach pomiędzy biograficznym uczeniem się jednostki oraz społeczeństwa/społeczności, a także świadomością i nieświadomością tego procesu i w obrębie tak wyznaczonych obszarów (czterech ćwiartek) poprowadzono dalszą refleksję. Celem tego zabiegu była reorganizacja dyskursu na temat biograficznego uczenia się z punktu widzenia wybranych kryteriów, co stanowić może podstawę dalszych badań, pogłębiających pedagogiczną wartość i sens uczenia się przez całe życie.
Year
Volume
22
Pages
119-134
Physical description
Contributors
References
 • Alheit P., Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2011, 3.
 • Alheit P., Ponowoczesne wyzwania „społeczeństwa uczącego się”. Podejście krytyczne, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2004, 4.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Scholar¸Warszawa.
 • Błajet P., Przyborowska B., What can “integral” mean in education, „Kultura i Edukacja” 2012, 6.
 • Bron A., Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2006, 4.
 • Chomczyńska-Miliszkiewicz M., (2002), Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Chomczyńska-Rubacha M., (2003), Szkolne środowisko uczenia się, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Czerniawska O., Biografie edukacyjne i ich zastosowanie w kształceniu andragogicznym, „Edukacja Dorosłych” 1998, 2.
 • Czerniawska O., Edukacyjna funkcja dydaktyki biograficznej na przykładzie seminariów licencjackich i magisterskich, „Edukacja Dorosłych” 2004, 3.
 • Czerniawska O., Od badań biograficznych do dydaktyki biograficznej, „Edukacja Dorosłych” 2004, 3.
 • Demetrio D. (2000), Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Dubas E. (2015), Andragogiczne badania biografii – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty), [w:] E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red.), Biografia i badanie biografii, Biografia i uczenie się, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dubas E., rec. P. Alheit, Biographizität als Projekt. Der biographische Ansatz in der Erwachsenenbildung, Bremen 1990, „Edukacja Dorosłych”, 1, 1996.
 • Dubas E., Świtalski W. (red.) (2011), Biografia i badanie biografii. Uczenie się z własnej biografii, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dubas E., Świtalski W. (red.) (2012), Biografia i badanie biografii. Uczenie się z biografii innych, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.) (2014), Biografia i badanie biografii. Biografie edukacyjne, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.) (2015), Biografia i badanie biografii. Biografia i uczenie się, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gierszewski D., Organizacyjne uczenie się – między teorią a praktyką. Stan i perspektywy dyskursu na temat statusu organizacyjnego uczenia się w Niemczech, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2.
 • Gieseke W., Siebers R. (1994), Biographie, Erfahrung und Lernen, [w:] Ch. Brookmann-Nooren, I. Grieb, H.-D. Raapke (red.), Handreichungen für nebenberufliche Qualifizierung (NQ) in der Erwachsenenbildung, Beltz Verlag, Bonn.
 • Gołębniak B. D. (2003), Szkoła wspomagająca rozwój, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Illeris K. (2006), Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy uczenia się, DSW, Wrocław.
 • Jurgiel-Aleksander A. (2013), Doświadczenia edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kargulowa A., Poradnictwo w perspektywie biograficznego uczenia się, „Rocznik Lubuski” 2012, t. 38, cz. 2.
 • Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Malec M. (2008), Uczenie się biograficzne osób z nabytym stygmatem, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Wrocław.
 • Malec Rawiński M., Fenomen długowieczności i starzenia się z perspektywy auto/biograficznej, „Rocznik Andragogiczny” 2014, s. 283–295.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, DSW, Wrocław
 • Olejarz M., Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygranicznego, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2012, t. 12.
 • Semenowicz A., Solarczyk H., Szwech A. (red.) (2014), Inspiracje pedagogią freinetowską. Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, t. 1, WydawnctwoNaukowe UMK, Toruń.
 • Skibińska M. E., Dydaktyka biograficzna – nowy obszar poznawczy andragogiki czy nowa utopia?, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2009, nr 2.
 • Skibińska M. E. (2006), Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Wydawnictwo ITEE, Warszawa.
 • Solarczyk H. (2015), Profesor Olgi Czerniawskiej publikacje w „Edukacji Dorosłych” i „Roczniku Andragogicznym”. Przyczynek do analizy dorobku naukowego, [w:] E. Woźnicka (red.), Oświata dorosłych – inspiracje i wyzwania, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
 • Stiller E. (red.) (1999), Dialogische Fachdidaktik, t. 2, Schöningh, Paderborn.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aaa689b-2a65-477a-87e8-a42a2ea9b849
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.