PL EN


2015 | Tom 3 | Numer 1 | 45-57
Article title

Zarządzanie własnością intelektualną w agencji reklamowej – wstęp do zagadnienia

Title variants
EN
Management of Intelectual Property in Advertising Agency – Introduction to the Issue
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The essence of management, is the confident and efficient use of resources, the organization’s and the means to achieve certain goals. The advertising agency, in addition to human resources also has financial, tangible and intangible resources. However, of particular interest is intellectual property rights which has economic value and gives the advertising agency a powerful competitive edge. It is significant, therefore, that the management of intellectual property is effective. In this article, the author attempts to illustrates what the process involves.
Year
Volume
Issue
Pages
45-57
Physical description
Dates
online
2015-03-01
Contributors
References
 • Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1999, t. 17, nr 1.
 • Beliczyński J., Zarządzanie reklamą. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000.
 • Glińska-Neweś A., Godziszewski B., Zarządzanie zasobami [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Grzybczyk K., Prawo reklamy, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Kodeks Dobrych Praktyk Członków SAR, Uchwała Walnego Zebrania SAR z dnia 7 lipca 2005 r., http://skmsar.org/public/content/dokumenty%20przetargowe/Kodeks_dobrych_praktyk_2005.pdf [dostęp: 23.09.2014].
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 • Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004.
 • Pluszyńska A., Zarządzanie prawem autorskim w dobie społeczeństwa wiedzy, rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011.
 • Russell J.T., Lane R.W., Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2000.
 • Szczotka J., Demendecki T., Własność intelektualna niedocenione aktywa przedsiębiorcy. Jak chronić i jak korzystać z ochrony?, Innovatio Press, Lublin 2000.
 • Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1300 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 • Walczak W., Własność intelektualna – cenne niematerialne aktywa organizacji, E-mentor, 2(39)/2011, www.e-mentor.edu.pl [dostęp: 19.09.2014].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aac8d83-3e6e-4cdd-9252-06995df965f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.