PL EN


2011 | 29 | 275-303
Article title

Problematyka relacji polsko-litewskich w świetle teorii mimetycznej René Girarda

Content
Title variants
EN
The issue of Polish-Lithuanian relations in the light of mimetic theory of René Girard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska i Litwa to dwa państwa o wspólnej wielowiekowej historii. Znacznym problemem u północnych sąsiadów Polski jest szowinizm, który miał okazję odrodzić się po upadku ZSRR. Przez lata skrywany, największego wroga znalazł w polskości i stanowi obecnie główny czynnik jednoczący. Litwini posiadają wynikły z zaszłości historycznych kompleks polskości, który wynika z utożsamiania polskości z prestiżem. Przedmiot analizy, czyli relacje polsko-litewskie, został w niniejszym artykule naświetlony z wykorzystaniem metody badawczej, której autorem jest francuski antropolog René Girard (1923-). Ową metodą jest teoria mimetyczna.
EN
Poland and Lithuania are two countries with many centuries of common history. But there is one significant problem among the northern neighbours of Poland – chauvinism, which had a chance to be reborned after the fall of the Soviet Union. Hidden over the years, its biggest enemy found in Polishness and now is the main unifying factor for Lithuanians. They have Polishness complex, which is the result of historical claims between two countries and also identifying Polishness with prestige. The subject of presented analysis; relations between Poland and Lithuania; was examined on the strength of mimetic theory of French anthropologist René Girard (1923-).
Year
Issue
29
Pages
275-303
Physical description
Contributors
 • Rumia
References
 • Antoszewski A., Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wrocław 2006.
 • Barański M., Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, Katowice 2005.
 • Bartyzel J., Wielomski. A., Szlachta B., Encyklopedia Polityczna, Radom 2007, t. 1.
 • „Best OSW” 2008, nr 38/72, Ośrodek Studiów Wschodnich, Kryzys gospodarczy w krajach bałtyckich, Warszawa, 26 listopada 2008 r.
 • „Best OSW” 2008, nr 41/75, Ośrodek Studiów Wschodnich, Na Litwie nie milkną kontrowersje wokół karty Polaka, Warszawa, 17 grudnia 2008 r.
 • „Best OSW” 2009, nr 3/78, Ośrodek Studiów Wschodnich, Protesty społeczne na Łotwie i Litwie, Warszawa, 21 stycznia 2009 r.
 • „Best OSW” 2009, nr 17/92, Ośrodek Studiów Wschodnich, Gospodarka Litwy pogrąża się w recesji, Warszawa, 6 maja 2009 r.
 • „Best OSW” 2009, nr 22/97, Ośrodek Studiów Wschodnich, Litwa: Prawica zwycięża w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Warszawa, 17 czerwca 2009 r.
 • Budzik B., Dramat Odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii na przykładzie R. Girarda, H. U. von Balthasara i R. Schwagera, Tarnów 1997.
 • Girard R., Początki kultury, Kraków 2006.
 • Girard R., Sacrum i przemoc, Poznań 1993, t. 1.
 • Girard R., Things Hidden Since the Foundation of the World, Stanford 1994.
 • Górski K., Divide et impera, Białystok 1995.
 • Helnarski S., Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej Wschodniej, Toruń 1994
 • „Infos” nr 8/100, 31 marca 2011 r., Biuro Analiz Sejmowych.
 • Jackiewicz M., Leksykon kultury litewskiej, Warszawa 2005.
 • Jean C., Geopolityka, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003.
 • Kalęba B., Kilka słów o litewskim odrodzeniu narodowym, w: W kręgu sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku, Wybór materiałów, Kraków 2004, t. 1.
 • Karpiński J., Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006.
 • Kłoczowski J. A., Przemoc, sacrum, Ewangelia. O teorii religii René Girarda, „W drodze” 1985, nr 4.
 • Korab-Żebryk R., Biała księga w bornie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991.
 • Kowalski M., Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa 2003.
 • Krauz-Mozer B., Teoria polityki, Warszawa 2005.
 • Kucharczyk G., Mała historia polskiej myśli politycznej, Dębogórza 2007. Machiavelli N., Książę, Kraków 2006.
 • Maczan K., Ekonomika Litwy, Gdańsk 2008.
 • Marsh D., Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 • Miklaszewska J., Demokratyzacja w Europie Środkowej, 1989‒1999. Studia historyczne i porównawcze, Kraków 2001.
 • Norwid C. K., Vade-mecum, Wrocław 2003.
 • Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1982.
 • Pismo Święte (Biblia Tysiąclecia), Poznań 2003.
 • Przestrzeganie praw mniejszości polskiej na Litwie. Raport Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, maj 2009.
 • Rachuba A., Kiaupiene J., Kiaupa Z., Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, Warszawa 2008.
 • Romejko A., Teoria Mimetyczno-ofiarnicza – wprowadzenie do antropologii René Girarda, „Studia Gdańskie” 2002‒2003.
 • Sajduk, Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej, http://www.omp. org.pl/stareomp/indexebb5.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=691 (odczyt z dn. 20 maja 2011 r.).
 • Schwager R., Brauchen wir einen Sündenbock? Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften, Wien – München 1994.
 • Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy partyjne: zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2005.
 • Strauss L., Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.
 • Tołstoj L., Aforyzmy, Warszawa 1978.
 • Wasilewski L., Litwa i Białoruś, Kraków 1912.
 • Wielka encyklopedia PWN, t. 16, Limka czarnobrzucha-Mańkowski, red. J. Wojnowski, Warszawa 2003,
 • W kręgu sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku. Wybór materiałów, Kraków 2004‒2009, t. 1‒2.
 • www.cia.gov.
 • www.heritage.org. www.infopol.lt. www.kresy24.pl.
 • www.kurierwilenski.lt. www.newsweek.pl. www.omp.org.pl. www.stosunki.pl. www.tvn24.pl.
 • www.wspolnota-polska.org.pl.
 • www.wyborcza.pl.
 • Zambrzycki M., Danse macabre z Lechem Kaczyńskim. Spojrzenie z perspektywy teorii mimetycznej René Girarda, „Pieniądze i Więź „ 2011, nr 3.
 • Żołędowski W., Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aaf2a2c-b1ef-4d6b-a2ff-7312d5fc3a85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.