PL EN


2017 | 2 (70) | 7-25
Article title

Prawo jako konstytuowanie człowieczeństwa. Koncepcja Pierre’a Legendre’a

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Law as the constitution of humanity. Pierre Legendre’s approach
RU
Право как конституирование человечности. Концепция Pierre’a Legendre’a
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest koncepcja Pierre’a Legendre’a, współczesnego francuskiego filozofa i historyka prawa. Legendre, łącząc nawiązania do psychoanalizy Jacquesa Lacana z analizą historii prawa oraz współczesnej praktyki prawnej, uznaje prawo za zespół symboli, dzięki internalizacji których jednostka uzyskuje podmiotowość jako istota racjonalna i tożsamość jako członek społeczeństwa. Symbole te odzwierciedlają przede wszystkim fundamentalną ludzką kondycję: konstytutywną niemożliwość realizacji pragnienia i konieczność przeniesienia go na sferę języka. Prawo komunikuje w ten sposób znaczenie podstawowych wzorców kulturowych oraz autorytet instytucji społeczno-politycznych, samo zaś, dzięki zakorzenieniu w konkretnej kulturze, może oprzeć się na racjonalnej interpretacji. Według Legendre’a współczesność niszczy tę funkcję prawa, sprowadzając je do metody realizacji pragnień (paradygmat praw człowieka) lub odmiany inżynierii społecznej. Rezultatem jest zanik podmiotowości i więzi społecznej, zaś w dziedzinie prawa jego inflacja i infantylizacja. Ostatecznie społeczeństwo pogrąża się w „naturalności” – agresji i chaosie, maskowanych mitem „zarządzania”.
EN
The subject of the article is the concept of Pierre Legendre, a contemporary French philosopher and historian of law. Legendre, combining references to psychoanalysis of Jacques Lacan with the analysis of the history of law and contemporary legal practice perceives the law as a set of symbols, through the internalization of which an individual gains subjectivity as rational being and identity as a member of society. These symbols primarily reflect the fundamental human condition: the constitutive impossibility of realization of the desire and the need to transfer it to the realm of language. The law communicate in this way the importance of basic cultural patterns and authority of socio-political institutions, being rooted in a particular culture, can rely on a rational interpretation. According to Legendre modernity destroys this function of law, reducing it to the methods of implementation of desires (the paradigm of human rights), or a variety of social engineering. The results are the extinction of subjectivity and social bonds, the inflation and infantilization of the law. Finally, society is sinking into „naturalness” – aggression and chaos, masked by the myth of „management”.
RU
Предметом статьи является концепция Pierre’a Legendre’a, современного французского философа и историка права. Legendre, соединяя утверждении психоанализа Jacquesa Lacana с анализом истории права, а также современной юридической практики, признает право комплексом символов, благодаря ин- тернализации которых единица получает субъективность как рациональное существо и личности, как члена общества. Данные символы отражают, пре- жде всего, фундаментальную человеческую кондицию: конституированную невозможность реализации стремления и необходимость перенесения его на сферу языка. Таким образом, право связывает значение основных культурных образцов, а также авторитет общественно-политических учреждений, само же, благодаря укоренению в конкретной культуре, может опереться на раци- ональной интерпретации. Согласно Legendre’a современность уничтожает эту функцию права, приводя к методу реализацию стремлений (парадигма прав человека) или разновидности общественной инженерии. Результатом является атрофия субъективность и общественной связи, же в отрасли пра-ва его инфляция и инфантилизация. Окончательно общество погружается в «естественности» – агрессии и хаосе, маскируемом мифом «управления».
Publisher
Year
Volume
Pages
7-25
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ab0af6d-852b-48bc-839c-80901dcdfb05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.