PL EN


2011 | 5(12) | 115-139
Article title

Udział polskiej dyplomacji w międzynarodowej debacie nad problemem niemieckim po zakończeniu drugiej wojny światowej

Content
Title variants
EN
The participation of Polish diplomacy in the international debate about the German issue following the end of the Second World War
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The end of the Second World War resulted in the need to make arrangements concerning the future of Germany. The victorious states were to accomplish this. The decisions of the big four powers were made arbitrarily, and German representatives were not allowed to discuss the future of their country. Many important decisions were made between 1945 and 1947, but it was also a period of growing conflict within the anti-Nazi coalition. 1947 saw the real end of their cooperation, and the German issue became a bargaining chip in the Cold War. The representatives from Poland, which suffered great losses during the war, did not want to assume the role of just an observer, but wanted to actively participate in shaping the future of Europe. This happened on numerous layers, the most vital being the activities of Polish diplomatic posts, official appearances of Polish diplomacy on the international scene and bilateral cooperation with other countries which, like Poland, were interested in solving the German issue.
Year
Volume
Pages
115-139
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • AAN, Druki Sejmowe, Sprawozdanie z posiedzenia sejmu z dnia 25.02.1948 r.
 • AAN, Krajowa Rada Narodowa, sygn. 68, Protokół z czwartego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, 26.01.1946 r.
 • AMSZ, BPK, sygn. 18/848/59, Sprawozdanie z konferencji polsko-czechosłowackiej w dniach od 18.06 do 21.06.1947 r.
 • AMSZ, Departament II Francja 1949–1960, sygn. 8/95/6, Sprawozdanie prasowe za okres od 7.04 do 20.04.1949 r. Ambasady RP w Paryżu, Paryż 25.04.1949 r.
 • AMSZ, Departament Polityczny, sygn. 6/1348/86, Raport J. Winiewicza do ministra Z. Modzelewskiego, 1947 r.
 • AMSZ, Departament Polityczny, sygn. 6/737/50, Exposé delegacji polskiej, wygłoszone przez Ambasadora Wierbłowskiego na posiedzeniu Zastępców Ministrów Spraw Zagranicznych w sprawie Niemiec, w Lancaster House, w Londynie, w dniu 27.01.1947 r.
 • AMSZ, Departament Polityczny, sygn. 6/737/50, Memorandum złożone przez Rząd Polski na Konferencji Zastępców Ministrów Spraw Zagranicznych w sprawie Niemiec, w Lancaster House, w Londynie, w styczniu 1947 r.
 • AMSZ, Departament Polityczny, sygn. 6/737/50, Memorandum złożone przez Rząd Polski na Konferencji Zastępców Ministrów Spraw Zagranicznych w sprawie Niemiec, w Lancaster House, w Londynie, w styczniu 1947 r.
 • AMSZ, Departament Polityczny, sygn. 6/737/50, Sprawozdanie z konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w Londynie styczeń–luty 1947 r., 21.02.1947 r.
 • AMSZ, Departament Polityczny, sygn. 6/737/50, Stenogram posiedzenia Konferencji czterech Zastępców Ministrów Spraw Zagranicznych w sprawie Niemiec, w Lancaster House, w Londynie, w styczniu 1947 r.
 • AMSZ, Departament Polityczny, sygn. 6/743/51, J. Wilder, Notatka nr 2 „Londyńska Konferencja 4 Ministrów i Zastępców z dnia 20.10.1947 r.” 6
 • AMSZ, Gabinet Ministra, sygn. 15/113/11, Raport polityczny polskiej Misji Wojskowej w Berlinie za miesiąc kwiecień 1947 r.
 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, Departament Polityczny, sygn. 6/739/51, Niemcy 1947 r. współżycie międzynarodowe w dziedzinie politycznej, Tekst przemówienia Marshalla do narodu z konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych — wydany przez amerykańską służbę informacyjną ambasady Stanów Zjednoczonych — biuletyn wiadomości tygodniowych, t. 2, nr 1, 3.01.1948 r.
 • Basiński E., Od Lublina do Zgorzelca. Współdziałanie Polski i ZSRR w rozwiązywaniu problemu niemieckiego 1944–1950, Warszawa 1980, s. 351 i n.
 • Bora E., Przeciw niemieckiemu Piemontowi, Rzeczpospolita, 30.01.1947.
 • Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947, Londyn 1990, s. 296, 324-326.
 • Buczma L., Gajda E., Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1944–1970, [w:] Polityka zagraniczna PRL w świetle układu poczdamskiego, red. B. Rassalski, Warszawa 1972, s. 281.
 • Corunicles W., Die Weltmächte und Deutschland. Geschichte der Jüngsten Vergangenheit 1945–1955, Tübingen 1957, s. 162–163, 181-186.
 • Dobrzycki W., Granica zachodnia w polityce polskiej 1944–1947, Warszawa 1974, s. 118–134.
 • Friedensdiktat oder demokratischer Frieden. Ein vergleich des Versailler Diktats mit den sowjetischen Friedensvertragvorschlagen, von H. Tillmann, H. Standke, Berlin 1953, s. 37–40.
 • Gajda E., Polska polityka zagraniczna 1944–1971. Podstawowe problemy, Warszawa 1972, s. 29–33.
 • Gierasimow G., W Moskwie o notach Polski i Czechosłowacji, Rzeczpospolita, 11.1946.
 • Gondek L., Polskie misje wojskowe 1945–1949. Polityczno-prawne, ekonomiczne i wojskowe problemy likwidacji skutków wojny na obszarze okupowanych Niemiec, Warszawa 1981.
 • Gräfin Dönhöff M., London, Auftrakt zur Auβenministerkonferenz, Die Zeit, 4.12.1947.
 • Historia dyplomacji od 1945 r., t. 5, cz. 1, red. M. A. Charłamow, W. S. Siemionow, Warszawa 1980, s. 87-89.
 • Kamiński M.K., Polsko czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, Warszawa 1990.
 • Komunikat PAP: Rozmowy min. Modzelewskiego w Moskwie w sprawie Niemiec, Rzeczpospolita, 17.01.1947.
 • Konferencja Wielkiej Czwórki, Rzeczpospolita, 25.09.1947.
 • Kowalski W.T, Polityka zagraniczna Polski w roku 1947, Sprawy Międzynarodowe, 1968, nr 11, s. 48, 322, 324, 340-349.
 • Kowalski W.T., Polityka zagraniczna RP 1944–1947, Warszawa 1971, s. 314–315, 321–322.
 • Krasuski J., Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945–1949, [w:] O problemie niemieckim. Materiały sesji popularnonaukowej w dniu 22.06.1965, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Zeszyt wydany z okazji VIII Tygodnia Ziem Zachodnich, Gdańsk 1965, s. 45.
 • Londoner Konferenz eröffnet, Die Neue Zeitung, 17.01.1947.
 • Markiewicz R., Polska polityka zagraniczna wobec problemu niemieckiego 1945–1970, [w:] Polityka zagraniczna PRL w świetle układu poczdamskiego, red. B. Rassalski, Warszawa 1972, s. 250–251.
 • Middeleton D., The struggle for Germany, Nowy Jork 1949, s. 226.
 • Minister Rzymowski o swoich rozmowach z ministrami Wielkiej Czwórki o głosie Polski przy ustalaniu traktatu z Niemcami, Rzeczpospolita, 24.11.1946.
 • Oświadczenie rządu polskiego w sprawie traktatu z Niemcami, Przegląd Polski 1947, nr 3.
 • Pasierb B., Polski rządowy ośrodek myśli politycznej wobec Niemiec 1945–1949, [w:] Z badań nad polską myślą polityczną po 1945 r., Wrocław 1992, s. 17.
 • Pasierb B., Polskie prace przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916–1948. Instytucje — ludzie — problemy, Wrocław 1996, s. 245, 292, 305.
 • Podkowiński M., Niemcy przed konferencją moskiewską, Świat i Polska, 23.02.1947.
 • Šedivy J., Kořalková K., Zahranični politika ČSR w letech 1945–1960, Praha 1960, s. 37.
 • Stanowisko Rządu Polskiego w sprawie traktatu pokojowego dla Niemiec. Expose i memoriał złożony zastępcom ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw w Londynie, Rzeczpospolita, 28.01.1947.
 • Stolarczyk M., Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944–1949, Katowice 1989, s. 69, 76.
 • The polish views on Germany, The Times, 6.02.1947.
 • Wer unterzeichnet den deutschen Friedensvertrag?, Neues Deutschland, 7.01.1947.
 • Winiewicz J., Co pamiętam z długiej drogi życia, Poznań 1985, s. 356, 438.
 • Wolsza T., Stanowisko rządu RP na wychodźstwie wobec kwestii niemieckiej i polskiej granicy zachodniej (lipiec 1945–1949), [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, 1995, t. 1, s. 91–104.
 • Wyjazd delegacji Rządu Polskiego na konferencję w sprawach niemieckich do Londynu, Rzeczpospolita, 11.01.1947.
 • Zbiór dokumentów, 1947, nr 5, s. 213–252.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ab7acbe-2785-4597-b862-2c02952cf943
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.