PL EN


2016 | 2/2016 (59), t.1 | 41-59
Article title

Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji

Content
Title variants
EN
“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Some phenomena associated with ageing populations are transition of economies to focus more on the production and distribution of goods and services for older adults as well as for younger age groups as part of their preparation for old age. The paper presents the main features of the concept of “silver economy” in the context of active ageing policies. The study presents a typology of the silver economy models in the European Union at national and regional levels based on the use of the Active Ageing Index in comparison to the typology of differences and cultures of capitalism as well as the typology of welfare states. The summary contains conclusions for practical interventions and proposals for further research.
PL
Jednym ze zjawisk związanych z procesem starzenia się społeczeństw są przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcję i dystrybucję dóbr i usług dla osób starszych, jak również dla młodszych grup wiekowych w ramach ich przygotowania do starości. Artykuł przybliża główne cechy koncepcji „srebrnej gospodarki” w kontekście realizacji polityki aktywnego starzenia się. Opracowanie przedstawia typologię modeli srebrnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym i regionalnym na podstawie wykorzystania porównań indeksu aktywnego starzenia się (Active Ageing Index) do typologii zróżnicowań i kultur kapitalizmu oraz typologii państw dobrobytu. W podsumowaniu przybliżono wnioski dla działań praktycznych oraz propozycje dalszych kierunków badań.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ac17e59-4bdb-4005-83c2-54d0ac05ef38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.