PL EN


2017 | 3(45) | 38-56
Article title

Polska wizja „rekonstytucji” Unii Europejskiej: nowy model integracji zróżnicowanej?

Authors
Title variants
EN
The Polish vision of „reconstitution” of the European Union: a new model of differentiated integration?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Główną hipotezą artykułu jest przypuszczenie, że zaprezentowana przez Krzysztofa Szczerskiego wizja „rekonstytucji” Unii Europejskiej jest hybrydową koncepcją integracji zróżnicowanej. Analiza geopolitycznego, instytucjonalnego, ekonomicznego i aksjologicznego wymiaru „rekonstytucji” pozwala stwierdzić, że wizja ta łączy w sobie elementy koncepcji „Europy wielu prędkości”, „Europy kręgów koncentrycznych” oraz „Europy à la carte”. Wyniki analizy dowodzą, że wizja ta opiera się na błędnym oglądzie rzeczywistości, będąc koncepcją niespójną i zakorzenioną w szczególnym podejściu ideologicznym. Z punktu widzenia interesów Polski jest ona zatem na obecnym etapie integracji europejskiej dysfunkcjonalna.
EN
The main hypothesis of the article is based on the assumption that the vision of “reconstitution” of the European Union presented by Krzysztof Szczerski is a hybrid concept of differentiated integration. The analysis of geopolitical, institutional, economic and axiological dimensions of “reconstitution” allows to conclude that this vision merges the elements of the “multispeed Europe”, the “Europe of concentric circles” and the “Europe à la carte” concepts. The results of the analysis prove that the vision stems from the wrong perception of reality, being incoherent and rooted in a specific ideological approach. From the point of view of Poland’s interests it is dysfunctional at the current stage of European integration.
Year
Issue
Pages
38-56
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • BALCER Adam, BURAS Piotr, GROMADZKI Grzegorz, SMOLAR Eugeniusz (2016), Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS, Warszawa.
 • BICKERTON Christopher, HODSON Dermot, PUETTER Uwe (2015), The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era, „Journal of Common Market Studies”, nr 4.
 • CICHOCKI Marek (2015), 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Polska między peryferyjnym a semi-peryferyjnym rozwojem, w: Marta Witkowska (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • CZACHÓR Zbigniew (2015), Polskę stać na więcej. 10 hipotez badawczych na 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Marta Witkowska (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • CZAJA Jan (2001), Europa wartości – pytania o tożsamość Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 2.
 • DE NEVE Jan-Emmanuel (2007), The European Onion? How Differentiated Integration in Reshaping the EU, „Journal of European Integration“, nr 4.
 • DUTKA Jarosław (2016), Wpływ realizacji geopolitycznej koncepcji Międzymorza na bezpieczeństwo militarne Polski i Europy Wschodniej w XXI wieku, „Przegląd Geopolityczny”, nr 16.
 • DYSON Kenneth, MARCUSSEN Martin (2010), Transverse Integration in European Economic Governance: between Unitary and Differentiated Integration, „Journal of European Integration” 2010, nr 1.
 • GOSTYŃSKA Agata, PARKES Roderick (2014), Europe and Its Institutions: towards a Renewed Polish Approach to the EU, Strategic File No. 2 (38), The Polish Institute of International Affairs.
 • GROSSE Tomasz Grzegorz (2016), Podsumowanie. W kierunku teorii dezintegracji regionalnej, w: Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Warszawa.
 • HOLZINGER Katharina, SCHIMMELFENNIG Frank (2012), Differentiated Integration in the European Union: Many Concepts, Sparse Theory, Few Data, „Journal of European Public Policy”, nr 2.
 • JENSEN Christian, SLAPIN Jonathan (2012), Institutional Hokey-Pokey: the Politics of Multispeed Integration in the European Union, „Journal of European Public Policy“, nr 6.
 • KALCIK Robert, WOLFF Guntram (2017), Is Brexit an Opportunity to Reform the European Parliament?, Policy Contribution no. 2, Bruegel.
 • KÖLLIKER Alkuin (2001), Bringing Together or Driving Apart the Union? Towards a Theory of Differentiated Integration, „West European Politics“, nr 4.
 • KORNAT Marek (2013), Tożsamość historyczna Międzymorza – interpretacje i rzeczywistość, „Kwartalnik Historyczny”, nr 4.
 • LEWANDOWSKI Wojciech (2015), Kto jedzie na gapę? Napięcie aksjologiczne pomiędzy solidaryzmem a neoliberalizmem w Unii Europejskiej doby kryzysu, „Przegląd Europejski”, nr 2.
 • MAZUR Zbigniew (2013), Polskie elity polityczne wobec przyszłości Unii Europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 154.
 • MORAVCSIK Andrew (2005), The European Constitutional Compromise and the Neofunctionalist Legacy, „Journal of European Public Policy”, nr 2.
 • MORAVCSIK Andrew (2008), The European Constitutional Settlement, „The World Economy”, nr 1.
 • MUSIAŁEK Paweł (2016), Unia naszych marzeń, czyli dwa dekalogi polskiej doktryny europejskiej, „Pressje”, nr 47–48.
 • NELSEN Brent, GUTH James, FRASER Cleveland (2001), Does Religion Matter? Christianity and Public Support for the European Union, „European Union Politics”, nr 1.
 • PIETRAŚ Ziemowit Jacek (1998), Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków.
 • PIETRZYK-REEVES Dorota (2014), Tradycja republikańska, respublica, republikanizm, „Horyzonty Polityki”, nr 7.
 • SCHOUTHEETE Philippe de (2014), Institutional Reform in the EU, European Policy Brief no. 19, EGMONT: Royal Institute for International Relations.
 • STUBB Alexander (1996), A Categorization of Differentiated Integration, „Journal of Common Market Studies”, nr 2.
 • SUDBERY Imogen (2008), Differentiated Integration: a Likely and Acceptable Mechanism to Reconcile Widening and Deepening?, EU–CONSENT. Wider Europe, Deeper Integration? Constructing Europe Network, Project No. 513416.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2005), Polska – republika wyznaniowa, „Pressje”, nr 5.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2009), Analiza neogeopolityczna (neo-geo), w: Krzysztof Szczerski (red.), Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, Warszawa.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2017), Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Kraków.
 • TIILIKAINEN Teija (2016), Brexit’s Impact on the EU Institutions. Immediate Implications and Possibilities for Reform, Briefing Paper 203, The Finnish Institute of International Affairs.
 • TOSIEK Piotr (2017), „Demokracja międzyrządowa” – w kierunku rekonstrukcji polskiej koncepcji reformy instytucjonalnej UE, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 11.
 • VEEBEL Viljar (2014), European Union’s Institutional Reform Options and Their Impact to a Small Member State: the Case of Estonia, „Journal of Politics and Law”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ac57fa8-63d8-4f29-9a79-d0b203014fc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.