PL EN


2013 | 15 | 9-21
Article title

Wychowanie estetyczne młodzieży szkolnej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku

Authors
Title variants
EN
Aesthetic education of students on the polish lands at the turn of the 19th and the 20th centuries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przez wychowanie estetyczne rozumie się zorganizowane procesy edukacyjne i działania własne wychowanka zmierzające do ukształtowania w nim wrażliwości na wartości estetyczne tkwiące w sztuce i naturze, wyrobienia smaku estetycznego, przejawiającego się w tendencji do otaczania się pięknem oraz do wyrażania piękna we własnej działalności artystycznej. Celem niniejszego studium jest ukazanie form i metod wychowania estetycznego na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich, które znajdowały się wtedy pod zaborem Rosji, Austrii i Prus. Materiałem źródłowym do niego jest literatura pamiętnikarska i beletrystyczna. Zaborcy nie przywiązywali wagi do wychowania estetycznego młodzieży polskiej, w związku z tym musiała ona samodzielnie zadbać o nie poprzez czytanie zakazanych przez władze zaborcze arcydzieł literatury polskiej oraz udział w życiu kulturalnym. Młodzież szkolna angażowała się także w samodzielną działalność artystyczną biorąc udział w inscenizacjach polskich utworów dramatycznych, jasełek oraz organizację odczytów literackich. Niektórzy młodzi ludzie prowadzili ożywioną działalność publicystyczną i literacką oraz rozwijali swoje talenty, m.in. muzyczne i plastyczne, co zaowocowało w przyszłości tym, że wielu z nich zostało wybitnymi naukowcami oraz twórcami literatury, kultury i sztuki.
EN
By aesthetic education the author means organised educational processes and the student’s own activities, aiming at shaping the student’s sensitivity to the aesthetic values of art and nature, developing aesthetic taste, expressed in the tendency to be surrounded by beauty, and expressing beauty in the student’s own artistic activity. The aim of the study was to show the form and methods of aesthetic education at the turn of the 19th and 20th centuries on the Polish lands, which were then under the Russian, Austrian and Prussian rule. Memoirs and fiction constituted the source material for the study. The invaders did not care for the aesthetic education of young Polish people, so young Polish people had to take care of it themselves: by reading masterpieces of Polish literature, forbidden by the invaders, and by taking part in cultural life. Students also became engaged in an independent artistic activity, taking part in staging Polish drama works and nativity plays and organizing literary lectures. Some young people conducted lively publicist and literary activities and developed their talents, for example musical or art talents, and later many of them became distinguished scholars or literary, culture and art creators.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4adae0ff-7ea7-40a4-a1e6-da79588b34ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.