PL EN


2014 | 1 | 221-244
Article title

Pedagogika (w) demokracji

Content
Title variants
EN
Pedagogy (in) democracy
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
221-244
Physical description
Contributors
References
 • Aktywność obywatelska. Szanse i bariery. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rozwiązania prawne i finansowe. Społeczeństwo Obywatelskie. Kapitał społeczny. (2011). Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Balcerowicz L. (2012). Wstęp. W: Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów. Wyboru tekstów dokonał i wstępem opatrzył L. Balcerowicz. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Bauman Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
 • Bauman Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
 • Bauman Z. (2011). Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citali Rovirosa-Madrazo. Tłum. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Benner D. (2008). Edukacja jako kształcenie i kształtowanie. Moralność, kultura, demokracja, religia. Tłum. D. Stępkowski SDB. Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Berg H. Ch. (2000). Pluralizm w szkolnictwie jako wymiar praw człowieka do wolności w edukacji. W: M. Ziemska (red.) Europejskie perspektywy pluralizmu w oświacie. Warszawa: Wyd. instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Wstęp A. Brzezińska. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Burton M., Gunther R., Higley J. (1994). Elity a rozwój demokracji. W: J. Szczupaczyński (red.) Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.
 • Condorcet J.A. (1948). Projekt organizacji wychowania publicznego. Oprac. B. Suchodolski. Tłum. C. Jastrzębiec-Kozłowski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Czapiński J. (2011). W: Aktywność obywatelska. Szanse i bariery. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rozwiązania prawne i finansowe. Społeczeństwo Obywatelskie. Kapitał społeczny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Delors J. (red.) (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Tłum. W. Rabczuk. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO.
 • Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R. (2001). Aksjologiczne podstawy edukacji. Poznań-Toruń: Wyd. „Edytor”.
 • Dudzikowa M, Wawrzyniak-Beszterda R. (red.) (2010). Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Oficyna Naukowa „Impuls”.
 • Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Marciniak M. (red.) (2011). Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania. T. 2. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K. (red.) (2013). Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R., Marciniak M., Jaskulska S., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K. (red.) (2013). Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza. Interpretacje. Konteksty. T. 4. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Edukacja.Przewodnik Krytyki Politycznej (2013). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Edukacja narodowym priorytetem. Księga jubileuszowa w 85. rocznicę urodzin Profesora Czesława Kupisiewicza (2009). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 • Gowin J. (2004). Państwo z defektami, czyli koniec III RP. Tygodnik Powszechny, 24.
 • Górniewicz J. (red.) (2007). Dylematy współczesnej edukacji. Toruń: Wyd. Edukacyjne „Akapit”.
 • Habermas J. (2007). Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Kargulowa A., Kwiatkowski S.M., Szkudlarek T. (red.) (2005). Rynek i kultura neoliberalna a edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Klus-Stańska D., Bronk D.,, Malenda A. (red.) (2011). Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Kołakowski L. (1990). Niepewność epoki demokratycznej. Tłum. A. Husarska, Gazeta Wyborcza, 208.
 • Konarzewski K. (1994). Rząd i samorząd terytorialny wobec oświaty. Warszawa: Klub Parlamentarny Unii Wolności.
 • Krąpiec M.A. (1982). Człowiek. Kultura. Uniwersytet. Wybór i oprac. ks. A. Wawrzyniak. Lublin: Wyd. KUL.
 • Krąpiec M.A. (2001). Dobro wspólne. W: Powszechna encyklopedia filozofii. T. 2: C-d. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Krzemiński I. (2013). Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.
 • Kwieciński Z. (1990). Szkoła a demokracja. Przegląd Oświatowy, 1.
 • Kwieciński Z. (2011). Cztery i pół. Preliminaria – Liminaria – Varia. Wrocław: Wyd. Naukowe DSW.
 • Kwieciński Z. (2014). Pokolenie pogrudniowe a edukacja. Nad sposobami stawiania pytań o młodzież i jej relacje ze światem sytuacji kryzysu. W: W. Ambrozik (red.) Edukacja. Uniwersytet. Oświata Dorosłych. Studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Mazowiecki T. (2011). W: Aktywność obywatelska. Szanse i bariery. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rozwiązania prawne i finansowe. Społeczeństwo Obywatelskie. Kapitał społeczny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Meirieu P. (2007). Pèdagogie: le devoir de résister. Paris: ESF.
 • Melosik Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń-Poznań: Wyd. „Edytor”.
 • Michałowska D.A. (2013). Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Miessen M. (2013). Nowe spojrzenie na demokrację. Rozmowa z Chantal Mouffe. W: M. Miessen, Koszmar partycypacji. Tłum. M. Choptiany. Kraków: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • Morrish J. (1976). Aspects of Educational Change. London: Allen a. Unwin.
 • Muszyński H. Niektóre bariery na drodze reformowania szkoły w aspekcie teorii szkoły i koncepcji jej celowej zmiany. Przyczynek do kwestii reformowalności szkoły, preprint, b.d.
 • Nawroczyński B. (1981). O szkolnictwie francuskim. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Nowak M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wyd. KUL.
 • Piaget J. (1977). Dokąd zmierza edukacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Piwowarski R. (2006). Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. Warszawa: Wyd. IBE.
 • Pobłocki K. (2013). Prawo do odpowiedzialności. W: M. Miessen, Koszmar partycypacji. Tłum. M. Choptiany. Kraków: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • Potulicka E., Rutkowiak J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Przyszczypkowski K. (2012). Polityczność (w) edukacji. Studia Psychologia i Pedagogika, nr 179. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Radziewicz J., Rusakowska D. (1980). Warunki innowacyjności mikrosystemów wychowawczych. Referat na sesję naukową nt. „Strategia reform oświatowych – socjotechnika innowacji w oświacie”. Jadwisin k. Warszawy.
 • Regulski J. (2011). W: Aktywność obywatelska. Szanse i bariery. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rozwiązania prawne i finansowe. Społeczeństwo Obywatelskie. Kapitał społeczny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Rząd i samorząd terytorialny wobec oświaty (1994). Warszawa: Klub Parlamentarny Unii Wolności.
 • Skarżyński R. (2012). Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne. Warszawa: Wyd. von Borowiecky.
 • Smołalski A. (1999). Historyczne podstawy teorii organizacji szkolnictwa w Polsce. Zagadnienia administracji edukacyjnej. T. 3. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Starczewska K. (1981). Pierwsze kroki ku uspołecznieniu oświaty. Kultura i Życie, 1.
 • Sudzikowa M. (2004). Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Suchodolski B. (1964). O właściwościach młodzieży współczesnej i problemach jej wychowania. Nowa Szkoła, 10.
 • Surmaczyński M. (2002). Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii. (Podręcznik). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM.
 • System edukacji w Polsce. Osiągnięcia. Przemiany. Dylematy (1995). Warszawa: IBE.
 • Szkudlarek T., Śliwerski B. (1990). Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: NWH Impuls.
 • Szkudlarek T. (1992). Postmodernistyczne pedagogie: Amerykańska edukacja wobec wyzwań kulturowego przełomu. W: B. Śliwerski (red.) Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szumańska E. (1989). Ale uważajmy. Tygodnik Powszechny, 45.
 • Szymański M.J. (2002). Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Wydanie drugie poszerzone. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 • Szymański M.J. (2008). W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 • Śliwerski B. (1996). Edukacja autorska. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (1996). Klinika szkolnej demokracji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (1998). Jak zmieniać szkołę? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (2001). Edukacja pod prąd. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (2001). Program wychowawczy szkoły. Warszawa: WSiP.
 • Śliwerski B. (2002). Rada szkoły. Rada oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: WAiP.
 • Śliwerski B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa w gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śliwerski B. (2014). Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Tischner T. (1994). Rząd i samorząd terytorialny wobec oświaty. Warszawa: Klub Parlamentarny Unii Wolności.
 • Urbanowicz A. (1997). Dać szkoły samorządom naprawdę. Życie z dn. 3 listopada.
 • Weizman E. (2013). Paradoks współpracy. W: M. Miessen, Koszmar partycypacji. Tłum. M. Choptiany. Kraków: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • Welsch W. (1998). Nasza postmodernistyczna moderna. Tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Wiloch T. (1990). Szansa na postęp. Głos Nauczycielski, 41.
 • Witkowski L., (1998). Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa: IBE;
 • Witkowski L. (2007). Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli. T. II. Warszawa: IBE.
 • Wojnar I., Piejka A., Samoraj M. (2008). Idee edukacyjne na rozdrożach XX wieku. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Wygnański J.J. (2011). W: Aktywność obywatelska. Szanse i bariery. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rozwiązania prawne i finansowe. Społeczeństwo Obywatelskie. Kapitał społeczny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zemło M. (1996). Nowa socjologia edukacji. Białystok: Wyd. Trans Humana.
 • Zieliński T. (1999). Czas prawa i bezprawia. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ae3a855-baf8-46fb-a1d4-45719c2ab8e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.