PL EN


2015 | 43 | 290-301
Article title

Klasa kreatywna i przemysł kreatywny w województwie podkarpackim

Authors
Content
Title variants
EN
Creative Class and the Creative Industry in województwo podkarpackie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektorów kreatywnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie oficjalnych danych dostarczonych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie dotyczących zatrudnienia w wytypowanych podmiotach określony został również stan klasy kreatywnej w województwie w latach 2009–2013. Autor opisuje teorię klasy kreatywnej Richarda Floridy oraz jej wpływ na postrzeganie rozwoju regionalnego (zwłaszcza rozwój miast). Następnie przedstawione zostały założenia sektora kreatywnego, czyli sektora skupiającego działalność polegającą na wytwarzaniu własności intelektualnej. Według brytyjskiej klasyfikacji DCIM sektor ten skupia działalność związaną z reklamą, architekturą, sztuką i rynkowym obrotem dzieł sztuki, rękodzielnictwem artystycznym, projektowaniem (użytkowym i wnętrz), projektowaniem mody, filmem i fotografią, oprogramowaniem, muzyką i sztukami wizualnymi, działalność wydawniczą, telewizję oraz radio. Na podstawie przełożenia klasyfikacji DCIM na Polskie Kody Działalności zaprezentowana została liczba podmiotów należących do sektora kreatywnego w województwie podkarpackim. Następnie na podstawie liczby osób zatrudnionych w tych podmiotach została oszacowana liczba przedstawicieli klasy kreatywnej w województwie. Przeprowadzenie badań w ten sposób jest obarczone pewnymi błędami. Po pierwsze, badacz nie może mieć pewności, że wszystkie podmioty, które można zaliczyć do sektora kreatywnego wykazały odpowiedni nr PKD i odwrotnie, niektóre przedsiębiorstwa, które do tego sektora nie należą mogły ten kod wykazać. Po drugie, badacz nie może oszacować, jaka część zatrudnionych w przedsiębiorstwie należącym do sektora jest jednostkami prawdziwie kreatywnymi. Niezależnie od tych metodologicznych mankamentów można zauważyć, że sektor kreatywny (a zarazem klasa kreatywna) rozwija się na terenie województwa podkarpackiego – systematycznie rośnie liczba podmiotów gospodarczych i zatrudnionych przez nie pracowników. Istnieje silna potrzeba kontynuacji badań nad strukturą klasy i sektora w województwie oraz przeprowadzenia studiów porównawczych z podobnymi jednostkami terytorialnymi.
EN
Research on the creative class and its impact on regional development (in particular the development of the creative industry account) in Poland are relatively new and have not yet allow for conclusive. The author describes the theory of Richard Florida's creative class and its impact on the perception of regional development (especially urban development). Subsequently, the foundation of the creative sector, that sector focusing on manufacturing activity involving intellectual property. According to the British classification of DCIM creative sector includes activities relating to advertising, architecture, art and commercial art trade, handicraft art, design (utility and interior), fashion design, film and photography, software, music and visual arts, publishing, television and radio. On the basis of the ratio of classification codes DCIM Polish activities presented is the number of entities belonging to the creative sector in the Podkarpackie region. Then, based on the number of persons employed in these companies was estimated number of creative class in the region. Studies carried out in this way is subject to many errors. Firstly, the researcher can't be sure that all the entities that can be assigned to the creative sector showed an adequate number of PKD, and vice versa, some companies that are in that sector are not able to demonstrate this code. Secondly, the investigator can't estimate what proportion of employees in a company belonging to the sector is a truly creative individuals. Notwithstanding these methodological shortcomings can be seen that the creative sector (and also the creative class) develops in województwo podkarpackie. There is a strong need for further research on the structure of class and industry in the region and to conduct comparative studies with similar territorial units.
Year
Issue
43
Pages
290-301
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Cunningham S., Higgs P., 2009, Measuring Creative Employment: Implications for Innovation Policy, “Innovation: Management, Policy and Practice”, nr 11(2), http://dx.doi.org/10.5172/impp.11.2.190.
 • Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class: and how it transforming work, leisure, community and everyday lifes, Basic Book, New York.
 • Golka M., 2011, Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2014, http://stat.gov.pl/ (dostęp: 5.12.2014 r.).
 • Majer A., 2014, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Scholar, Łódź–Warszawa.
 • Montgomery J., 2005, Beware the Creative Class, “Local Economy”, nr 20 (4).
 • Namyślak B., 2009, Przemysły kreatywne w aglomeracji wrocławskiej [w:] Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, red. A. Klasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Oakley K., 2004, Not So Cool Britannia: The Role of the Creative Industries In Economic Development, “International Journal of Cultural Studies”, nr 7 (1), http://dx.doi.org/10.1177/1367877904040606.
 • Przegląd Regionalny Województwo Podkarpackie 2013, 2014, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 • Smoleń M., 2003, Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 2012, http://uml.lodz.pl/miasto/strategia/ (dostęp: 5.12.2014 r.). Sucháček J., 2012, Self-governance: A Faciltator for Creative Milieu [w:] Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, red. A. Klasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice. Szultka S., 2012, Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ae56791-2c9f-42fd-a42d-b5d287a27385
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.