PL EN


2017 | 10(970) | 79-90
Article title

Partial Effectiveness of Scientific Projects Financed through Public Funds

Authors
Title variants
PL
Efektywność cząstkowa projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One type of effectiveness is partial effectiveness determined while the project is on-going. It takes into account the progress of work being performed and the costs incurred. The article analyses and assesses the effectiveness of tools for monitoring the partial effectiveness of scientific projects. The specific goal is to determine the relationship between the current evaluation and partial effectiveness in relation to scientific projects. Scientific projects financed within National Centre for Research and Development STRATEGMED programme is the subject of the analysis. An analysis of the funds disbursed to beneficiaries by NCRD has been performed with the use of the dynamic method (streaming), which consists in an analysing the cash flow between two subjects. The monographic method was used to analyse tools for monitoring partial effectiveness, enabling an examination of their features and components in detail.
PL
Jednym z rodzajów efektywności jest efektywność cząstkowa określana na etapie realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem zaawansowania wykonania prac oraz poniesionych kosztów. Celem artykułu jest analiza oraz ocena skuteczności narzędzi monitorowania efektywności cząstkowej projektów naukowych, a w szczególności określenie zależności między ewaluacją bieżącą a efektywnością cząstkową w odniesieniu do projektów naukowych. Przedmiotem analizy są projekty naukowe finansowane w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – STRATEGMED. Analiza wydatkowania środków przekazanych beneficjentom przez NCBiR została dokonana z zastosowaniem metody dynamicznej (strumieniowej), której istotą jest analiza przepływu środków pieniężnych między dwoma podmiotami. Metoda monograficzna posłużyła do analizy narzędzi monitorowania efektywności cząstkowej, umożliwiając szczegółowe zbadanie ich cech i elementów.
Contributors
author
 • Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie, Studia Doktornackie, Wydział Finansów i Prawa, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Drobniak A. (2005), Ocena projektów publicznych [Evaluation of public projects], Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Gorlewski B. (2015), Project Effectiveness Evaluation, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Jakuszewicz J. (2015), Analysis and Assessment of the Productivity of Scientific Units, doctoral dissertation, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Lubińska T. (2007), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi [Task budget in Poland. Reorientation of spending for managing public money], Difin, Warszawa.
 • NCBiR (2015), Sprawozdanie z działalności NCBiR za rok 2014 [Report on the activities of NCRD for 2014], Warszawa.
 • NCBiR (2016), Sprawozdanie z działalności NCBiR za rok 2015 [Report on the activities of NCRD for 2015], Warszawa.
 • Olejniczak K. (2008), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych [The theory and practice of evaluating public interventions], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Owsiak S. (2004), O nowatorskie podejście do sektora publicznego [For an innovative approach to the public sector] (in:) Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej [Financial sciences in the face of contemporary problems of the Polish economy], t. 1, Finanse publiczne [Public finances], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Owsiak S. (2015), Finanse [Finance], PWN, Warszawa.
 • Perspectives on Project Management (1990), R. N. G. Burbridge (ed.), Peregrinus, London.
 • Polityka naukowa – słownik encyklopedyczny [Scientific policy – encyclopedic dictionary] (2015), MNiSW, Departament Innowacji i Rozwoju, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_02/75745082fb8845f570c6c60d435a5259.pdf (accessed: 23.03.2017).
 • PTE Evaluation Standards (2017), http://pte.org.pl/standardy-ewaluacji-pte/ (accessed: 21.08.2017).
 • Puczkowski B. (2014), Efektywność zarządzania środkami publicznymi [Effective public fund management], UMW, Olsztyn.
 • Spinner M. P. (1992), Elements of Project Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi [Managing economic and organisational projects], PWN, Warszawa.
 • Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar [Enterprise effectiveness – defining and measurement], http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2010_T97_z2_s152.pdf (accessed: 1.04.2017).
 • Zieleniewski J. (1966), Efektywność badań naukowych [Effective scientific research], PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4af173f3-e93f-4c63-876f-e4d710d5cab9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.