PL EN


2016 | 5 | 81-90
Article title

ROZWÓJ UNIEJOWA W ZINTEGROWANYCH PLANACH I STRATEGIACH. PRZYKŁAD STRATEGII MAKROREGIONU CENTRALNEGO I ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU WARSZAWSKO-ŁÓDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DO ROKU 2030

Content
Title variants
EN
UNIEJOW DEVELOPMENT IN THE INTEGRATED PLANS AND STRATEGIES. THE EXAMPLE OF CENTRAL MACROREGION STRATEGY AND INTEGRATED DEVELOPMENT STRATEGY OF THE WARSAW–LODZ FUNCTIONAL AREA BY 2030
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowe podejście do procesu planowania rozwoju, określane mianem planowania zintegrowanego lub terytorialno-funkcjonalnego, ma na celu uwzględnienie w szerszym zakresie zróżnicowanych uwarunkowań rozwoju oraz optymalne wykorzystanie endogenicznych zasobów tzw. kapitałów terytorialnych. Na znaczeniu zyskują obszary funkcjonalne, których determinantą delimitacji są powiązania i relacje sieciowe. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają instrumenty polityki rozwoju służące budowaniu partnerstwa instytucjonalnego oraz integracji wieloaspektowych działań podmiotów publicznych. Instrumentami o charakterze ponadlokalnym, koncentrującymi się na kompleksowym podejściu do planowania rozwoju ponad granicami administracyjnymi, są zintegrowane strategie rozwoju, stanowiące przedmiot niniejszego artykułu. W artykule przedstawiono rolę i miejsce Uniejowa w długookresowych, zintegrowanych strategiach rozwoju. Analizą objęto zarówno diagnozę potencjału, jak i identyfikację kierunków rozwoju wskazanych w dokumentach strategicznych, tj. Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej oraz Zintegrowanej Strategii Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.
EN
A new approach to the process of development planning, described as integrated or territorialfunctional planning, aims to better take into account the different conditions of development and optimal use of endogenous resources called territorial capital. Functional areas, which delimitation determinant are connections and network relations, are gaining in importance. In this context, the key role is played by the instruments of development policy aimed at building the institutional partnership and integration of multi-faceted activities of public entities. Instruments of supralocal nature focused on a complex approach to development planning beyond administrative borders are integrated development strategies, which are the subjects of this article. The article presents the role and place of Uniejów in the long-term integrated development strategies. The analysis includes both diagnosis capabilities and the identification of development trends indicated in the strategic documents i.e. The Concept of the Development Strategy of Central Poland Macroregion and Integrated Development Strategy of the Warsaw–Lodz Functional Area by 2030.
Year
Volume
5
Pages
81-90
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
  • dr hab., prof. UŁ, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź;
  • dr, adiunkt, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź.
References
  • Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do celów opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego; A. Rzeńca, E. Jastrzębska, P. Legutko-Kobus, Z. Przygodzki, zał. 6 do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.
  • Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030, http://bppwl.lodzkie.pl/ckfi nder/userfi les/fi les /MPC/r_3_MPC.pdf.
  • Nowakowska A., Od regionu do terytorium – od planowania strategicznego do planowania zintegrowanego (materiał roboczy), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Łódź 2013.
  • Nowakowska A., Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostek terytorialnych, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
  • Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (projekt), red. naukowa T. Markowski, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4af4b1ab-f016-4159-a1f3-cb777b17ec64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.