PL EN


2015 | 62 | 12: Homiletyka | 7-27
Article title

Paschalne ukierunkowanie homilii

Authors
Title variants
EN
The Paschal Direction of the Homilly
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dyrektorium homiletyczne, przedstawiając dynamikę właściwą dla treści homilii, wskazuje na jej trzy elementy: wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; uobecnienie misterium paschalnego w liturgii; przedłużenie owego misterium w życiu wiernych. Takie ujęcie homilii jest przejawem wyraźnego wpływu teologii liturgicznej, według której liturgia łączy w sobie trzy elementy: misterium (misterium Chrystusa), actio (celebrację liturgiczną) i vita (życie chrześcijańskie). Zgodnie z tym podejściem liturgia, a w niej i homilia, jest celebracją (aktualizacją) zbawczego misterium po to, aby ogarnęło ono życie chrześcijan, i zarazem celebracją życia chrześcijan w celu włączenia go w zbawcze misterium. Homilia, która pozostaje zawsze na służbie misterium Chrystusa, jawi się jako szczególne miejsce spotkania teologii, liturgii i chrześcijańskiego życia. W takiej perspektywie podstawowym zadaniem homilisty jest stopniowe odsłanianie i uobecnianie całego misterium Chrystusa z ciągłym odniesieniem do Paschy.
EN
The Homiletic Directory presents the correct dynamics for the contents of a homily by pointing to its three elements: explaining the sacred texts through the prism of the death and resurrection of Christ; making present the Paschal mystery in the liturgy; and extending this mystery into the life of the faithful. Such an approach to preaching a homily reveals the clear impact of liturgical theology, according to which the liturgy combines three elements: the misterium (the mystery of Christ), the actio (the liturgical celebration) and the vita (the Christian life). In this vision, the liturgy and the homily preached during mass are a celebration (an actualization) of the salvific mystery in order that it encompass the lives of Christians and at the same time it is a celebration of the life of Christians, placing them into the saving mystery. In this way, the homily, which is always at the service of the mystery of Christ, becomes a special meeting place for theology, the liturgy and Christian life. In this perspective, the basic task of the homilist is gradually uncovering and making present the whole mystery of Christ by continually referring to the Passover.
Contributors
 • Katedra Homiletyki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Augé M.: Teologia dell’anno liturgico. W: Anàmnesis. T. 6: L’anno liturgico: storia, teologia e celebrazione. A cura di A.J. Chupungo. Genova: Casa Editrice Marietti 1988.
 • Benedykt XVI: Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła „Sacramentum Caritatis”. Kraków: Wydawnictwo „M” 2007.
 • Bergamini A.: Chrystus – Świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo. Kraków: Wydawnictwo oo. Franciszkanów „Bratni Zew” 2004.
 • Broński W.: Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 1999.
 • Casel O.: Chrześcijańskie misterium kultyczne. Oleśnica: Oficyna Wydawnicza „Signum” 1992.
 • Corbon J.: Liturgia – źródło wody życia. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2005.
 • Czerwik S.: Duchowość liturgiczna i eucharystyczna – tajemnica wiary w liturgii i życiu chrześcijańskim: Chrystus pośród nas (Kol 1, 27). W: Wiara, liturgia, ewangelizacja. Red. S. Klimas, K. Walkowiak. Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2013.
 • Czerwik S.: Homilia o misterium (misteriach) Chrystusa w cyklu roku liturgicznego. „Przegląd Homiletyczny” 8:2004 s. 45-57.
 • Czerwik S.: Paschalne misterium. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, Ledwoń S., Kaucha K.: Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 900.
 • de Zan R.: Leggere la Bibbia nella liturgia. „Rivista Liturgica” 88:2001 nr 6 s. 878.
 • de Zan R.: Testo biblico-liturgico e testo omiletico. W: L’omelia: un messaggio a rischio. A cura di A. Catella. Padova: Messaggero di s. Antonio 1996 s. 100.
 • Dyk S.: „Co głosić, aby wierzyli?”. Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Dyk S.: Współczesne przepowiadanie misteriów publicznego życia Jezusa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.
 • Dyk S.: Zbawcza moc homilii. W: Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej. Red. B. Migut, M. Piwowar. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 215-226.
 • Dyk S.: Znaczenie terminu „misterium” w refleksji teologiczno-liturgicznej. „Roczniki Liturgiczne” 56:2009 t. 1 s. 69-85.
 • Ferdek B.: Chrystologia paschalna Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012 s. 175-187.
 • Franciszek: Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium”. Kraków” Wydawnictwo „M” 2013 nr 154.
 • Grillmeier A.: Geschichtlicher Überblick über die Mysterien Jesu im allgemeinen. W: Mysterium Salutis. Grundriss Heilsgeschichtlicher Dogmatik. Herausg. von J. Feiner, M. Löhrer. Band III/2: Das Christusereignis. Einsiedeln–Zürich–Köln: Benzinger Verlag 1969 s. 3-22.
 • Guardini R.: Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie. Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda 1999.
 • Guardini R.: Wurzeln eines großen Lebenswerkes. Aufsätze und kleine Schriften. Bd 1. Mainz–Paderborn 2000.
 • Guzowski K.: Chrystologia jako historia według Brunona Fortego. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012.
 • Hryniewicz W.: Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. T. 3. Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991.
 • Kacała A.D., Fober A.: Teologia Krzyża J. Ratzingera/Benedykta XVI i J. Ringlebena. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012.
 • Lasek A.: Chrystologia rezurekcyjna Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012.
 • Migut B.: Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Ostrowski D.: Lekcjonarz – eklezjalna interpretacja słowa Bożego. W: Moc słowa Pańskiego s. 183-185.
 • Petrà B.: Divinizzazione. W: Dizionario di Omiletica. A cura di M. Sodi, A.M. Triacca. Torino–Bergamo: Editrice Elle Di Ci–Editrice Velar 1998 s. 382.
 • Przyczyna W.: Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania. Problemy. Wyzwania. Kraków: Wydawnictwo „M” 2013.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI: Jezus z Nazaretu. Część II: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania. Kraków: Wydawnictwo „Znak” 2011.
 • Rossa P.: Chrystologia Salvadora Pie y Ninota. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012.
 • Scheffczyk L. (Red.): Die Mysterien des Lebens Jesu und die christliche Existenz. Aschaffenburg 1984.
 • Schönborn Ch.: Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia. Poznań: Pallottinum 2002.
 • Schütz Ch.: Die Mysterien des öffentlicheen Lebens und Wirkens Jesu. W: Mysterium Salutis. Grundriss Heilsgeschichtlicher Dogmatik. Hrsg. von J. Feiner, M. Löhrer. Band III/2. Das Christusereignis. Einsiedeln–Zürich–Köln: Benzinger Verlag 1969 s. 80.
 • Sideł Z.: Pareneza homilijna w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne w świetle „Kazań Świętokrzyskich” okresu Wielkiego Postu. Mps Arch. KUL, Lublin (2013) s. 142.
 • Siwek G.: Zbawcza skuteczność liturgicznego przepowiadania. W: Liturgia i przepowiadanie. Red. W. Przyczyna. Kraków: Wydawnictwo „M” 210 s. 247-268.
 • Sorci P.: Nella proclamazione delle scritture l`annuncio del mistero pasquale. „Rivista Liturgica” 88:2001 nr 6 s. 845-868.
 • Szafrański A.L.: Teologia liturgii eucharystycznej. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1974.
 • Świerzawski W.: Obecność Chrystusa w liturgii: jedno Misterium i misteria życia Jezusa. W: Misterium Christi. T. 1. Fundamentalne rzeczywistości liturgii. Red. W. Świerzawski. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2012.
 • Twardy J.: Chrystocentryzm w kaznodziejskiej parenezie. W: Media na przełomie. Red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego 2011 s. 511-575.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4af5375f-7e6c-4256-bd24-9c8e07b80d7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.