PL EN


2017 | 37 | 2 | 77-99
Article title

Zarys personalistycznej teologii sakramentów w ujęciu Stefana Ostera

Authors
Content
Title variants
EN
The Outline of Stefan Oster’s personalistic theology of sacraments
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie myśli teologicznej Stefana Ostera na temat sakramentów. Jej punktem wyjścia jest koncepcja osoby rozumianej jako relatio subsistens i osobowego doświadczenia, w którym osoba staje się w pełni sobą poprzez „zapomnienie” o sobie i „bycie u innego”. Kolejnym krokiem jest teologiczne pogłębienie tej myśli na podstawie kategorii zastępstwa i idei Maryi jako personalnej postaci Kościoła stanowiącego zbawczą przestrzeń wypełnioną obecnością Boga. Rozwinięciem tej koncepcji jest personalistyczna teologia sakramentów, której motywem przewodnim jest idea osobowego daru z siebie. Jej zwieńczeniem jest ukazanie Eucharystii jako miejsca personalnej obecności Chrystusa w nieustannym akcie miłości, poprzez który ofiaruje On człowiekowi samego Siebie.
EN
The article presents Stefan Oster’s theological reflection on the sacraments. It starts with a philosophical concept of the person as relatio subsistens and the personal experience, where the realization of a person-being happens by “being at the other one”. The next step is a theological deepening based on the category of representation and the idea of Mary as the personal figure of the Church, who is a space of salvation filled with the presence of God. The third part presents the sacraments as personal gifts. The crown is the vision of the Eucharist as a place of the personal presence of Christ.
Contributors
author
 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt
References
 • Ackermann S., Kirche als Person. Zur ekklesiologischen Relevanz des personal-symbolischen Verständnisses der Kirche, Würzburg 2001.
 • Balthasar H.U. von, Theologie der Geschichte. Ein Grundriß, Einsiedeln 19795.
 • Faber E.-M., Einführung in die katholische Sakramentenlehre, Darmstadt 20092.
 • Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa 2017.
 • Greshake G., Priester sein in dieser Zeit. Theologie – Pastorale Praxis – Spiritualität, Würzburg 20103.
 • Hoffmann V. (red.), Die Gabe. Ein „Urwort” der Theologie?, Frankfurt 2009.
 • Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen. Neubearbeitung, Berlin – München 2010.
 • Lies L., Sakramententheologie. Eine personale Sicht, Graz – Wien – Köln 1990.
 • Lubac H. de, Die Freiheit der Gnade II. Das Paradox des Menschen, Einsiedeln 1971.
 • Menke K.-H., Fleisch geworden aus Maria. Die Geschichte Israels und der Marien­glaube der Kirche, Regensburg 1999.
 • Meuffels H.O., Kommunikative Sakramententheologie, Freiburg 1995.
 • Meyer zu Schlochtern J., Sakrament Kirche. Wirken Gottes im Handeln des Menschen, Freiburg im Br. 1992.
 • Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
 • Oster S., Allgemeine Sakramentenlehre, w: Tenże, Person-Sein vor Gott. Theologische Erkundungen mit dem Bischof von Passau, Freiburg im Br. 2015, s. 296–346.
 • Oster S., „… anwesend auf personale Weise”. Joseph Ratzinger und die Lehre von der Transsubstantiation, w: Tenże, Person-Sein vor Gott. Theologische Erkundungen mit dem Bischof von Passau, Freiburg im Br. 2015, s. 267–295.
 • Oster S., Filozofowanie w „Czystej Skończoności”. Relacja między myśleniem o istnieniu a teologią u Ferdinanda Ulricha, w: R.J. Woźniak (red.), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków 2008, s. 69–92.
 • Oster S., Miłość Boga a ukryta prawda ateizmu, tłum. J. Kupka, ComP 26 (2006), nr 2, s. 95–108.
 • Oster S., Mit-Mensch-Sein. Phänomenologie und Ontologie der Gabe bei Ferdinand Ulrich, Freiburg – München 2004.
 • Oster S., Person und Transsubstantiation. Mensch-Sein, Kirche-Sein und Eucharistie – eine ontologische Zusammenschau, Freiburg im Br. 2010, 20142.
 • Oster S., Personale Selbstwerdung und Trinität, w: tenże, Person-Sein vor Gott. Theologische Erkundungen mit dem Bischof von Passau, Freiburg im Br. 2015, s. 215–242.
 • Pieper J., Glück und Kontemplation, w: tenże, Werke in acht Bänden, t. VI: Kulturphilosophische Schriften, B. Wald (wyd.), Hamburg 1997, s. 152–216.
 • Pieper J., Muße und Kult, w: tenże, Werke in acht Bänden, t. VI: Kulturphilosophische Schriften, B. Wald (wyd.), Hamburg 1997, s. 1–45.
 • Pieper J., Zustimmung zur Welt, w: tenże, Werke in acht Bänden, t. VI: Kulturphilosophische Schriften, B. Wald (wyd.), Hamburg 1997, s. 217–285.
 • Ratzinger J., Das Problem der Transsubstantiation und die Frage nach dem Sinn der Eucharistie, w: tenże, Gesammelte Schriften, t XI: Theologie der Liturgie, Freiburg im Br. 2008, s. 271–298.
 • Ratzinger J., Vom Ursprung und vom Wesen der Kirche, w: tenże, Gesammelte Schriften, t. VIII: Kirche – Zeichen unter den Völkern, Freiburg im Br. 2010, s. 140–156.
 • Rusecki M., Kim jest Kościół?, w: tenże, Traktat o Kościele, Lublin 2014, s. 7–12.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166.
 • Ulrich F., Gabe und Vergebung. Ein Beitrag zur biblischen Ontologie, Freiburg 2006.
 • Wiedenhofer S., Die Kirche als „Subjekt“ oder „Person“, w: W. Baier (red.), Weisheit Gottes – Weisheit der Welt, t. II, St. Ottilien 1987, s. 999–1020.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4af82252-9699-4154-809e-16caaed68fa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.