PL EN


2014 | 37 | 276-295
Article title

Stan i perspektywy rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce

Content
Title variants
EN
Intellectual Capital Development in Poland – Current Trends and Future Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje dyskusję wokół endogenicznych uwarunkowań rozwoju polskiej gospo-darki związanych z kapitałem intelektualnym. Jego celem jest poszukiwanie odpowiedzi na nastę-pujące pytania: Jakie są rzeczywiste zasoby kapitału intelektualnego w Polsce w porównaniu do innych krajów? Jakie tendencje charakteryzowały rozwój tego kapitału w polskiej gospodarce po 1995 roku? Jakie szanse i zagrożenia mogą towarzyszyć modernizacji polskiej gospodarki ukie-runkowanej na kapitał intelektualny? Podstawą analiz i przedstawionych wniosków są wyniki pomiaru kapitału intelektualnego w 48 krajach w latach 1995–2010, dokonanego przez L. Edvins-sona oraz C. Yeh-Yun Lin. Zebrane dane statystyczne wskazują na znaczny dystans, który dzieli polską gospodarkę od wyżej rozwiniętych krajów we wszystkich wymiarach kapitału intelektualnego. Największą lukę Polska notuje w zakresie kapitału relacji (rynkowego) oraz kapitału rozwoju, relatywnie najmniej-szą – w obszarze kapitału ludzkiego. Pod tym względem polska gospodarka wpisuje się w charak-terystyki właściwe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Analizy w ujęciu dynamicznym wskazują ponadto, że w latach 1995–2010 Polska (podobnie jak Czechy oraz kraje południowo- -wschodniej Azji) należała do gospodarek, w których zmiany w zakresie kapitału intelektualnego następowały relatywnie najbardziej dynamicznie. Pogłębione obserwacje wykazują jednak, że rozwój kapitału intelektualnego w polskiej gospodarce podlegał sporym wahaniom, co przełożyło się na niezadowalające tempo zmian w stosunku do zapóźnień gospodarki i jedynie nieznaczny awans na międzynarodowej mapie kapitału intelektualnego. Dodatkowe obawy budzi nierówno-mierny rozwój w kluczowych obszarach kapitału intelektualnego, zwłaszcza rosnący dysonans między kapitałem ludzkim oraz kapitałem rozwoju, a także kapitałem ludzkim a kapitałem spo-łecznym. Pozytywnie zaś należy ocenić podejmowane wysiłki w kierunku stworzenia w polskiej gospodarce systemowych ram do podejmowania inwestycji w ten kapitał w latach 2014–2030.
EN
The article discusses the determinants of endogenous development of the Polish economy re-lated to the intellectual capital. Its goal is to seek answers for the following questions: what are the real resources of intellectual capital in Poland in comparison with other countries? What trends characterized the development of that capital in the Polish economy after 1995? What opportuni-ties and threats may be triggered by modernization of the Polish economy focused on intellectual capital? The basis of the analyses and conclusions are measurements of intellectual capital in 48 countries between 1995 and 2010, made by L. Edvinsson and C. Yeh-Yun Lin. Collected data indicate a considerable distance between Poland and more developed countries in all aspects of intellectual capital. The biggest underdevelopment was noted in the field of mar-ket capital and renewal capital, the relatively smallest – in the area of human capital. In this regard Polish economy fits into the typical characteristics of Central and Eastern European countries. The dynamic analysis for years 1995–2010 also indicates that in Poland (like in the Czech Republic and in the countries of south-east Asia) the changes in the field of intellectual capital were relative-ly the most dynamic. In-depth observations show, however, that the development of intellectual capital in the Polish economy was subject to considerable fluctuations, which resulted in an unsat-isfactory pace of change in the face of catching-up needs and only a slight rise on the international map of intellectual capital. Additional concern raises the uneven development in the key areas of intellectual capital, especially the growing difference between human capital and renewal capital as well as between human capital and social capital. Though, the efforts towards the creation of systemic framework for investments in the intellectual (human) capital in Poland in the years 2014–2030 should be assessed positively.
Year
Issue
37
Pages
276-295
Physical description
Contributors
 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Andriessen D.G., 2006, On the metaphorical nature of intellectual capital: a textual analysis, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 7, No. 1.
 • Bal-Woźniak T., 2008, Modernizacja technologiczna w ramach współpracy transgra-nicznej Polski i Ukrainy. Czynniki i bariery [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersyte-tu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu i wieku migrantów, www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=634961&p_t oken= 0.9141670279204845# (dostęp 21.06.2013).
 • Baruk J., 2005, Istota i struktura kapitału intelektualnego, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2.
 • Bounfour A., 2005, Modeling Intangibles: Transaction Regimes Versus Community Regimes [w:] Intellectual Capital for Communities. Nations, Regions, and Cities, red. A. Bounfour, L. Edvinsson, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Bounfour A., Edvinsson L. (red.), 2005, Intellectual Capital for Communities. Nations, Regions, and Cities, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2009, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, www.diagnoza.com (dostęp 2.11.2009).
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2011, Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, www.diagnoza.com (dostęp 27.12.2011).
 • Dobija M., 2005, Dynamiczna równowaga kapitału jako źródło praw ekonomicznych, „Nie-równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny cz. 1”, nr 6.
 • Edvinsson L., 2011, Die neue Wachstumsdimension, „think: act. Das globale Entscheider Magazin“, Ausgabe 16, www.rolandberger.de/media/pdf/Roland_Berger_think_act_ Ausgabe_16_20110922.pdf (dostęp 21.06.2013).
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/R_%26_D_ex penditure (dostęp 4.06.2013).
 • Eurostat, Participation in education and training by sex and age, http://appsso.eurostat. ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=trng_lfse_01 (dostęp 21.06.2013).
 • Florida R., 2005, Cities and the Creative Class, Routledge, New York–London.
 • Herbst M., 2012, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2003, „Nowa gospodarka”– szanse i wyzwania [w:] „Nowa gospodar-ka” a transformacja, red. M. Piątkowski, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w War-szawie, Warszawa.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, projekt przeznaczony do debaty spo-łecznej, Warszawa, wrzesień.
 • McElroy M.W., 2002, Social innovation capital, „Journal of Intellectual Capital”, Vol. 3 No. 1.
 • Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, pro-jekt, 2012, cz. I, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 9 listopada.
 • Pomeda J.R., Moreno C.M., Rivera C.M., Mártil L.V., 2002, Towards an Intellectual Capital Report of Madrid: New Insights and Developments, paper presented at the “The Transparent Enterprise. The Value of Intangibles”, 25–26 November 2002, Madrid, Spain.
 • Smętkowski M., 2001, Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce infor-macyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4(7).
 • Yeh-Yun Lin C., 2010, What National Intellectual Capital Indices Can Tell About the Global Economic Crisis of 2007–2009, „Electronic Journal of Knowledge Man-agement” Vol. 8, Issue 2, www.ejkm.com/volume8/issue2 (dostęp 21.06.2013)
 • Yeh-Yun Lin C., Edvinsson L., Chen J., Beding T., 2013, National Intellectual Capital and the Financial Crisis in China, Hong Kong, Singapore, and Taiwan, Springer Briefs in Economics, Vol. 8.
 • Węziak D., 2007, Measurement of national intellectual capital application to EU coun-tries, “IRISS Working Paper Series” no. 13.
 • World Bank, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp (dostęp 4.06.2013).
 • World Intellectual Property Organization, Statistics on Patents. Resident patent filings per million population (1995–2009), www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/ (dostęp 12.01.2011).
 • Wosiek M., 2012, Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., 2007, Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski, VIII Kongres Ekonomi-stów Polski – zestawienie autorów i ich charakterystyk, streszczeń referatów i refe-ratów w układzie alfabetycznym, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4afc7784-0902-4ce1-b6d6-94793d4dae83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.