PL EN


2016 | 16/1 | 239-251
Article title

Materialnoprawne wygaśnięcie decyzji i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia jej mocy obowiązującej

Content
Title variants
EN
Expiry of a decision under substantive law and procedural confirmation of expiry of its binding force
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mówiąc o wygaśnięciu decyzji administracyjnej, mamy w istocie na myśli samoistną utratę przez decyzję mocy obowiązującej i skuteczności prawnej. Charakter i zakres związków norm materialnych i procesowych w prawie administracyjnym znajduje wyraz przede wszystkim w konstrukcjach pojęciowych obowiązywania zarówno formalnego jak i materialnego decyzji administracyjnej. Bezsprzecznie punktem wyjścia jest analiza treści art. 162 k.p.a., który ustanawia instytucję stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej. Zatem analiza treści art. 162 § 1 k.p.a. uzasadnia pewien wniosek, że zawarte tam przesłanki stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa (to znaczy pkt 1 in principio) ma charakter odsyłający47, ponieważ łączy pojęcie bezprzedmiotowości decyzji z wymogiem istnienia szczególnego przepisu, nakazującego stwierdzenie wygaśnięcia decyzji. Należy tu zwrócić uwagę, na fakt, iż odesłanie to ma w istocie podwójny charakter, bo przepisy szczególne nie tylko stanowią bezpośrednią podstawę wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie, ale niejednokrotnie dookreślają samo pojęcie „bezprzedmiotowości decyzji”48. Wspomniana druga przesłanka (pkt 1 in fine) ma złożony i samodzielny charakter49 ponieważ z jednej strony nawiązuje do pojęcia „bezprzedmiotowości decyzji”, z drugiej zaś wprowadza samoistne, dodatkowe warunki uchylenia „bezprzedmiotowej decyzji” (przypadek bezprzedmiotowości decyzji połączony z oceną, że „leży to w interesie społecznym lub w interesie strony”). Wreszcie trzecia przesłanka stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej (pkt 2) związana jest z konstrukcją prawną warunku, którego brak spełnienia jest podstawą do pozbawienia decyzji jej mocy obowiązującej. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w przypadku „niezajścia” zdarzenia przyszłego i niepewnego podlega jurysdykcyjnej ocenie organu pierwszej instancji.
EN
When considering expiry of an administrative decision, what we really have in mind is an automatic lapse of its binding force and legal effect. The institution of expiry of an administrative decision, as specified in the legal regulations, is not uniform. The institution of decision expiry may be construed not only as a measure of control of decision enforcement, but also as an exception to the rule of permanence of an administrative decision. Secondly, when considering the reasons for expiry of an administrative decision, one will find that these may vary, and, generally, result from the substantive administrative law or from the decision itself. Within this scope, Art. 162 of the Code of Administrative Procedure serves as a generalizing regulation for diverse cases of decision expiry existing in the substantive law. Thirdly, analysis of the provisions of Art. 162(1) of the Code of Administrative Procedure, regulating the premises for confirming decision expiry, leads to a conclusion that said provision combines, in fact, as many as three legal norms. According to the first norm, Art. 162(1)(1) states that the administrative body which issued the decision in the first instance confirms the expiry of such decision if it finds it objectless and confirmation of its expiry is required by legal regulations.
Year
Volume
Pages
239-251
Physical description
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016
 • Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983
 • Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989
 • Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław 1978
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz, Kraków 2002
 • Jaśkowska M., Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Toruń 1998
 • Kamiński M., Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, red. I. Niczyporuk, Lublin 2009
 • Kamiński M., Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Kraków 2006
 • Krasiczyńska-Knuter A., Problematyka badania bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego, AUWr, Przegląd Prawa i Administracji LIII, Wrocław 2003
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II, Zakamycze 2005
 • Woś T., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2007
 • Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978
 • Woś T., Termin, warunek i zlecenie w prawie administracyjnym, PiP 1994, z. 6
 • Woś T., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 k.p.a.), PiP 1992, z. 7
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4afedc10-b4e7-46fc-9429-2aef853bc6d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.