PL EN


2015 | 14 | 2 | 207–218
Article title

O badaniach Grzegorza Nowickiego stratyfikacji rozwoju fizycznego dziecka wiejskiego

Content
Title variants
EN
On stratification of physical development of a rural child carried out by Grzegorz Nowicki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest ukazanie stratyfikacji społecznej rozwoju dzieci wiejskich regionu kujawsko-pomorskiego oraz przedstawienie standardów rozwojowych (wysokości i masy ciała) dzieci i młodzieży regionu kujawsko-pomorskiego, których G. Nowicki nie zdążył opracować i opublikować. Dr Nowicki przez długie dziesięciolecia XX w. systematycznie badał rozwój fizyczny młodych generacji regionu kujawsko-pomorskiego, a jego publikacje stanowią trwały dorobek, do którego sięgać będą antropologowie oceniający stan rozwoju fizycznego przyszłych pokoleń. Materiał badawczy zgromadzony i przesłany na ręce A. Malinowskiego stanowią dane niepublikowane przez G. Nowickiego, pochodzące z jego badań prowadzonych w latach 2002–2003 w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmowały populację 5219 chłopców i 5016 dziewcząt w wieku od 7,5 do 19,5 lat. Wyniki opracowano podstawowymi metodami statystycznymi, prezentując je w postaci tabel i rycin. Wyniki potwierdzają utrzymywanie się w regionie kujawsko-pomorskim stratyfikacji rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży i zapóźnienia rozwoju dzieci z rodzin pracowników rolnych ze środowisk popegeerowskich. Wnioski z pracy winny mieć wydźwięk społeczny w stosunku do środowisk decydenckich, wzmożenia troski o środowisko wsi. Czynniki gospodarcze, społeczne i polityczne odpowiedzialne za sytuację wsi polskiej powinny podejmować działania na rzecz szybkiej likwidacji stratyfikacji społecznej rozwoju fizycznego dzieci wiejskich.
EN
Dr Nowicki studied the physical development of young generations of kujawsko-pomorskie region systematically for long decades in 20th century and his publications have become scientific output that will be used by anthropologists assessing the condition of physical development of future generations. The aim of this work is to show social stratification of the physical development of rural children in kujawsko-pomorskie region and also to present development standards (height and body weight) of children and the youth of kujawsko-pomorskie region, which G. Nowicki did not manage to elaborate on and publish. The study materials, which were collected and sent to A. Malinowski, are G. Nowicki’s unpublished data of his research carried out in 2002–2003 in kujawsko-pomorkie voivodeship, which included 5219 boys and 5016 girls aged 7.5–19.5. The results were developed with the basic statistical methods by S. Nowak who presented them in a form of tables and figures. The results confirm the continuity of the stratification of physical development of children and the youth in kujawsko-pomorskie region as well as backwardness in the development of farm employees’ children in the post-state farm communities. The conclusions of this work should draw decision-makers’ attention to increase the care of rural communities. The economic, social and political factors, which are responsible for the present situation in Polish rural areas, should take actions in order to eliminate social stratification of physical development of rural children.
Contributors
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
References
  • Malinowski A., Bożiłow W. (1997): Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. PWN, Warszawa – Łódź 1997.
  • [2]W. Standardy rozwojowe dzieci i młodzieży z centralnej Polski. Przegl. Nauk. Kult. Fiz. Uniw. Rzeszowskiego 2009; 3: 249–260.
  • [3] Nowicki G. (2004): Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w rodzinach wiejskich. KPSW, Bydgoszcz 2004.
  • [4] Nowicki G. (2006): Wskaźniki rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży regionu kujawsko-pomorskiego. KPSW, Bydgoszcz 2006.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b042533-968d-4e66-9658-925aa6b65d4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.