PL EN


2018 | 10(46) | 2 | 37-57
Article title

Szara strefa w gospodarce a sektor finansów publicznych i system ubezpieczeń społecznych – sprzężenie zwrotne

Title variants
EN
The Shadow Economy – the Public Finance Sector and the Social Insurance System – Feedback
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Założeniem artykułu jest hipoteza, że między wielkością szarej strefy a wysokością stawek podatkowych i składek ubezpieczeniowych zachodzi odwrotne sprzężenie zwrotne – wyższe obciążenia finansowe firm zwiększają zakres szarej strefy. Jednakże tej hipotezy nie udało się zweryfikować pozytywnie na danych statystycznych i szacunkach szarej strefy. Na wielkość szarej strefy wpływa bowiem – oprócz niezachęcających do legalnej działalności wysokich podatków i składek ubezpieczeniowych – znacznie więcej czynników, w tym silne państwo i rozwinięta świadomość społeczna (moralność podatkowa) o bezwzględnej konieczności i potrzebie ponoszenia ciężarów podatkowych i ubezpieczeniowych.
EN
The assumption of the article is the hypothesis that between the size of the shadow economy and the amount of tax rates and insurance premiums there is a reverse feedback – higher financial burdens increase the scope of the shadow economy. However, this hypothesis could not be verified positively on statistical data and shadow economy estimates. The size of the shadow economy is influenced by – apart from the high taxes and insurance premiums that do not encourage legal activity – much more factors, including a strong state and developed social awareness (tax morality) about the absolute necessity and need to bear tax and insurance burdens.
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Cichocki S., Metody pomiaru szarej strefy, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 1-2.
 • European System of Accounts. ESA 2010, Komisja Europejska, 2013.
 • Feige L.E., How Big Is the Irregular Economy?, “Challenge” 22(1979), No. 5.
 • Frey S.B., Hanneman-Weck H., The Hidden Economy as an „Unobserved” Variable, “European Economic Review” 26(1984), No. 1-2.
 • Fundowicz J., Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, Warszawa 2016, http://www.ibngr.pl/content/download/2173/20176/file/Szara%20strefa%202016.pdf [dostęp: 3.05.2018].
 • Kaufmann D., Kaliberda A., Integrating the Inoficial Economy into the Dynamic of Post Social Economies, “Working Paper” 1691, World Bank, Washington 1996.
 • Krzywa Laffera – podatki a dochody budżetu państwa, https://www.finanse21.pl/krzywa-laffera-podatki-a-dochody-budzetu-panstwa.html [dostęp: 3.03.2018].
 • Lackó M., Hidden Economy – An Unknown Quantity? Comparative Analysis of Hidden Economies in Transition Countries in 1989-1995, “Working Paper” 9905, University of Linz, Linz 1999.
 • Loayza N.V., The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America, “Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy” 1996, No. 45.
 • Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook, OECD, Paris 2002.
 • Medina L., Schneider F., Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?, “IMF Working Paper” 2018, WP/18/17.
 • Pauch D., Zjawisko szarej strefy w gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 1(2015), nr 76.
 • Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, The Global Compact, Network Poland, Warszawa 2016.
 • Schneider F., Estimating the Size of the Shadow Economies of Highly Developed Countries: Selected New Results, CESifo Dice Report 4/2016 (December), p. 44-53, https://www.cesifo-group.de/DocDL/dice-report-2016-4-schneider-december.pdf [dostęp: 3.05.2018].
 • Schneider F., The Influence of Public Institutions on the Shadow Economy: An Empirical Investigation for OECD Countries, “European Journal of Law and Economics” 2010, No. 6-3.
 • Schneider F., The Shadow Economy: An Essay, http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2014/ShadEc_2014.pdf [dostęp: 16.06.2014].
 • Schneider F., Buehn A., Montenegro C.E., New Estimates for the Shadow Economies all over the World, “International Economic Journal” 2010, No. 24 (4).
 • Schneider F., Enste H.D., Shadow Economies: Size, Causes and Consequence, “Journal of Economic Literature” 38(2000).
 • Schneider F., Williams C.C., The Shadow Economy, The Institute of Economic Affairs, London 2013.
 • Williams C.C., Schneider F., Measuring the Global Shadow Economy: The Prevalence of Informal Work and Labour, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b047a0f-a15e-4e75-805c-1b0cd4d64d93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.