PL EN


2009 | 1(12) | 61-75
Article title

System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The innovation system of contemporary enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę i znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano źródła i przesłanki innowacyjności w organizacji W przeprowadzonych badaniach przyjęto tezę, zgodnie z którą jednym ze sposobów transpozycji tradycyjnego systemu zarządzania na nowoczesny, uwzględniający gospodarkę opartą na wiedzy (GOW) jest przyjęcie odpowiedniego modelu systemu zarządzania wiedzą i informacjami. Przyjęto również stwierdzenie, że podstawą, „sercem” innowacji jest wiedza. Przyjmując za punkt wyjścia ogólny, wieloaspektowy model zarządzania organizacją zaproponowano model systemu zarządzania wiedzą i informacjami, który w swym zakresie ujmowałby wybrane podsystemy. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych określono głównie determinanty podsystemu innowacyjności. Stanowiły one podstawę do wskazania kierunków zmian organizacyjnych dynamizujących innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy.
EN
The article presents the essence and significance of innovation for an enterprise’s development. It characterises sources and assumptions of innovation in an organization. The thesis was assumed in the executed research that one of the ways to transpose a traditional management system into a modern one, considering economy based on knowledge (GOW) is to apply an appropriate model of knowledge and information management. It was also declared that the basis, the “heart” of innovation is knowledge. Assuming that the point of departure is a general, multi-aspect model of organization management, a model of knowledge and information management was proposed which would include a selected subsystem within its scope. As a consequence of empirical research being executed the main determinants of the innovation subsystem were defined. They formed the basis to indicate the directions of organizational changes which dynamise innovation of enterprises within the context of economy based on knowledge.
Year
Issue
Pages
61-75
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Baruk J. 2004. Innowacja jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-232-4.
 • Chang Y.-H., Chen M.-H. 2004. Comparing approaches to systems of innovation: the knowledge perspective. "Technology in Society" vol. 26, iss. 1, p. 17–37.
 • Hall C.M., Williams A.M. 2008. Tourism and innovation, London–New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Innowacje i Wiedza. 2006. Biuletyn Informacyjny [3/2006]. Ostrów Wielkopolski: Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Kisielnicki J., Sroka H. 1999. Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Placet. ISBN 83-85428-44-5.
 • Kozioł L. 2008. Wybrane aspekty wielowymiarowego ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie. W: E. Skrzypek (red.). Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2. Lublin: Wydawnictwo UMCS w Lublinie. ISBN 978-83-924547-31.
 • Nonaka I., Takeuchi H. 2000. Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 83-86890-99-1.
 • Pomykalski A. 2001. Innowacje. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 83-7283-019-3.
 • PN-EN ISO 9000. 2006. W: Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia. ISBN 83-251-0771-5.
 • Stabryła A. 2008. Zarządzanie wiedzą jako dziedzina. W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Pod red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz. Łódź: Wydawnictwo Media Press. ISBN 978-83-61215-06-6.
 • Stabryła A. (red.). 2009. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-255-0237-9.
 • Stoner J., Freeman R., Gilbert G. 1998. Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1094-9.
 • Szmit M. 2003. Informatyka w zarządzaniu. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-379-1.
 • Tabaszewska E. 2002. Nowe spojrzenie na zarządzanie informacją. "Problemy Jakości" nr 5, s. 16–20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b0cbc81-e172-48f7-a79a-ab2a7d58ff70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.