PL EN


2017 | 9 |
Article title

Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem opracowania jest opisanie zależności pomiędzy strukturą wydatków budżetowych województw a ich zrównoważonym rozwojem. Badanie przeprowadzono na podstawie danych GUS za lata 2013—2015 zaczerpniętych z Banku Danych Lokalnych. Do zbadania podobieństwa struktury budżetu województw wykorzystano autorski wskaźnik podobieństwa macierzy. Obliczone wartości wskaźnika posłużyły do grupowania wszystkich par województw algorytmem eliminacji wektorów. W wyróżnionych grupach analizowano położenie i zmienność wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Pozwoliło to ocenić, w jakim stopniu podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw wpłynęło na ich większą spójność gospodarczą i społeczną.
EN
The aim of this article is to describe the relationship between the expenditure structure of Polish voivodships and their sustainable development. The research was conducted on the basis of the CSO data for the years 2013— —2015 from the Local Data Bank. Index of matrix similarity was used to examine the similarity of voivodships budget structure. Computed index values allowed to group all pairs of voivodships using the algorithm of vector elimination. In certain clusters, location and variability of selected sustainable development indicators were analyzed. This allowed to check how similarity of the expenditure structure of voivodships had influenced their increased economic and social cohesion.
Year
Issue
9
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Borys, T. (red.). (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa—Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Borys, T. (2010). Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. W: J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 • Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój — jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy ekorozwoju — Problems of sustainable development, 6 (2).
 • Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 25 (2).
 • Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J. (2013). Województwo jako kreator rozwoju regionalnego. W: J. Korczak (red.), Województwo—region—regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Dorożyński, T. (2009). Przyczyny regionalnych nierówności gospodarczych w świetle wybranych teorii. Studia Prawno-Ekonomiczne, 80, 179—199.
 • Fiedor, B. (2005). Koncepcja zrównoważonego rozwoju a prawa i kategorie rynku. W: B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Warszawa: Komitet Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN.
 • Gawlikowska-Hueckel, K. (2003). Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej — konwergencja czy polaryzacja?. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Głąbicka, K., Grewińsk, M. (2003). Europejska polityka regionalna. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Katoła, A. (2011a). Oddziaływanie samorządu lokalnego na zrównoważony rozwój gmin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (24).
 • Katoła, A. (2011b). Rola samorządu terytorialnego we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (229).
 • Korol, J. (2007). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Malina, A., Wanat, S. (1995). Przestrzenna analiza rozwoju Polski. Wiadomości Statystyczne, 40 (5).
 • Piontek, B. (2002). Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: PWN.
 • Podolec, B. (2000). Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Warszawa—Kraków: PWN.
 • Salamaga, M. (2012). Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekonomia, (888).
 • Shukla, R., Kakar, P. (2006). Role of Science & Technology, Higher Education and Research in Regional Socio-Economic Development. National Council of Applied Economic Research, (98).
 • Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław—Warszawa—Kraków: Ossolineum.
 • Woźniak, M. G. (2008). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b0d75f0-01a8-480b-89e6-db11d541c92f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.