PL EN


2019 | 30 | 137-151
Article title

Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych

Title variants
EN
Evidence proceedings in mobbing and discriminatory cases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z możliwości dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków zatrudnienia jest sądowe rozwiązywanie spraw. Rozstrzygnięcie sprawy przed sądem jest jednocześnie rozstrzygnięciem o roszczeniach przysługujących powodowi, które musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego. W sprawach pracowniczych pozostaje ono szczególnie skomplikowane i rozbudowane z uwagi na wielość faktów występujących w tych kategoriach spraw pracowniczych i to, że świadkowie pozostają w relacjach prawnych i faktycznych. Celem opracowania jest zatem ukazanie niektórych aspektów procesowych wskazujących na specyfikę postępowania dowodowego w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych. Autorka odnosi się do ogólnych reguł procesu dotyczących ciężaru dowodu, albowiem zarówno w zakresie zarzutu podejmowania przez pracodawcę mobbingu, jak też przy zarzucie działań dyskryminujących pracownika, to na pracowniku spoczywa obowiązek dowodowy w zakresie wskazania okoliczności, które uzasadniałby roszczenie oparte na tych zarzutach. Ponadto autorka omawia charakter postępowania dowodowego w sprawach pracowniczych, z jego specyfiką, która charakteryzuje się znacznym odformalizowaniem. Autorka analizuje również poszczególne środki dowodowe, to jest dowód z dokumentu, dowód z opinii biegłego sądowego czy też inne źródła dowodowe, o których mowa w art. 308 k.p.c.
EN
One of the possibilities of pursuing claims arising from employment is the judicial resolution of cases. Judgment in court is a decision on the claims of the party, which must be preceded by the taking of evidence. The evidentiary proceedings are particularly complicated and extensive due to the multiplicity of facts occurring in these categories of employee cases as well as the fact that the witnesses remain in legal and factual relations. The aim of the study is to present some of the procedural aspects related to the evidentiary proceedings in mobbing and discriminatory cases. The author refers to the general rules of the process regarding the rules of proof, because the employee has the burden of proof in the scope of indicating circumstances that would justify a claim based on mobbing and discrimination. The author discusses the nature of evidence proceedings in employee cases, with its specificity, which is characterized by considerable deformalization. The author also analyzes the types of evidence, such as documentary evidence, evidence from the expert’s opinion, or other sources of evidence referred to in Article 308 of the Code of Civil Procedure.
Contributors
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b1403c7-f411-465d-86b5-6c1a6357d387
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.