PL EN


2015 | 4 | 25-44
Article title

Przestrzeń publiczna Uniejowa

Content
Title variants
EN
Public space of Uniejów
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W historycznym rozwoju osad o charakterze miejskim powstawały przestrzenie wspólnego i indywidualnego użytkowania. Przestrzeń publiczna, jako wyraz życia społecznego oraz przemian kulturowych i funkcjonalnych miast, jest nieodłącznym elementem struktury przestrzennej miasta. Współczesny Uniejów powstał w oparciu o dwa ośrodki koncentracji, położone po obu stronach rzeki Warty: prawobrzeżną osadę targową i późniejsze miasto lokacyjne oraz zamek zlokalizowany na lewym brzegu rzeki. W rozwoju systemu przestrzeni publicznej Uniejowa możemy wyróżnić trzy etapy, będące odzwierciedleniem relacji miasto–zamek i związane z przemianami funkcji miasta. Rozbudowa funkcji rekreacyjnych, kulturalnych, turystycznych, a obecnie także uzdrowiskowych stanowiła silny bodziec do rozwoju systemu przestrzeni publicznej miasta, która zaczęła uzyskiwać obecnie bardziej złożoną formę – struktury sieciowej składającej się z kilku węzłów i osi. Sieć ta stanowi kluczową przestrzeń publiczną Uniejowa.
EN
use have evolved. Public space, as an expression of social life as well as cultural and functional transformations, is an intrinsic element of the spatial structure of the city. Contemporary Uniejów had developed on the basis of two centers, located on both sides of the Warta river: a market settlement and medieval town on the right bank, and a castle on the left bank. The development of the public space system of Uniejów can be divided into three stages, which illustrate the evolution of relations between the town and the castle, and changes of the town’s functions. Amplification of recreational, cultural, touristic, and (currently) health resort functions created a strong stimulus for development of the public space network, which has now assumed a more complex form – a multi- knot and multi-axis network-type structure. This network is the main public space of Uniejów.
Year
Volume
4
Pages
25-44
Physical description
Dates
online
2015-11-15
Contributors
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Biegański L., Buczek G., Gzell S., Kowalewski A., Markowski T. (lider projektu), Cichy-Pazder E., Karta przestrzeni publicznej, Poznań 2009.
 • Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Chmielewski J.M., Przestrzeń publiczna w teorii urbanistyki, [w:] S. Gzell (red.), Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, „Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe”, R. X, 2005, s. 5–10
 • Ciekliński Z., Januszkiewicz J., Uniejów, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970.
 • Czarnecki B., Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Czarnecki W., Historia architektury, rozwoju miast i urbanistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001.
 • Czarnecki W., Podstawy urbanistyki, Białystok 2002.
 • Czepczyński M., Przestrzeń publiczna jako forma reprezentacji społeczności lokalnych. Między hibernacją a animacją centrów małych miast, [w:] K. Heffner, T. Marszał, Przestrzeń publiczna małych miast, „Studia KPZK PAN”, t. CXLIV, 2012, s. 7–20.
 • Domańska I., Bińczyk P., Przestrzeń tętniąca życiem – rola festiwali w ożywianiu przestrzeni publicznejmałego miasta na przykładzie Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski”, t. 2, 2013.
 • Gruszecka K., Gzell S., Rembarz G., Osiedle: reurbanizacja, „Urbanista”, nr 10 (181), 2009.
 • Krantz L., Zamek w Uniejowie, PWN, Warszawa–Poznań 1980.
 • Kulesza M., Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
 • Lamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, „Biuletyn Uniejowski”, t.1, 2012, s. 131–139.
 • Litwińska E., Czy można mówić o specyfice przestrzeni publicznych małego miasta?, [w:] K. Heffner, T. Marszał, Przestrzeń publiczna małych miast, „Studia KPZK PAN”, t. CXLIV, 2012, s. 21–32.
 • Maik W., Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 2011, s. 9–14.
 • Miasta polskie w tysiącleciu, t. II, Ossolineum, Wrocław 1967.
 • Mierzejewska L., Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania), [w:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu”, Ser. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 15, 2011, s. 85–97.
 • Mierzejewska L., Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2011, s. 15–20.
 • Piotrowska E., Nowa jakość miasta w przestrzeniach publicznych, [w:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, „Studia Miejskie”, nr 2, 2010, s. 219–230.
 • Plan rozwoju lokalnego gminy Uniejów na lata 2007–2015, Urząd Miasta i Gminy Uniejów 2009.
 • Salm J., Zabytki Uniejowa. Urbanistyka i architektura, [:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 423–454.
 • Sapińska-Śliwa A., Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie – rys historyczny, „Biuletyn Uniejowski”,t. 1, 2012, s. 64–77.
 • Smętkiewicz K., Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkimi landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Łódź 2014.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, Wrocław2010.
 • Sumień T., Forma miasta. Kontekst i anatomia, Warszawa 1992.
 • Szymczak J., Uniejów do schyłku XVI wieku, [w:] J. Szymczak (red.), Uniejów. Dzieje miasta, TowarzystwoPrzyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź–Uniejów 1995, s. 59–108.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
 • Wallis A., Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa 1977.
 • Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.
 • Wojnarowska A., Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, WydawnictwoUŁ, Łódź 2011.
 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów,Uniejów 2007–2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13321
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b15dc06-7cfb-4bd6-a1b5-f8a368cfe89a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.