PL EN


2017 | 4/2017 (71) | 9-26
Article title

Sieciowe struktury jako sposób na budowanie organizacji globalnych oraz rola współczesnych narzędzi informatycznych

Content
Title variants
EN
Network Structures as a Way to Build a Global Organization and the Role of Modern IT Tools
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza sieciowych struktur organizacyjnych jako elementu systemu zarządzania organizacją. Rozważania zilustrowano na przykładach praktycznych: projektowania Systemu Informacji Naukowo-Technicznej (projekt SYNAT) oraz analizy zmian w koncernie Bayer CropScience (BCS). Zmiany w systemach zarządzania wynikają z potrzeby transformacji systemów hierarchicznych i prowadzą w kierunku powszechnego tworzenia organizacji globalnych. W zarządzaniu obserwujemy przejście od scentralizowanych struktur hierarchicznych do zdecentralizowanych struktur sieciowych. Postawiono tezy, że: budowa organizacji globalnych wymaga stosowania w nich sieciowych struktur zarządzania, a stosowanie sieciowych struktur jest możliwe dzięki postępowi w zastosowaniach informatyki. Struktury sieciowe umożliwiają stosowanie wysokiej jakości systemów komunikacyjnych, stąd też stwarzają techniczne warunki do zarządzania informacją i wiedzą.
EN
The subject of the article is an analysis of network organizational structures as part of the organizational management system. The considerations are illustrated in practical examples: System Information Science and Technology (design SYNAT) and the analysis of changes in the company Bayer CropScience (BCS). Changes in management systems are due to the need to transform hierarchical systems. The direction of change is the global creation of global organizations. In management, we observe the transition from centralized hierarchical structures to decentralized network structures. The paper argues that the construction of global organizations requires the use of network management structures in them, the use of network structures is possible through advances in ICT applications. Network structures provide opportunities for high-quality communication systems. Consequently, they create technical conditions for managing information and knowledge.
Year
Issue
Pages
9-26
Physical description
Dates
online
2017-12-15
Contributors
References
 • Adai, W.L., Buchan, N.R, Chen, X.P. i Liu, D. (2016). A Model of Communication Context and Measure of Context Dependence. Academy of Management Discoveries, 2(2), 198–217, https://doi.org/10.5465/amd.2014.0018
 • Afuah, A. i Tucci, C.L. (2001). Internet Business Models and Strategies: text and cases. Boston: Mc Graw-Hill Irwin.
 • Alaskar, T. i Efthimios, P. (2015). Business Intelligence Capabilities and Implementation Strategies. International Journal of Global Business, 8(1), 34-45.
 • Anderson, C. (2009). The Future of Radical Price. London: The Random House.
 • Baumann, F., El Hussein, R. i Roller, D. (2015). State of the Art of BPM – Approach to Business Process Models and its Perspective. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering, 6(6), 2278–4209.
 • Boschken, H.L. (1990). Strategy and Structure: Reconceiving the relationship. Journal of Management, March, https://doi.org/10.1177/014920639001600110
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Czakon, W. (2013). Splątanie gospodarki. W: W. Czakon i M. Wojewoda (red.), Być, mieć czy władać. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 49(4).
 • Czakon, W. (2015). Droga po strukturze – od strategii współdziałania do strategii sieci. Zeszyty Naukowe WWSZiP, 32(2).
 • Czakon, W. (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych, Organizacja i Zarządzanie, 2.
 • Chandler, A.D. Jr. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Drucker, P. (1997). The Best of Peter Drucker on Management. London: Galbraith, JR.
 • Eadie, W.F. i Goret, R. (2013). Theories an models of communication: Foundationsand heritage. W: P. Cobley i P.J. Schulz, P.J. (red.), Theories and models of communication (Tomoi), Berlin /Boston, EE.UU.: De Gruyter Moution, https://doi.org/10.1515/9783110240450.17
 • Erl, T., Khattak, W. i Buhler, P. (2016). Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques. Prentice Hall.
 • Groenewegen, P., Ferguson, J.E., Moser, C., Mohr, J. i Borgatti, S.P. (red.) (2017). Structure, Content and Meaning of Organizational Networks: Extending Network Thinking. Emerald Publishing.
 • Gupta, M. i Sharman, R. (2017). Information Technology Risk Management and Compliance in Modern Organizations. IGI Global.
 • Hamel, G. i Prahalad, C.K. (1994). Competing for the Future. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Harrison R., Parker A., Brosas G., Chiong R. i Tian X. (2015). The role of technology in the management and exploitation of internal business intelligence. Journal of Systems and Information Technology, 17(3), 247–262, https://doi.org/10.1108/JSIT-04-2015-0030
 • Itami, H. i Nishino, K. (2010). Killing Two Birds with One Stone. Profit for Now and Learning for the Future. Long Range Planning, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.007
 • Karagiannis, D., Mayr, H.C. i Mylopoulos, J. (red.) (2016). Domain-Specific Conceptual Modeling, Concepts, Methods and Tools. Switzerland: Springer Verlag, https://doi.org/10.1007/978-3-319-39417-6
 • Kisielnicki, J. i Nowicki, R. (1974). Ewolucja strategii i struktury organizacyjnej korporacji amerykańskich. Warszawa: Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego.
 • Kisielnicki, J. (2014). Zarządzanie i informatyka. Warszawa: Placet.
 • Kisielnicki, J. i Gałązka-Sobotka, M. (red.) (2012). Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemów informacji naukowo-technicznej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Kisielnicki, J. i Misiak, A.M. (2016). Effectiveness of agile implementation methods in business intelligence projects from an end-user perspective. Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, 19, 161–172, http://www.informingscience.org/Publications/3515
 • Lisein, O., Pichault, F. i Desmecht, J. (2009). Les business models des sociétés de service actives dans le secteur Open Source. Systémes d’Information et Management, 14(2), https://doi.org/10.3917/sim.092.0007
 • Love, L.G, Priem, R.L. i Lumpkin G.T. (2002). Explicitly Articulated Strategy and Firm Performance Under Alternative Levels of Centralization. Journal of Management, 28(5), https://doi.org/10.1177/014920630202800503
 • Miles, R.E. i Snow, C.C. (1978). Organizational Strategy, Structure and Process. New York: McGrawHill.
 • Morett, A. (2017), The Network Organization: A Governance Perspective on Structure, Dynamics and Performance. Palgrave Macmillan, Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-319-52093-3
 • Morgan, G. (1997). Images of Organizations. California: Sage.
 • Mintzberg, H. (1980). Structure in 5’s: a synthesis of the research on organization design. Management Science, 26(3), https://doi.org/10.1287/mnsc.26.3.322
 • Nathanson, D.A. i Kazanjian, R.K. (1986). Strategy implementation: Structure, systems and process. St. Paul, MN: West Publishing. Olszak, C. (red.) (2017). Twórcza organizacja. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2002). An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, referat wygłoszony na 15th Blend Electronic Commerce Conference e-Reality: Constructing the e-Economy. Slovenia, June 17–19.
 • Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Osterwalder, A. i Pigneur, Y. (2013). Designing Business Models and Similar Strategic Objects: The Contribution of IS. Journal of the Association for Information Systems, 14(5), 237–244.
 • Parigi, P., Santana, J.J. i Cook, K.S. (2017), Online Field Experiments, Studying Social Interactions, Context, Social Psychology Quarterly, 80(1).
 • Plastrik, P. i Taylor, M. (2006). Net Gains: A Handbook for Network Builders Seeking Social Change, https://networkimpact.org/downloads/NetGainsHandbookVersion1.pdf. (data dostępu: 15.12.2016).
 • Prahalad, C.K. i Krishnan, M.S. (2008). The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks. US: McGraw-Hill.
 • Rappa, M. (2003). Business Models on the Web. Managing the Digital Enterprise, May, http://digitalenterprise.org
 • Rappa, M. (2004). The utility business model and the future of computing service. IBM Systems Journal, 43, https://doi.org/10.1147/sj.431.0032
 • Rumelt, R.P. (1974). Strategy, Structure and Economic Performance. Boston.
 • Scott, B.R. (1973). Stages of Corporate Development. Harvard Business Review, March– April.
 • Shah, A.M. (2005). The Foundations of Successful Strategy Implementation. Global Business Review, 6(2), https://doi.org/10.1177/097215090500600208
 • Sitko-Lutek, A. i Skurzyńska-Sikora, U. (2016). Modele biznesu organizacji nowego paradygmatu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 99.
 • Sobolewska, O. i Waszkiewicz, M. (2017). Instytucje nauki jako organizacje sieciowe – droga ku sieci. W: A. Gąsiorskiewicz, K. Sitarski, Sobolewska, O. i Wiśniewski, M., Gospodarka cyfrowa. Zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie. Radom: Wydawnictwo Naukowe ITE PIB.
 • Surma, J. (2017). Business Intelligence. Warszawa–Krakó w: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Townsend, M., Coen, L. i Watson, K. (2017). From Regional to Global: Using a Network Strategy to Align a Multinational Organization. People + strategy, 40(2).
 • Tubielewicz, A. (2013). Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego.
 • Teece, D.J. (2010). Business Models, Business strategy and Innovation. Long Range Planning, 43, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003
 • Vidal-García, J., Vidal, M. i Barros, R. (2017). Computational Business Intelligence, Big Data, and Their Role in Business Decisions in the Age of the Internet of Things. W: I. Lee (red.), The Internet of Things in the Modern Business Environment. IGI Global – Idea Group, N-Y, London Hershey, https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2104-4.ch013
 • Voelpel, S., Laibold, M., Tekie, E. i von Krogh, G. (2005). Escaping the Red Queen Effect in Competitive Strategy: Sense-testing Business Models. European Management Journal, 23, https://doi.org/10.1016/j.emj.2004.12.008
 • Wit, B. de i Meyer, R. (2010). Strategy synthesis. Resolving strategy paradoxes to create competitive advantage. 3rd edition. South-Western Cengage Learning.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b1cb52e-8549-46dd-bf8e-d10f2aeb6437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.