PL EN


Journal
2017 | 27 |
Article title

Ekrany akustyczne w mieście -bariera w zagospodarowaniu przestrzeni urbanistycznej (na przykładzie rejonu ul. Lazurowej i Maczka w Warszawie)

Authors
Title variants
The acoustic screens in the city -barrier in the use of urban space (the example of Lazurowa and Maczka streets in Warsaw)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poruszono problem ochrony akustycznej terenów mieszkaniowych w mieście. Powszechnym sposobem jest stosowanie ekranów akustycznych. W wykonanej analizie odniesiono się przede wszystkim do aspektów krajobrazowych ich konstrukcji i usytuowania w stosunku do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w kontekście zachowania ładu przestrzennego. Wykonana ocena opierała się na zweryfikowaniu 8 cech architektonicznych, krajobrazowych i technicznych wpływających na odbiór wizualny przestrzeni w otoczeniu barier przeciwdźwiękowych. Na dwóch wybranych obszarach zlokalizowanych w Warszawie oraz 12 obiektach mieszkaniowych pokazano pozytywne i negatywne przykłady zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w otoczeniu ekranów akustycznych.
n the article the problem of sound insulation of residential areas in the city has been analyzed. A common method is the use of acoustic screens. The rference was made primarily to aspects of landscape design and positioning in a relation to the multi-family housing development in the context of spatial behavior. The analysis is based on the verification of 8 architectural, landscape and technical features affecting the reception of visual space surrounded by acoustic screens. For two selected areas located in Warsaw and 12 residential objects, the positive and negative examples of spatial planning of residential areas in the vicinity of noise barriers have been presented.
Journal
Year
Issue
27
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Affek A., 2013, Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach, [w:] Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, red. P. Śleszyński, Biuletyn KPZK, 252, s. 51–86.
 • Bernat S., 2013, Ekrany akustyczne w krajobrazie – ochrona akustyczna czy degradacja krajobrazu?, „Architektura Krajobrazu – Studia i prezentacje, Relacje człowieka z krajobrazem”, Nr 3, s. 16–30.
 • Chmielewski J. M., 2010, Teoria urbanistyki w  projektowaniu i  planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Jaka jest skuteczność ekranów akustycznych w  strefach miejskich?, 2010, www.zdw.krakow.pl/pliki/prasa/drogi_07-08_2010.pdfadvaglas.com (dostęp: 14.02.2017).
 • Kafka K., 1996, Bariery akustyczne – ich typy oraz możliwości kształtowania ze względu na krajobraz najbliższego otoczenia tras komunikacji kołowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Architektura, Gliwice, z. 34, s. 53–59.
 • Kiprian K., Ligus G., 2011, Geneza i metody ograniczania hałasu drogowego – ekrany akustyczne, „Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”, R. 4, nr 8, s. 95–105.
 • Misiągiewicz M., 2003, O prezentacji idei architektonicznej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Podawca K., 2014, Hałas drogowy jako ograniczenie możliwości zagospodarowania przestrzennego na wybranych przykładach, „Problemy Rozwoju Miast”, R. 11, nr 1, s. 5–19.
 • Podawca K., Pawłat-Zawrzykraj A., 2009, Przestrzeń jako „płaszczyzna” konfliktów, [w:] Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 54–64.
 • Podawca K., Pawłat-Zawrzykraj A., 2015, Ocena kształtowania lokalnego ładu przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w gminie miejsko-wiejskiej Kałuszyn, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 1, s. 21–29.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002  r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690; tekst jedn.: Dz.U.z 2015 r., poz. 1422; Dz.U. z 2017 r., poz. 2285).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1109).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826).
 • Szruba M., 2015, Ekrany akustyczne – rozwiązania głośnego problemu, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, Nr 2, s. 80–84.
 • Śleszyński P., 2013, Weryfikacja i testowanie wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, PAN, Instytut Geografii I Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627; tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 519).
 • Włodarczyk J. A., 2014, Architektury piękno czy dobro, czyli czym architektura jest i co znaczy?, „Architecturae et Artibus”, nr 1, s. 58–66.
 • Wyrwas P., Szyguła A., 2005, Ekrany akustyczne – zasady projektowania i kryteria doboru, Materiały IV Ogólnopolskiej
 • Konferencji Mostowców – Konstrukcja i Wyposażenie Mostów, Wisła, 12–14 października 2005, s. 271–280.
 • www.google.pl/maps/place
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
20824793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b1e83d4-5fac-41be-adbe-c7e935101b53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.