PL EN


2014 | 10 | 215-228
Article title

Potencjał przedsiębiorczy Podkarpacia – analiza benchmarkowa województwa na tle wybranych regionów

Content
Title variants
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, wykorzystując wybrane metody stosowane w procesie zarządzania strategicznego, autorzyspróbują przybliżyć sytuację gospodarczą województwa podkarpackiego. Na podstawie analizy intraregionalnejpostarają się określić potencjał wymienionego regionu, co w zestawieniu z innymi jednostkamiterytorialnymi stworzy pełny obraz potencjału konkurencyjnego Podkarpacia. Za pomocą analizybenchmarkowej autorzy oceniają jego możliwości rozwojowe w odniesieniu do dwóch głównychregionów istotnie determinujących sytuację Podkarpacia, a więc: województwa mazowieckiegoi małopolskiego. Analiza – oprócz dwóch wymienionych województw – będzie uwzględniać takżewojewództwa Polski Wschodniej, czyli lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.Celem analizy jest wykrycie tendencji zachodzących w procesie rozwojowym Podkarpacia oraz porównaniejego sytuacji do regionu traktowanego jako punkt odniesienia (benchmark). Badanie przeprowadzonoz wykorzystaniem wybranych przez autorów zmiennych, które są podstawą do oceny potencjałuprzedsiębiorczego. Zmienne są tak dobrane, by stanowiły spójny obraz rzeczywistości, dającjednocześnie możliwość obserwacji zmiany ich wartości w ramach przyjętego szeregu czasowego.
Contributors
author
 • Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania
author
 • Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania
 • Politechnika Rzeszowska, Wydziału Zarządzania
References
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Martyniak, Z. (1996). Metody organizowanie procesów pracy. Warszawa: PWE.
 • Ministerstwo Gospodarki (2011). Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa.
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
 • Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: PWN.
 • Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Rzeszów: Nowa Era.
 • Strojny, J. (2012). Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą. Rzeszów.
 • Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Szot-Gabryś, T. (2013). Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, Zeszyt tematyczny: Kierowanie rozwojem regionu, 6 (1/2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b1eaa97-1032-4da1-accb-652896125f14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.