PL EN


2019 | 22 | 4(85) | 73-81
Article title

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy między właścicielem nieruchomości a nabywcą

Authors
Title variants
EN
Establishment of separate ownership of the premises by agreement between the property owner and the buyer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przepis art. 7 ustawy o własności lokali wskazuje na umowę jako źródło ustanowienia odrębnej własności lokali, obok takich zdarzeń prawnych, jak jednostronna czynność prawna właściciela nieruchomości, czy też orzeczenie sądu znoszące współwłasność. Należy przy tym zauważyć, że umowa prowadząca do ustanowienia odrębnej własności lokalu (jego nabycia konstytutywnego) nie zawsze musi być zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a potencjalnym nabywcą. Jest ona również źródłem ustanowienia odrębnej własności lokalu w sytuacji, gdy jest zawierana między współwłaścicielami. W ustawie mamy więc do czynienia z różnymi umowami prowadzącymi do ustanowienia tego prawa.
EN
The provision of art. 7 of the Act on the ownership of premises indicates the agreement as a source of establishing separate ownership of premises, next to such legal events, as the unilateral legal action of the property owner, or a court decision abolishing joint ownership. It should be noted that the agreement leading to the establishment of separate ownership of the premises (its constitutive acquisition) does not always have to be between the owner of the property and the potential buyer. It is also a source of establishing separate ownership of the premises, when it is concluded between co-owners. Therefore, the Act is dealing with various agreements leading to the establishment of this right.
Keywords
Year
Volume
22
Issue
Pages
73-81
Physical description
Dates
published
2020-03
Contributors
 • Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, Poland
References
 • Breyer S., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1966.
 • Brzozowski A., Klasyfikacje umów, [w:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006.
 • Ciszewski J., Zastępstwo inwestycyjne (zagadnienia cywilnoprawne), Gdańsk 1983.
 • Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1952.
 • Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1974.
 • Filipiak A., [w:] A. Kidyba (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2009.
 • Gawlik B., Pojęcie umowy nienazwanej, „Studia Cywilistyczne” 1971, t. XVIII.
 • Jedliński A., Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 4.
 • Katner W.J., Umowne nabycie ruchomości w prawie polskim, Warszawa 1995.
 • Kląskała M., Wykonanie zobowiązania z umowy deweloperskiej, „Rejent” 2003, nr 3.
 • Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964.
 • Łętowska E., Charakter przejęcia długu i poręczenia w kodeksie cywilnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1967, nr 2.
 • Ohanowicz A., Niesłuszne wzbogacenie, Warszawa 1965.
 • Panowicz–Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 1996.
 • Pyziak-Szafnicka M., Uznanie długu, Warszawa 1996.
 • Radawński Z., Powstanie odrębnej własności lokali, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, nr 4.
 • Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2001.
 • Safjan M., [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, wyd. 3, Warszawa 2004.
 • Szpunar A., Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Warszawa 1999.
 • Tracz G., Aktualność generalnej reguły kauzalności czynności prawnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, nr 3.
 • Winiarz J., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne, Warszawa 2001.
 • Zaradkiewicz K., Numerus apertus czynności prawnych abstrakcyjnych w polskim prawnie cywilnym, „Kwartalik Prawa Prywatnego” 1999, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b1f84a5-ed4a-449d-ba2f-08d93a86f488
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.