PL EN


2015 | 29 | 2 | 113-122
Article title

Budownictwo jako czynnik dynamizujący rozwój strefy podmiejskiej na przykładzie wybranych gmin w otoczeniu aglomeracji górnośląskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Construction as a Factor in the Dynamic Development of the Suburban Area on the Example of Selected Municipalities in the Surrounding Silesian Agglomeration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gminy wiejskie wchodzące w skład strefy podmiejskiej większego zespołu miejskiego odgrywają w dzisiejszych czasach ważną rolę w systemie osadniczym. Są to tereny różnorodne, na których zachodzi wiele interesujących zjawisk społecznych i gospodarczych. Wraz z ciągłym rozwojem obszarów miejskich strefy podmiejskie zyskują na znaczeniu, gdyż coraz częściej przenosi się do nich życie społeczne i gospodarcze. Przedmiotem pracy jest charakterystyka funkcjonowania działalności budowlanej rozwijającej się w obszarze podmiejskim większego zespołu miejskiego. Celem szczegółowym pracy jest przedstawienie rozwoju nowego budownictwa na terenie dwóch gmin województwa śląskiego, w Bobrownikach oraz Ożarowicach, położonych w centralnej części województwa śląskiego i sąsiadujących z miastami wchodzącymi w skład aglomeracji górnośląskiej. Aby pozyskać odpowiednie dane, wykorzystano metodę inwentaryzacyjną, za pomocą której zostały spisane wszystkie nowe budynki mieszkaniowe powstałe na terenie analizowanych gmin. Istotnym czynnikiem warunkującym rozwój budownictwa są ceny ziemi. Zagadnienie to omówiono na przykładzie cen gruntów budowlanych, z uwzględnieniem działek budowlanych oraz – w kilku przypadkach – działek budowlano- -usługowych, bez zabudowy. W szerszym zakresie omówiono zagadnienia z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Przede wszystkim ukazano dynamikę rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego. Przeprowadzono podział nowej zabudowy na dwie grupy: pojedyncze budynki mieszkaniowe oraz osiedla mieszkaniowe. Podjęto próbę przedstawienia budownictwa jako jednego z ważniejszych czynników wpływających na rozwój obszaru podmiejskiego. Na całym terenie, któremu poświęcona jest niniejsza praca, odbywa się wzrost natężenia w ruchu budowlanym. Generuje go napływ ludności, głównie miejskiej. Z tego powodu obszar podmiejski ulega ciągłym zmianom, uzyskując stopniowo cechy upodobniające go do miasta.
EN
Rural municipalities included in the suburban area of larger conurbations presently play an important role in the settlement system. These are diverse areas where many interesting social and economic effects take place. Along with the continuous development of urban areas, suburban areas are becoming increasingly important due to the transfer of social and economic life to those areas, which is an integral part of the surrounding urban areas. The subject of the work is the construction developing suburban area of a larger conurbation. The aim of this paper is to present the development of new construction works in two municipalities of Silesia: Bobrowniki and Ożarowice located in the central part of Silesia and adjoining towns belonging to the Silesian agglomeration. Source material comprises fieldwork during which an inventory was made of all new residential buildings constructed in the analysed municipalities. An important factor in the development of the construction industry is the price of the land. This issue was raised on the example of prices of building land, including building plots and, in a few cases, empty construction and building plots. Issues within the scope of housing have been discussed in a wider scope. First of all, the dynamics of the development of new housing have been presented. New residential developments have been divided into two groups: single residential buildings and housing estates. The paper aims to present construction as one of the most important factors affecting the development of the suburban area. On the whole area, which is dedicated to this work is done in the increase in the intensity of traffic building. The surge of people, mainly urban, generates an increase in construction traffic. Because of this, the suburban area is constantly changing, gradually gaining features similar to those of a city.
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu Katedra Geografii Ekonomicznej, marlena.dyszy@gmail.com
References
 • Bański, J. (2008). Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś. W: A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.). Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 29–43.
 • Drobek, W. (2002). Polskie nowe miasta 1977–2001. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 71–84.
 • Dziewoński, K. (1987). Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego. Przegląd Geograficzny, 59(1–2), 55–63.
 • Jurek, J. (1991). Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 36–39.
 • Koter, M. (1985). Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych. Acta Universitstis Lodziensis, Folia Geographica, 5, 61–73.
 • Liszewski, S. (1987). Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy. Przegląd Geograficzny, 59(1–2), 65–79.
 • Maik, W. (1985). Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych próba rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej. Acta Universitstis Lodziensis, Folia Geographica, 5, 41–60.
 • Pryor, R. (1968). Defining the Rural – Urban Fringe, Social Forces. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 47(2), 202–215.
 • Sitek S., Runge, J. i inni (2013). Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województw śląskiego – SGP WSL. Raport końcowy. Sosnowiec: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Staszewska, S. (2006). Miasto czy wieś – uwarunkowania rozwoju i zagospodarowanie podmiejskich jednostek osadniczych. W: K. Heffner, T. Marszał Małe miasta – studium przypadków. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 61–73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b22ca59-ef6c-4fe8-926e-5b33c15a036b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.