PL EN


2011 | 47 | 1 | 51-68
Article title

Problem aksjologii religii

Authors
Title variants
EN
The problem of axiology of religion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oceny wartości różnych religii dokonuje się z różnych punktów widzenia. Biorąc pod uwagę poznawczą i soteriologiczną wartość religii, standardowo przyjmuje się następującą typologię stanowisk w kwestii wartości różnych religii: naturalizm, ekskluzywizm, inkluzywizm, pluralizm. Dokonuje się też oceny wartości różnych religii z racji pragmatycznych, biorąc pod uwagę to, jak wpływają one na życie osobowe, kulturowe i społeczne. Oceny doktrynalnej i soteriologicznej wartości religii można dokonywać w świetle doktryny określonej religii lub w świetle uprzednio przyjętych założeń filozoficznych. Można też podjąć wysiłek krytycznego prześledzenia apologii określonej religii (o ile określona religia takową apologię buduje). W podejściu pragmatycznym ocena wpływu (określonej) religii na życie osobowe i społeczno-kulturowe zależy od rozumienia człowieka i tego, co dla niego ważne i dobre. W tekście zaprezentowane są trzy przykłady wartościowania religii: katolicka teologia religii, ocena doktrynalnej prawdziwości religii w świetle filozofii tomistycznej oraz apologia religii katolickiej.
EN
Assessment of the value of different religions is made from various points of view.The following standpoints concerning the value of various religions are typicallyadopted, taking into account their doctrinal and soteriological value: naturalism,exclusivism, inclusivism and pluralism. Religions are also assessed with respect totheir practical value, i.e. how they influence personal, social, and cultural life. The doctrinal and soteriological value of a given religion may be assessed withrespect to the doctrine of the religion or in light of previously accepted philosophical premises. One can make an effort to review the apologetic of a given religion, if thisreligion generates an apologetic. In the pragmatic approach, evaluation of the influence of a given religion on thesocial and cultural human life depends on the understanding of man and of the thingsthat are deemed important and good for him. In the article, three examples of evaluation of a religion are presented: Catholictheology of religion, the assessment of the doctrinal truthfulness of religion in the lightof Thomistic philosophy, and the apologetic of the Catholic religion.
Year
Volume
47
Issue
1
Pages
51-68
Physical description
Contributors
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b2fc8f5-4b77-445c-8cdb-ef61b8e23b88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.