PL EN


2011 | 1 | 26-37
Article title

Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce

Content
Title variants
Consumption in the Innovative Economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy współczesną innowacyjną gospodarką i konsumpcją. Myśl przewodnia, wokół której koncentrują się rozważania, zawarta jest w sformułowaniu: innowacyjna gospodarka sprzyja rozwojowi konsumpcji, w tym innowacyjnej, która staje się siłą napędową dalszych innowacji. Prowadzona analiza pokazuje, na tle rozwoju polskiej gospodarki, szybki rozwój konsumpcji i jej nowe role. Jednocześnie ilustruje wzajemne zależności pomiędzy rozwojem gospodarki innowacyjnej i konsumpcji, wskazując uwarunkowania rozwoju obu tych zjawisk oraz korzyści i niepożądane zjawiska. Artykuł stanowi podstawę do podjęcia empirycznej weryfikacji głównego wątku rozważań teoretycznych z tego zakresu.
EN
The article has the nature of theoretical deliberations on the mutual relations and interrelations between the contemporary innovative economy and consumption. The key note, around which there are focused deliberations, is in the formulation: the innovative economy contributes to development of consumption, inclusive of that innovative, which becomes a driving force for further innovations. The carried out analysis shows, against the background of Polish economy, a quick growth of consumption and its new roles. At the same time, it illustrates mutual correlations between the innovative economy development and consumption, pointing out to the determinants of development of these both phenomena, advantages and unfavourable phenomena. The article is a basis for undertaking an empirical verification of the main thread of theoretical deliberations in this area.
Year
Issue
1
Pages
26-37
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b319967-cb34-4e7a-95f5-2ef22bc9cadb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.