PL EN


2014 | 35/2014 MSP | 28-44
Article title

Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji dla controllingu

Authors
Content
Title variants
EN
Financial Reporting as a Source of Information for Controlling
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sprawozdawczość finansowa i wyciągnięte wnioski z jej analizy pozwalają zbadać przeszłość i ukierunkować podmiot gospodarczy na przyszłość. Controlling zorientowany na przyszłość postrzega przeszłość tylko w takiej mierze, w jakiej wpływa ona na przyszłość i służy usprawnianiu rozwią-zań w przyszłości (Nowak 1996, s. 14). Po przeprowadzeniu analizy Spółki MCF można stwierdzić, że sprawozdania finansowe dostarczają odpowiednich danych do wykorzystania przez kontrolera w celu podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących oceny sytuacji finansowej Spółki oraz w zakresie polepszenia jakości zarządzania w przyszłości. Analizy dokonano na przestrzeni pięciu lat.
EN
Financial reporting and the conclusions drawn from its analysis allow examination of the past and orientation of the economic entity on the future. Future-oriented controlling perceives the past only in such a respect in which it affects the future and serves improvement of solutions in the future (Nowak, 1996, p. 14). Having carried out an analysis of the Company MCF, one may ascertain that financial reports provide relevant data to be used by controller in order to make proper decisions concerning evaluation of the Company’s financial condition as well as in respect of improvement of management quality in the future. The analysis has carried out over a 5-year period.
Year
Issue
Pages
28-44
Physical description
References
 • Antczak J. (2013), Controlling w systemie rachunkowości finansowej, (w:) Kamiński T. (red.) Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa.
 • Bień W. (2010), Czytanie bilansu dla menadżerów, Difin, Warszawa.
 • Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P. (2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2009), Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 • Gorczyńska M., Znaniecka K. (2008), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księ-gowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa.
 • Kusak A. (2004), Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Marciniak S. (2008), Controlling. Teoria i zastosowanie, Difin, Warszawa.
 • Messner Z. (red.) (2007), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Micherda B. (red) (2005), Podstawy rachunkowości – Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Naruć W., Nowak J., Wieloch M. (2008), Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., Nieplowicz M. (red.) (2011), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowak E. (1996), Rachunkowość w controllingu, PWE, Warszawa.
 • Nowicka S., Stankiewicz J. (2009), Analiza i ocena kondycji finansowej na przykładzie wybranych spółek, TNOiK, Toruń.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Turyna J. (2006), Standardy sprawozdawczości finansowej MSSF, US GAAP, Polskie Ustawodawstwo,Difin, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości, Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b358674-543b-4b05-bbd7-a82421c69a87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.