PL EN


Journal
2016 | 30 | 277-293
Article title

Troska Kościoła o pokój. Perspektywa teologicznomoralna

Authors
Content
Title variants
EN
The Church’s Concern for Peace. The Theological-moral Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje z perspektywy teologicznomoralnej najważniejsze aspekty zaangażowania Kościoła na rzecz pokoju. Wstępne rozważania na temat istoty pokoju, odniesione do kategorii dobra wspólnego oraz postrzegające pokój jako istotny element ładu społecznego, który ze swej natury ma charakter ładu moralnego, ukierunkowały główny nurt refleksji na wymiar personalistyczny i etyczny. Z kolei powiązanie pokoju i prawdy pozwoliły powiązać go z ideą praw człowieka. Wskazano także na konieczność odideologizowania troski o pokój, co charak-teryzuje niektóre współczesne nurty pacyfistyczne. Naukowe analizy potwierdziły, że katolic-ka koncepcja pokoju zbudowana jest na bazie antropologii personalistycznej. Fundamentem pokoju, na którym nabudowane jest całe życie społeczne, jest osoba ludzka.
EN
The article shows the most important aspects of the Church’s commitment to peace from the perspective of the moral theology. Preliminary considerations on the essence of peace referred to as the category of the common good and perceived as an important element of the social order, which by its nature stands for the moral order, directed the main current of reflection towards the personalistic and ethical dimensions. The compilation of peace and the truth al-lowed to combine the moral order with an idea of the human rights. It has been also indicated that the concern for peace ought to be free from ideology, which characterises some of the contemporary pacifistic movements. Scientific analysis confirmed that the Catholic concept of peace is built on the basis of the personalistic anthropology. The human person is the ultimate foundation of peace, upon which the entire social experience is built.
Journal
Year
Volume
30
Pages
277-293
Physical description
Contributors
author
References
 • Benedykt XVI, Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia „Pokój w prawdzie” (2006).
 • De la Torre J., „Drogi pokoju: krytyczna ocena rozmaitych opcji na rzecz pokoju” (tł. G. Ostrowski), Communio 9/5 (1989) 84-94.
 • Franciszek, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Pokoju „Braterstwo podstawą i drogą do pokoju” (2014).
 • Gianelli A., Tornielli A., Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak (tł. L. Rodziewicz) (Kraków: Wydawnictwo M 2006).
 • Góralczyk G., „Rewolucja bez przemocy”, Communio 14/4 (1994) 74-87.
 • Góralczyk P., „Pokój”, Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego (red. J. Nagórny, K. Jeżyna) (Radom: POLWEN 2005) 398-402.
 • Juros H., „Prawda jako warunek pokoju w nauczaniu Jana Pawła II”, Communio 7/4 (1987) 78-98.
 • Jan Paweł II. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju „Prawda siłą pokoju” (1980).
 • Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Pokoju „Pokój - dar Boga powierzony ludziom” (1982).
 • Jan Paweł II, Orędzie na XVII Światowy Dzień Pokoju „Pokój rodzi się z serca nowego” (1984).
 • Jan Paweł II, Orędzie na XIX Światowy Dzień Pokoju „Pokój jest wartością, która nie zna po-działów Północ-Południe, Wschód i Zachód: jest tylko jeden pokój” (1986).
 • Jan Paweł II. Orędzie na XXV Światowy Dzień Pokoju „Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju” (1992).
 • Jan Paweł II, Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Pokoju „Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje! (2000).
 • Jan Paweł II, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Pokoju „Encyklika «Pecem in terris» – nieu-stanne zobowiązanie” (2003).
 • Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris (1963).
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (1992).
 • Léon-Dufour X., „Pokój”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour, tł. K. Romaniuk) (Poznań: Pallottinum 1990) 700-705.
 • Nagórny J., „Prawo do pokoju”, Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i ety-ka (red. P. Morciniec – S. L. Stadniczeńko) (Opole: Wyd. UO 2004) 237-263.
 • Paweł VI, Orędzie na II Światowy Dzień Pokoju „Rozwój praw człowieka - drogą do pokoju” (1969).
 • Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (1967).
 • Skorowski H., „Problematyka wojny i pokoju w nauce społecznej Kościoła”, Communio 16/4 (1996) 88-103.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gau-dium et spes” (1965).
 • Zwoliński A., Wojna. Wybrane zagadnienia (Kraków: Wydawnictwo WAM 2003).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b3894b1-8948-4b69-ba6e-96b4df9b5f9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.