PL EN


2013 | 2 | 3 | 223-233
Article title

Miejski wymiar polityki spójności Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 – implikacje dla polskich regionów

Content
Title variants
EN
The urban context of cohesion policy of the European Union in the new financial perspective 2014–2020 – implications for Polish regions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unijna polityka spójności stanowiła w ostatnim dziesięcioleciu siłę napędową zmian, wyraźnie wpływając na osiąganie unijnych celów dotyczących konwergencji oraz wzrostu gospodarczego i rozwoju. Obecnie komplementarność między funduszami objętymi WRS należy zaplanować na poziomie polityki i wdrożyć w praktyce za pośrednictwem szczególnych rozwiązań, uwzględniając w stosownych przypadkach zintegrowane inwestycje terytorialne. Głównym celem artykułu jest przedstawienie ważniejszych kwestii związanych z programowaniem polityki spójności w Polsce, w szczególności w kontekście polityki miejskiej.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
223-233
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, ul. Cukrowa 8
References
 • 1.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta 13 grudnia 2011.
 • 2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020, przyjęta 13 lipca 2010.
 • 3. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, MRR, luty 2013.
 • 4. Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji, Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
 • 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 437/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz społeczności zmarginalizowanych, Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 1–2.
 • 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji, Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26–29.
 • 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym, Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 3–4.
 • 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustana-wiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25–78.
 • 9. Założenia Umowy Partnerstwa, MRR, dokument przyjęty przez RM 15.01.2013.
 • 10. Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, MRR, 4.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b3e75f5-0f4f-4553-a722-07d91700c4f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.