PL EN


2013 | 30 | 151-161
Article title

Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa

Authors
Content
Title variants
EN
Human Capital and Financial Reporting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody sporządzania sprawozdania o poziomie opłacenia kapitału ludzkiego pracowników przedsiębiorstwa w świetle laboryzmu. W artykule przedstawiono również model pomiaru indywidualnego kapitału ludzkiego oraz sposób ustalania rozmiaru go-dziwych wynagrodzeń.
EN
The aim of the paper is to present a reporting method concerning human capital rate of return in the light of labourism. Furthermore, a personal human capital measurement method and deter-mination of fair wages have been included.
Year
Issue
30
Pages
151-161
Physical description
Contributors
author
References
 • Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego (Theoretical ground of the human capital measurement), Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Dobija M., 2009, Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy [w:] Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina, red. M.G. Woźniak, V.I. Chuzhykov, D.G. Lukianenko, Wyd. Fundacja Uniwersyte-tu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2011, Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, “Modern Economy”, Vol. 2, May.
 • Dobija М., Renkas J., 2011, Затратная функция производства в формировании заработной платы на предприятии, Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету, Серія: Економічні науки, Випуск 27: У трьох частинах, М-во освіти і науки України, Частина І, Чер-кас. держ. технол. ун-т., Черкаси: ЧДТУ.
 • Ijiri Y., 1995, Segment Statements and Informativeness of Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, “Accounting Horizons”, Vol. 9, No. 3.
 • Kozioł W., 2007, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 752, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kozioł W., 2010, Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego [w:] Nierówności spo-łeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja go-spodarki, z. 16, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kurek B., 2004, Culture Creating Function of Accounting [w:] General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, S. Martin, Cracow Univer-sity of Economics.
 • Kurek B., 2008, The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA [w:] General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, red. I. Górowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Renkas J., 2011, Розмір економічної сталої потенційного зросту та встановлення за її допомогою мінімальної заробітної плати для України [в:] Ф.Ф. Бутинець (ред), Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, Міжнародний збірник наукових праць, Cерія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз, Випуск 2 (20), Житомир: ЖДТУ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b3f5cdc-70d1-49b8-a923-b45f446dc96e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.