PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 47-65
Article title

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania typów kapitału społecznego w Polsce. Studium empiryczne

Authors
Title variants
EN
Socio-Economic Determinants of Types of Social Capital in Poland. Empirical Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kluczowym pojęciem w prezentowanym artykule jest kapitał społeczny. Niesłabnące od lat zainteresowanie tą kategorią pojęciową wiąże się z narastającą potrzebą uruchomienia zasobów (takich, jak między innymi zaufanie, aktywność społeczna i obywatelska) pozostających w dyspozycji jednostek i społeczności lokalnych. W tym kontekście szczególnie interesującym zagadnieniem jest poznanie, po pierwsze, uwarunkowań występowania zasobów kapitału społecznego w różnych grupach wiekowych oraz, po drugie, związku, jaki zachodzi pomiędzy wiekiem i statusem społeczno-ekonomicznym a dyspozycją do wytwarzania jednego z trzech typów kapitału społecznego: wiążącego, pomostowego i podległościowego. Prezentowana w artykule analiza oparta jest na ilościowych badaniach empirycznych przeprowadzonych na próbie 1000 dorosłych Polaków. Zasadniczym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej analizy jest twierdzenie, że w polskim społeczeństwie zarówno wiek, jak i status społeczno-ekonomiczny w dość znacznym stopniu różnicują dyspozycję do wytwarzania określonego typu kapitału społecznego.
EN
The key concept in this paper is social capital. Tireless interest in this conceptual category is associated with the growing need to release the resources (such as: confidence, social and civil activity), which are at the disposal of individuals and local communities. In this context, a particularly interesting issue is, in the first place, understanding the determinants of the appearance of social capital resources in different age groups. The second issue is, understanding the relationship, which exists between age, socio-economic status and disposition to produce one of three types of social capital: bonding, bridging and linking one. The analysis presented in the article is based on a quantitative empirical study conducted on a sample of 1000 adult Poles. The main conclusion of the conducted analysis is the thesis that in the Polish society both age and socio-economic status have significant impact on the dispositions to produce a defined type of social capital.
Year
Volume
Issue
2
Pages
47-65
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, monika_dorota@o2.pl
References
 • Adamczyk M., Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Lublin 2013.
 • Aldridge S., Halpern D., Fitzpatrick S., Social Capital. A Discussion Paper, London 2002.
 • Bourdieu P., Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, w: R. Kreckel (red.), Soziale Welt, soziale Ungleichheiten, Sonderband 2, Göttingen 1983.
 • Broda-Wysocki P., Determinanty aktywności obywatelskiej w Polsce, w: P. Sałustowicz (red.), Europa i praca, Materiały III Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, Kraków 2003.
 • Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, 94(1988), Suplement, s. 95-120.
 • Domański H., Prestiż, Wrocław 1999.
 • Domański H., Dlaczego zawód jest wskaźnikiem pozycji społecznej?, w: H. Domański, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński (red.), Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, Warszawa 2007.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., Strategie i systemy. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa 2000.
 • Gliński P., Demokracja bez partycypacji. O konieczności zaangażowania obywatelskiego uczniów, w: M. Dudzikowa, M. Czerepniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. IV, Gdańsk 2008.
 • Halpern D., Social Capital, Cambridge 2005.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
 • Sawiński Z., Prace nad klasyfikacjami zawodów w Polsce, w: H. Domański, Z. Sawiński, K.M. Słomczyński (red.), Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, Warszawa 2007.
 • Sikorska J., Społeczne zróżnicowanie aktywności ekonomicznej. Zmiany struktury źródeł utrzymania gospodarstw domowych w latach 1985-1995, w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Warszawa 1997.
 • Słomczyński K., Szkoła i wykształcenie, w: Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia. Problemy podstawowe, Warszawa 1991.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 • Wasilewski J. (red.), Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, Kraków 1984.
 • Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 13.04.2007 r., Dz. U. nr 65, poz. 437.
 • Wciórka B., Komunikat z badań CBOS, BS/30/2008, Zaufanie społeczne w latach 2002-2008, Warszawa 2008.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2002.
 • Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b440b62-4c23-4751-9029-493e1c305903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.