PL EN


Journal
2019 | 1(36) | 237-245
Article title

Ekologia w misji ewangelizacyjnej Kościoła

Authors
Content
Title variants
EN
Ecology in the evangelization mission of the Church
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Działalność misyjna Kościoła ma miejsce w określonym kontekście. Biosfera jest nową propozycją misyjnego zaangażowania. Wymaga szacunku dla bogatego świata przyrody i uczy nowego korzystania z darów Boga. Problem ekologii i misji jest tematem złożonym i pełnym wzajemnych zależności. Encyklika Laudato si’ papieża Franciszka oraz działania w tym temacie zarówno podmiotów kościelnych, jak i świeckich, przyczyniły się do podjęcia pewnych zmian w prowadzeniu misji. Wiele czynników należy wziąć pod uwagę w temacie ekomisji, jak choćby: zmiany klimatyczne, degradację środowiska naturalnego na poszczególnych kontynentach, solidarność międzypokoleniową, kwestię rozwoju integralnego oraz pojęcie ekologicznego nawrócenia. Wyzwania ekologiczne naszych czasów stały się specyficznym obszarem peryferii potrzebujących światła Ewangelii. Natomiast działalność misyjna Kościoła została niejako ubogacona o kluczowy element życia człowieka, jakim jest środowisko, w którym żyje odbiorca Ewangelii. Działania te mają charakter wzajemny oraz wspólnotowy. Stąd temat ekologii w misyjnym kontekście wymaga podejścia integralnego.
EN
The missionary activity of the Church takes place in a specific context. Biosphere is a new proposal for missionary commitment. It requires respect for the rich world of nature and teaches new use of the gifts of God. The problem of ecology and mission is complex and full of interdependencies. The encyclical Laudato si’ of Pope Francis and the activities of both ecclesiastical and secular entities in this area have contributed to making some changes in the conduct of the mission. Many factors should be taken into account in the eco-mission theme, such as: climate change, degradation of the natural environment on individual continents, intergenerational solidarity, the issue of integral development and the concept of ecological conversion. The ecological challenges of our time have become a specific area of the periphery in need of the light of the Gospel. On the other hand, the missionary activity of the Church has been somehow enriched by a key element of human life, which is the environment in which the recipient of the Gospel lives. These activities are mutual and Community. Hence the topic of ecology in a missionary context requires an integral approach.
Journal
Year
Issue
Pages
237-245
Physical description
Dates
published
2019-06-28
References
 • Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Rzym 2013.
 • Franciszek, Encyklika Laudato si’, Rzym 2015.
 • Ganowicz-Bączyk A., Wątki ekoetyczne w encyklice Laudato si’ papieża Franciszka, w: J. Poznański, S. Jaromi (red.), Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań, Kraków 2016, s. 193-214.
 • Górski J., Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, Katowice 2013.
 • Górski J., Euntes docete. Zadania misyjne w sytuacjach przełomu wieków, Katowice 2001.
 • Górski J., Nowy paradygmat misji, Warszawa 2006.
 • Górski J., Rozwój integralny, w: J. Górski, Mały słownik misjologiczny, Katowice 2004, s. 89.
 • Hadsell H., Ecology and mission, w: K. Muller i inni (red.), Dictionary of Mission, New York 1999.
 • Jan Paweł II, Adhortacja posynodalna Ecclesia in America, Rzym 1999.
 • Jan Paweł II, Adhortacja posynodalna Ecclesia in Asia, Rzym 1999.
 • Jan Paweł II, Adhortacja posynodalna Ecclesia in Oceania, Rzym 2001.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 1990.
 • Jaromi S., Ekologia integralna i franciszkańska, w: J. Poznański, S. Jaromi (red.), Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań, Kraków 2016, s. 121-136.
 • Materiały z konferencji ONZ COP 24 poświęconej klimatowi, 3-13.12. 2018 r., Katowice.
 • V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument z Aparecidy, Aparecida 2007.
 • Ozdowski J., Rozwój integralny w świetle Ad gentes i Evangelii nuntiandi, „Zeszyty Misjologiczne Akademii Teologii Katolickiej” 4 (1982), s. 187-192.
 • Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, Rzym 1967.
 • Piontek B., Alternatywne koncepcje urzeczywistniania powszechności w procesie rozwoju, w: F. Piontek (red.), Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, Wisła 2002, s. 62-92.
 • II Sobór Watykański, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, Rzym 1965.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b4c0960-daeb-42c5-8fb3-925a3b81f7e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.