PL EN


2010 | 4 | 35-52
Article title

Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego

Content
Title variants
Real estate as a factor shaping regional and global development trends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieruchomości z definicji cechuje nieprzemieszczalność i trwałość. W przeciwieństwie do tego globalizujący się w coraz większym stopniu świat jest coraz bardziej „wędrujący” i ewoluuje w kierunku „gospodarki nietrwałości” [Kołodko 2008]. Natomiast nieruchomości i inwestowanie w nie z natury wymagają dłuższej perspektywy. Stąd też jednym z ważnych wyzwań we współczesnej gospodarce jest racjonalne, efektywne godzenie tych przeciwstawnych trendów. Polityka rozwoju sektora nieruchomości powinna być zintegrowana z długofalowym, strategicznym kształtowaniem rozwoju regionu i kraju oraz z długookresowymi planami jego przestrzennego zagospodarowania. Odnotowywany w Polsce niedostatek polityki strategicznej negatywnie wpływa na efektywność rozwoju sektora nieruchomości.
EN
By definition it is impossible to relocate real properties and they are characterized by being permanent. Contrary to this the world that is getting ever more global becomes „wandering” more and more and is evolving towards „economy of the impermanence”[Kołodko 2008]. However, real properties and investing in them require by their very nature longer perspectives. Hence, rational and effective reconciling of these opposing trends is also one of important challenges of the contemporary economy. The development policy of the real property sector should be integrated with long-term, strategic moulding the development of the region and the country as well as with long-term plans of its spatial development. The deficiency of the strategic policy noted in Poland has a negative impact upon the effectiveness of the development of the real property sector.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
4
Pages
35-52
Physical description
Dates
published
2010-04
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Anusz S., Bielecka E., Ciolkosz A., Kozubek E., Monitoring zagospodarowania przestrzennego - rekomendacje dla KPZK, Warszawa, czerwiec 2008 r
 • 2. BECK, http://www.nieruchomosci.beck.pl/index.php?cid=33&id=126&mod=m_aktualnosci, data pobrania: 14.06.2008
 • 3. Bindé J., 2002, „L’avenir du temps”, “lE monde DIPLOMATIQUE”, 2002, marzec, 28–29 (cyt. za P. Dreve)
 • 4. Drewe P., 2008, Koncepcje rozwoju miast i regionów miejskich w Europie, (w:) Kuliński A. i in. (red.), Problematyka Przyszłości Regionów. Piętnaście komentarzy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa.
 • 5. Financial Times 2008, Who rates the ratings agencies?, “Financial Times”, 30.05.2008
 • 6. Friedman T. L., 2006, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań.
 • 7. Frydman R., Goldberg M. D., 2007, Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeton University Press.
 • 8. Galar R., 2008, Rozwój zależny od ścieżki i kreowanie ścieżek rozwoju w ujęciu adaptacyjnym, na przykładzie Nokii (w:) A. Kukliński i in. (red.), Problematyka przyszłości regionów, W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa.
 • 9. Hardin G., 1968, The Tragedy of the Commons, “Science”, nr 162.
 • 10. Kloten N., 1997, Makroökonomische Stabilisierungspolitik – Erhards Positionen und Vorbehalte (w:) Wünsche H. F. (red.), Soziale Marktwirtschaft als historische Weichenstellung, Bonn.
 • 11. Kołodko G. W., 2008, Wędrujący świat, Warszawa.
 • 12. KPZK, http://www.mrr.gov.pl/Rozwoj+przestrzenny/Polska+polityka+przestrzenna/KPZK/
 • 13. Mączyńska E., 2004, Raport specjalny. Systemy wczesnego ostrzegania, „Nowe Życie Gospodarcze” 12.
 • 14. Mączyńska E., Kuciński K., 2005, Zagrożenie upadłością, Warszawa.
 • 15. Mączyńska E., 2007, Czynniki kreatywności i destrukcji w gospodarce przełomu (w): B. Piontek, W. Piontek (red.), Rozwój – godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody. Księga Pamiątkowa Prof. zw. dr. hab. Franciszka Piontka, Warszawa.
 • 16. Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstwa, „Ekonomista” nr 2.
 • 17. Piech K., 2007, Amerykański kryzys, Gazeta Bankowa, Amerykański kryzys - Gazeta Bankowa nr 35 (983) 27.08-02.09.2007 r.
 • 18. Polityka 2005, W szponach ryzyka (wywiad J. Żakowskiego z U. Beckiem), „Polityka” 2005, nr 25.
 • 19. Polityka 2008, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta”. Wydanie 14 - nr 10 (2644) z dnia 08-03-2008; s. 3
 • 20. Raport UNFa.
 • 21. Ronćević B., 2008, Rola dyskursu strategicznego w procesie tworzenia nowej ścieżki rozwoju; (w:) A. Kukliński i in. (red.), Problematyka przyszłości regionów, W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa.
 • 22. Rousseau J.-M., 2008, Europejskie regiony w kontekście globalnej bitwy o przyszłość; (w:) A. Kukliński i in. (red.), Problematyka przyszłości regionów, W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa.
 • 23. Sachs J., 2006, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Warszawa.
 • 24. Sachs J. D., 2008, Skąd się wziął amerykański kryzys finansowy, „Gazeta.pl”, 2008-05-04, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,69866,5177899.html, *2008-05-04, ostatnia aktualizacja 2008-05-05 08:40
 • 25. Staniszkis J., 2003, Władza globalizacji, Warszawa.
 • 26. Sztaba S., 2004, Nasilenie zjawiska aktywnego poszukiwania renty w krajach postkomunistycznych na tle wybranych krajów rozwiniętych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 27. Tapscott D., Williams A., 2008, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa.
 • 28. The Economist 2007, Failures at the top, “The Economist”, May 3rd 2007 .
 • 29. The Economist 2008a, The housing market has a new problem: ageing Americans ,w: American house prices. Baby boom and bust, “The Economist”, Jan 17th 2008
 • 30. The Economist 2008b, The brain drain, “The Economist”, Feb 28th 2008
 • 31. Toffler A., 2003, Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Poznań.
 • 32. Toffler A., 2002, Szok przyszłości, Poznań.
 • 33. Toffler A., 1989, Trzecia fala, Warszawa.
 • 34. Toffler A. i H., 1996, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań.
 • 35. Wierzbicki P., b.d., Nowa Futurologia, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Nowa_Futurologia.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b51b6a1-d276-4791-bbb1-a0af32b797f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.