PL EN


2017 | Vol. 6 | 25-40
Article title

Armenian periodical press in contemporary Poland

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX w. nastąpiło odrodzenie ormiańskiej społeczności w Polsce, jej życia kulturalnego, a wraz z nim jego instytucji. Jednym z przejawów tego odrodzenia było powstanie czasopism związanych z tą społecznością. Społeczność ta od tego czasu uległa zresztą wielorakim przekształceniom. Sprawiła je głównie imigracja tysięcy Ormian z Armenii i innych krajów byłego ZSRR. Zdołali oni przeobrazić społeczność ormiańską w Polsce pod względem językowym, religijnym, kulturalnym, zmienić też jej tożsamość, której przedtem cechą zasadniczą był bardzo wysoki stopień asymilacji w narodzie polskim. W artykule autor ukazuję tę transformację przez pryzmat rozwoju ormiańskiego czasopiśmiennictwa we współczesnej Polsce. W tym celu przeanalizował specyfikę tych czasopism, na którą składają się zawarte w nich treści, symbolika, język, redaktorzy i autorzy.
Contributors
References
 • Bohosiewicz Andrzej (n.d.), Powojenne wydania „Posłańca św. Grzegorza Oświeciciela” [Post-war publications “Messenger of Saint Gregory the Illuminator”], Andrzej Bohosiewicz’s home page, http://www.bohosiewicz.pl/art.php?art=Poslanec.html last accessed 22 December 2017.
 • Cieślińska Barbara (1998), Ormianie w Białymstoku [Armenians in Białystok], “Przegląd Polonijny” 23, pp. 117–126 (in Polish).
 • CIKRS (2017), Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich [the Foundation for Culture and Heritage of Polish Armenians ], current excerpt from the Register of Associations (recorder under numer KRS: 0000255144), from 27.12.2017, Central Information of National Court Register.
 • Artwich Armen (2012), Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich [Foundation of Culture and Heritage of the Polish Armenians] in: A. Stopka, A. Zięba (eds.) Ormiańska Warszawa [Armenian Warsaw], Warszawa: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, pp. 174–175 (in Polish).
 • Król-Mazur Renata (2010), Polscy Ormianie. Polacy ormiańskiego pochodzenia, Ormianie w Polsce – czyli o dylematach i problematyce integracji środowisk ormiańskich [Polish Armenians. Poles of Armenian descent, Armenians in Poland - about dilemmas and problems of integration of Armenian communities] in: M. Maciejewska and L. Graczyk (eds.) Konferencja: Spis podróżny. Polscy Ormianie, Ormianie w Polsce [Conference: Travel List. Polish Armenians, Armenians in Poland], Warszawa: Fundacja Ari Ari, pp. 17-24 (in Polish).
 • Król-Mazur Renata (2014), Czasopismo „Awedis” i jego rola w zbliżeniu różnych środowisk ormiańskich w Polsce [Journal “Awedis” and its role in bringing together different Armenian communities in Poland] in: M. Adamik-Szysiak and E. Godlewska (eds.) Media mniejszości. Mniejszości w mediach [Media of minorities. Minorities in the media], Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 71-88 (in Polish).
 • Łotocki Łukasz (2005), Mniejszość ormiańska w Polsce. Tożsamość. Ocena społeczeństwa polskiego. Relacje z nowymi imigrantami [The Armenian minority in Poland. Identity. Evaluation by Polish society. Relations with new immigrants], series „Raporty Migracyjne”, [„Migration reports”] nr 5, Warszawa: Instytut Polityki Społecznej (in Polish).
 • Łotocki Łukasz (2009), Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce [Between familiarity and foreignness? Immigrants from Armenia in Poland], Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR (in Polish).
 • Marciniak Tomasz (1998), Trzecia fala, trzeci aspekt. Nowa zaradność ormiańskiej imigracji w Polsce [The third wave, the third aspect. New resourcefulness of Armenian immigration in Poland], „Przegląd Polonijny” year XXV – 1998 nr 3 (89), pp. 127-136 (in Polish).
 • Marciniak Tomasz (2005a), Ormianie w Polsce na tle innych typów i modeli społeczności rozproszonych [Armenians in Poland compared to other types and models of dispersed communities] in: E. Nowicka, B. Cieślińska (eds.) Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją a integracją [Wanderers and migrants. Between marginalization and integration], Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS (in Polish).
 • Marciniak Tomasz (2005b), Integracja imigrantów ormiańskich w Polsce poprzez kulturę [Integration of Armenian immigrants in Poland through culture], Centrum Badań Ormiańskich, www.centrum-armenia.umk.pl/docs/integracjaimigrantoworm.pdf, last accessed 24 August 2009 (in Polish).
 • Marciniak Tomasz (2006), Ormianie. Pokolenie 1,5 [Armenians. Generation 1,5] in: M. Kempny, G. Woroniecka, P. Załęcki (eds.) Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemia­nach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie [Identity and belonging. On contemporary transformations of cultural identifications in Poland and in Europe], Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, pp. 41-49 (in Polish).
 • Nieczuja-Ostrowski Paweł (2008), Ormianie w Elblągu [Armenians in Elbląg] in: A. Chodubski, A. K. Waśkiewicz (eds.) Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim [Cultural identity. Sketches on national minorities in Gdańsk Pomerania], seria ósma, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, pp. 47-61 (in Polish).
 • Nieczuja-Ostrowski Paweł (2010a), Emigracja ormiańska w Polsce na przełomie XX i XXI stulecia [Armenian emigration in Poland at the turn of the 20th and 21st centuries], „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” nr 62/63, pp. 15-24 (in Polish).
 • Nieczuja-Ostrowski Paweł (2010b), Ormiańscy imigranci na Wybrzeżu Gdańskim [Armenian immigrants on the Gdansk Coast] in: M. Maciejewska and L. Graczyk (eds.) Konferencja: Spis podróżny. Polscy Ormianie, Ormianie w Polsce [Conference: Travel List. Polish Armenians, Armenians in Poland], Warszawa: Fundacja Ari Ari, pp. 25-33 (in Polish).
 • Nieczuja-Ostrowski Paweł (2011a), Ormianie w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość [Armenians in Poland: Past and Present], Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (in Polish).
 • Nieczuja-Ostrowski Paweł (2011b), Współcześni imigranci ormiańscy w polskim sporcie [Contemporary Armenian immigrants in Polish sport] in: A. Chodubski, A. Frączek, H. Głogowska and A. Waśkiewicz (eds.) W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego [In the circle of questions about the national and ethnic identity of Gdańsk Pome­rania], Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, pp. 100-118 (in Polish).
 • Nieczuja-Ostrowski Paweł (2013), Diaspora ormiańska w Europie i Polsce – szanse, problemy, zagrożenia [Armenian diaspora in Europe and Poland - chances, problems, threats] in: A. Chodubski and P. Janiszewski (eds.) Współczesne wyzwania polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej [Contemporary challenges of the migration policy of Poland and the European Union], Olsztyn: Forum Dialogu Publicznego, pp. 95-122 (in Polish).
 • Ormianie w Polsce. Działalność środowisk ormiańskich w 2005 roku [Armenians in Poland. The activities of Armenian communities in 2005], Warszawa: Koło Zainteresowań Kulturą Ormian, 2006 (in Polish).
 • Ormianie w Polsce. Działalność środowisk ormiańskich w 2006 roku [Armenians in Poland. The activities of Armenian communities in 2006], Warszawa: Koło Zainteresowań Kulturą Ormian i Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, 2007, pdf version, in the author’s collection (in Polish).
 • Pełczyński Grzegorz (1997), Ormianie polscy w XX wieku. Problem odrębności etnicznej [The Polish Armenians in the 20th Century. A Problem of Ethnic Autonomy], Warszawa: Koło Zainteresowań Kulturą Ormian (in Polish).
 • Pełczyński Grzegorz (1998), Instytucje i organizacje ormiańskie w czasach Arcybiskupa Teodorowicza [Armenian institutions and organisations in the days of Archbishop Teodorowicz], „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 12/13, Kraków, pp. 46-56 (in Polish).
 • Pełczyński Grzegorz (2004), Leon Ter-Oganian (1910-2002), “Lud” 88, pp. 419-420 (in Polish).
 • Pełczyński Grzegorz (2012), Armenians in Poland in the period of communism and in the “Third Polish Republic”, “Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture” Vol. 1/2012, p. 45-54.
 • Spotkanie wspomnieniowe poświęcone osobie śp. Leonowi Ter-Oganian, założycielowi i długoletniemu opiekunowi naszego Koła (22 lutego 2004 r.) [A memorial meeting dedicated to the Leon Ter-Oganian, founder and long-time guardian of our Circle (February 22, 2004)], „Zasłyszane Wieści” 2004, nr 23 (in Polish).
 • Skotarczak Dorota (2014), Czasopisma ormiańskie w Polsce [Armenian journals in Poland], „Zeszyty Prasoznawcze”, Vol. 57, nr 3 (219), pp. 526-535 (in Polish).
 • Ziętek Dorota (2008), Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze [Identity and religion: Armenians in the Kraków and Lviv diasporas], Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos (in Polish).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b53ae13-02ee-48cf-b615-a8a00af02dab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.