PL EN


2017 | 8 | 4 | 309-314
Article title

Edukacja medialna w społeczeństwie sieci

Authors
Content
Title variants
EN
Media Education in Network Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia edukacji medialnej w społeczeństwie sieci i dy-lematów badawczych związanych z różnym jej sposobem definiowania. Społeczeństwo sieci charakteryzuje się wysokim stopniem utechnicznienia przestrzeni społecznej. Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, określanych także mianem sieciowych, wpłynął na wiele zmian o charakterze transformacyjnym w kluczowych obszarach aktywności ludzkiej. Prze-miany te nie pozostały bez wpływu na konieczność redefinicji kluczowych takich pojęć, jak edu-kacja w zmediatyzowanej rzeczywistości społecznej. Sieciowy kontekst analizy tychże przekształ-ceń wydaje się być szczególnie interesującym w badaniu dylematów i wyzwań, przed jakimi staje edukacja medialna w technologicznym społeczeństwie.
EN
The purpose of the article is to describe the role of media education in network society and re-search dilemmas connected with the various ways of its defining. Network society is characterized by the high level of social space’ technologization. The development of a new information and communication technologies contemporary defined as networked have influenced the changes which are described to be transformational in the crucial areas of human activities. Those changes have influenced the necessity of crucial notions’ redefinition like education in mediated social reality. Network context of those transformations’ analysis seems to be especially interesting in studying the dilemmas and challenges of media education in technological society.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
309-314
Physical description
Contributors
author
  • Doktor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Polska
References
  • Ahn, H., Park, J.H. (2015). The Structural Effects of Sharing Function on Twitter Networks: Fo-cusing on the Retweet Function. Journal of Information Science, 41, 354–365.
  • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
  • Coates, J.F. (2012). Wartościowanie techniki – próba agendy na XXI wiek. W: L.W. Zacher (red.), Nauka. Technika. Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowa-cyjne i ewaluacyjne (s. 409–416). Warszawa: Poltext.
  • Gabriel, R., Röhrs, H.-P. (2017). Social Media. Potenziale, Trends, Chancen und Risiken. Springer.
  • Potter, J., McDougall, J. (2017). Digital Media, Culture and Education. Theorising Third Space Literacies. Springer.
  • Wood, M.A. (2017). Antisocial Media. Crime-watching in the Internet Age. Springer.
  • Zacher, L.W. (2016). Cywilizacja techniczna – społeczeństwo informacyjne w perspektywie wie-dzy. W: A. Betlej, D. Błaszczak, M. Górka (red.), Społeczeństwo – technologia – gospodarka w świecie sieciowych powiązań. Ku przyszłości (s. 87–104). Lublin: Wyd. KUL.
  • Zacher, L.W. (2017a). Technika – wartości – trwały rozwój (Refleksja o zmieniających się rela-cjach, znaczeniach i praktykach społecznych). Transformacje. Pismo interdyscyplinarne, 1–2 (88–89), 154–171.
  • Zacher, L.W. (2017b). Technologization of Man and Marketization of His Activities and Culture of the Future. W: L.W. Zacher (red.), Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts (s. 27–48). Issues and Cases, Springer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b583319-cb62-402e-b876-ec41792d59f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.