PL EN


2015 | 2 | 163-184
Article title

Edukacja całożyciowa dorosłych obywateli w Unii Europejskiej w perspektywie strategii Europa 2020

Content
Title variants
EN
Lifelong Learning of Adult Citizens in the EU in the view of Europe 2020 Growth Strategy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Edukacja, kształcenie zawodowe składają się na szerszą perspektywę jaką stanowi uczenie się przez całe życie. Kształcenie ustawiczne będące charakterystycznym zjawiskiem współczesnego świata zajmuje ważne miejsce w ekonomiczno-społecznych strategiach Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w sposób syntetyczny, 10-letniej perspektywy dokonań i zmian, jakie zostały osiągnięte w obszarze kształcenia i szkoleń w UE, ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. Artykuł ma charakter empiryczny, a źródłem danych statystycznych wykorzystanych w artykule są raporty oraz bazy Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostat. Głównym źródłem danych statystycznych na poziomie UE w zakresie lifelong learning są trzy badania ankietowe przeprowadzane przede wszystkim w krajach członkowskich: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Badanie Edukacji Dorosłych (AES), Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVTS). Wyniki dwóch pierwszych badań zostaną w opracowaniu omówione, na ich podstawie zostaną sformułowane wnioski płynące z analizy porównawczej. Podsumowując należy stwierdzić, że edukacja i szkolenia cały czas stanowią istotny element polityki Unii Europejskiej. Zainteresowanie obywateli UE ideą kształcenia ustawicznego cały czas rośnie, co znajduje potwierdzenie w przyjętej docelowej (do roku 2020) wartości wskaźnika określającego udział osób w wieku 25-64 lata w kształceniu ustawicznym wynoszącej 15%.
EN
Education and vocational training provide a broader perspective which is lifelong learning. Adult learning being characteristic of contemporary world, plays an important role in EU economic and social strategies. The aim of the following article is to provides a concise account of 10 years of achievements and changes in the field of education and training in the EU, with special attention given to discrepancy between Member States. The crucial part is devoted to the analysis of statistical data reflecting educational activity of EU citizens over the last decade. The article presents empirical approach, the source of statistical data used in the article are European Statistical Office (Eurostat) reports. The main source of statistical data concerning lifelong learning in EU are three surveys carried out primarily in member states: EU Labour Force Survey (LFS), Adult Education Survey (AES), Continuous Vocational Training Survey (CVTS). The first two aforementioned will be used for drawing conclusions from comparative analysis. The most significant conclusion that may be drawn from the following analysis is reinforcing the position of education and training in EU policy. Educational and training activity of EU members is constantly growing up which is confirmed by the assumed 15% rate (target value by 2020) of the population aged 25-64 to participate in adult learning.
Year
Issue
2
Pages
163-184
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej
References
 • Cedefop (2004), Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary of an enlarged Europe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Cedefop (2008), Terminology of European education and training policy. A Selection of 100 key terms, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Centrum Edukacji, Zabrze, http://ce.zabrze.pl/upload/projekty/2.Co%20to%20jest%20ET%202020.pdf (otwarty, 11.08.2015).
 • Council of the European Union (2009), Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020). Official Journal of the European Union, C 119, 28.5.2009, s. 2-10, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF (otwarty 12.09.2015).
 • Council of the European Union (2011), Council conclusions on a benchmark for learning mobility. Official Journal of the European Union, C 372, 20.12.2011, s. 31-35. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0031:0035:EN:PDF (otwarty 11.10.2015).
 • Council of the European Union (2012). Council conclusions of 11 May 2012 on the employability of graduates from education and training. Official Journal of the European Union, C 169, 15.6.2012, s. 11-15. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169:0011:0015:EN:PDF (otwarty 14.09.2015).
 • Dorsett R., Liu S., Weale M. (2010), Economic benefits of lifelong learning, National Institute of Economic and Social Research, London.
 • European Commission (2011), Adults in Formal Education: Policies and Practice in Europe, Eurydice, Brussels, s. 17.
 • European Commission (2010), An agenda for New Skills and Jobs: A European contribution towards Full Employment, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2010) 682/3, Brussels.
 • European Commission (2006), Classification of Learning Activities – Manual, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/Education%20workshop%20dox/2010%20ISCED%20TAP%20IV%20Montreal/NFE_CLA_Eurostat_EN.pdf (otwarty 04.09.2015).
 • European Commission (2010), Europe 2020, A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, COM(2010) 2020 final, Brussels.
 • European Commission (2011), Progress Towards the Common European Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks 2010/2011, SEC (2011) 526, 191, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/indicators10_en.htm (otwarty 12.09.2015).
 • Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne, Komisja Spraw Społecznych, Programów Wymian, Środowiska, Edukacji i Kultury (2011), Kształcenie formalne, nieformalne i ustawiczne w Europie i Ameryce Łacińskiej, Dokument Roboczy, 30.09.2011, http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/social/meetings/2012_11_09_cadiz/work_doc_ep/872167pl.pdf (otwarty 27.09.2015).
 • Eurostat (2014), Eurostat regional yearbook 2014, Education, Statistical books, Publications Office of the European Union, Luxembourg, s. 74.
 • Eurostat, Employment rates by sex, age and nationality (%) [lfsa_ergan], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (otwarty 16.06.2015).
 • Eurostat, Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (otwarty 16.06.2015).
 • Eurostat, Participation rate in education and training by age groups [trng_aes_101], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (otwarty 16.06.2015).
 • Eurostat, Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex and age [trng_lfs_09], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (otwarty 16.06.2015).
 • Eurostat, Participation rate in education and training (last 4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 • Eurostat, Statistics explained, Europe 2020 indicators – education, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_education#cite_note-54 (otwarty 16.06.2015).
 • Eurostat, metadata, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_aes_esms.htm (otwarty 16.06.2015).
 • Field J. (2012), Is lifelong learning making a difference? Research-based evidence on the impact of adult learning, [w:] D. Aspin, J. Chapman, K. Evans, R. Bagnall (eds.) Second International Handbook of Lifelong Learning, Springer, Dordrecht.
 • Komisja Europejska (2007), Komunikat Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. – Spójne ramy wskaźników i poziomów odniesienia dla potrzeb monitorowania postępów realizacji celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkoleń [COM(2007) 0061 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:c11099 (otwarty 17.09.2015).
 • Löfgren J., Svenning A., (2009), Paper on the AES Pilot, Statistics Sweden.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/unia-europejska/edukacja-w-ue.html (otwarty, 11.08.2015).
 • PARP (2014), Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki IV edycji badań BKL z 2013 roku, Warszawa, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140523082725/PARP-BKL_broszura_IV_edycja_2012_PL_srodek.pdf?1449217007 (otwarty, 08.01.2016).
 • Rada Europy (2009), Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, (2009/C 119/02), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=PL (otwarty 17.08.2015).
 • Rada Europy (2012), Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2012 r. pt. „Kształcenie i szkolenie a strategia Europa 2020” – rola kształcenia i szkolenia w naprawie gospodarczej, we wzroście gospodarczym oraz w pobudzaniu zatrudnienia, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2012/C 393/02, s. 6, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.393.01.0005.01.POL (otwarty 11.08.2015).
 • Rada Europy (2011), Konkluzje Rady w sprawie roli kształcenia i szkolenia w realizacji strategii „Europa 2020”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2011/C 70/01, 4.3. 2011, s. 2, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0304(01)&from=PL (otwarty 14.07.2015).
 • Rada Ministrów (2013), Perspektywa uczenia się przez całe życie, Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r., Warszawa, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/plll_2013_09_10zal_do_uchwaly_rm.pdf (otwarty 19.12.2015)
 • Rosenbladt B. (2009), Adult education and training in comparative perspective – understanding differences across countries, TNS Infratest Sozialforschung, Monachium.
 • Vero J. (2012), From the Lisbon Strategy to Europe 2020: the Statistical Landscape of the Education and Training Objectives Through the Lens of the Capability Approach, Social Work and Society, International Online Journal, Vol 10, No 1, http://www.socwork.net/sws/article/view/296/623 (otwarty 15.07.2015)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b5928af-9540-49c7-8ceb-80f78bf1bafd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.