PL EN


2020 | XVII (2020) | 4: Nauki o polityce i historia administracji | 189-198
Article title

Działalność edukacyjna żeńskich zgromadzeń franciszkańskich na obszarze Galicji w 2 połowie XIX – na początku XX wieku

Content
Title variants
EN
Educational activity of female Franciscan congregations in the area of Galicia in the second half of the 19th – early 20th century
RU
Образовательная деятельность женских францисканских монастырей в Галиции во второй половине XIX и начале XX века
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie jeden z głównych i ważnych kierunków działalności żeńskich zgromadzeń franciszkańskich na terenie Galicji w drugiej połowie XIX – na początku XX wieku. Ustalono, że dla zakonnic zasadniczą sprawą była działalność edukacyjna. Działalność pedagogiczna franciszkanek w czasie kryzysu społecznego oraz gospodarczego nabrała na terenie Galicji ogromnego tempa. Zakonnice w większości przypadków uczyły dziewczęta w żeńskich placówkach edukacyjnych. Działalność edukacyjna zakonnic żeńskich zgromadzeń franciszkańskich objęła istotną część ludności kraju, a dane uzyskane z przetworzonych źródeł archiwalnych potwierdzają ważną rolę społeczną tej działalności.
EN
The article analyzes one of the main and important areas in the activities of women's Franciscan congregations in the territory of Galicia in the second half of the 19-th century and at the beginning of the 20-th century. It was established that educational activities in the region were a priority for nuns. The research shows that pedagogical activities of Franciscans during the social and economic crisis gained considerable momentum in the territory of Galicia during the period under study. It was found that the nuns mainly taught girls in educational institutions. However, it was known that Franciscans also worked in mixed schools, where girls studied together with boys. It has been established that educational activities of the nuns belonging to the Franciscan women's congregations covered a significant part of the population in the region and the data obtained from the processed archival sources confirm their important social role.
RU
: В статье анализируется одно из основных и важных направлений деятельности женских францисканских конгрегаций в Галичине во второй половине XIX - начале XX века. Было установлено, что для монахинь образовательная деятельность имела важное значение. Педагогическая деятельность францисканцев в период социально-экономического кризиса в Галичине достигла огромных масштабов. Большинство монахинь обучала девочки в женских учебных заведениях. Образовательная деятельность монахинь женских францисканских общин охватывала значительную часть населения страны. Данные, полученные из обработанных архивных источников, подтверждают важную социальную роль этой деятельности.
Year
Volume
Pages
189-198
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
  • Przykarpacki Narodowy Uniwersytet, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
References
  • Bilewicz A., Prywatne średnie, ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867–1914. Prace Pedagogiczne, Wrocław: Wyd. UWr, 1997.
  • Czajecka B., Szkoły klasztorne żeńskie w Galicji w l. 1867–1914, [w:] Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Kraków 1984, t. 61.
  • Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, pod red. J. Gwioździk, R. Witkowskiego, A. M. Wyrwy, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014.
  • Lenart M. P., Leksykon domów (1861–1981), Kraków 2003, t. 2, cz. 4; Kraków 2004, cz. 5.
  • Nędza J. M., Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (1894–1909), [w:] Nasza Przeszłość: studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Kraków 1959, t.X.
  • Niezgoda C., Wierny ideałom. Życie, działalność i duchowość Józefa Sebastiana Pelczara (1842–1924), Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1988.
  • Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. nauk. J. Kostkiewicz, t. 3. Kraków: Oficyna Wydawnicza «Impuls», 2015.
  • Sander E., Działalność edukacyjna i wychowawcza krakowskich klarysek, red. T. Piech, Kraków : Wydawnictwo UNUM, 2010.
  • Zakony św. Franciszka w Polsce w latach 1772–1970. Zgromadzenia męskie i żeńskie oraz klasztory klauzurowe, pr. zb. pod red. O. J. R. Bar, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1978.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b63802a-8cf3-496c-af72-0db147738500
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.