Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4(116-117) "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy" (Managing Diversity in Light of the Challenges of the Contemporary Labor Market) | 39-52

Article title

Atrybuty różnorodności kobiet żołnierzy w świetle wyników badań pilotażowych

Content

Title variants

EN
The Diversity Attributes of Women Soldiers in Light of the Results of Pilot Studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zarządzania różnorodnością w wojsku w ujęciu równości płci. Szczególna uwaga badaczy została skierowana na problematykę aspiracji kobiet zatrudnionych w wojsku i zestawienie wyników badania w tym zakresie z warunkami pracy w siłach zbrojnych. Autorki przedstawiają koncepcję zarządzania różnorodnością z perspektywy wymagania tworzenia w organizacji wojskowej warunków pracy, umożliwiających właściwe wykorzystanie różnic pomiędzy jej członkami.
EN
The article aims to provide an insight into diversity management in the military from the perspective of gender equality. Special attention was devoted by the researchers to the issue of the aspirations of women employed in the army as well as the comparison of research results in this regard with working conditions in the armed forces. The authors present a concept of diversity management in a military organization from the perspective of the need to create working conditions that allow proper use of differences among its members

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa

References

 • CBOS 2013), Komunikat z badań: Wartości i normy, BS/111/2013, Warszawa, CBOS, sierpień, dostęp 31 stycznia 2017, .
 • Decyzja nr 464/MON z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej.
 • Drapikowska B. (2015), Udział kobiet żołnierzy w zadaniach operacyjnych realizowanych przez Polskie Kontyngenty Wojskowe w Iraku i w Afganistanie, rozprawa doktorska, Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 • Durska M. (2009), Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, dostęp 15grudnia 2016, <http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Documents/Rocznik_2009.pdf>.
 • Jabłońska-Wołoszyn M., kier. pracy naukowo-badawczej (2016), Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim Sił Zbrojnych RP w perspektywie organizacyjnej, procesowej i indywidualnej, nr II.2.23.7.0., Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 • Jagoda A. (2016), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników, Marketing i Rynek, nr 3.
 • Lawthom R.(2003), Przeciw wszelkiej nierówności, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, GWP.
 • Leks-Bujak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością w organizacji, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, nr 72.
 • Majewski T. (2016), Aspekty teoretyczne aspiracji zawodowych, w Piotrowska-Trybull M. (kier. pracy naukowo-badawczej), Aspiracje zawodowe kobiet w Siłach Zbrojnych RP a sprawne wykonywanie zadań, nr II.2.14.6.0., Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 • Piotrowska-Trybull M., kier. pracy naukowo-badawczej (2016), Aspiracje zawodowe kobiet w Siłach Zbrojnych RP a sprawne wykonywanie zadań, nr II.2.14.6.0., Warszawa, Akademia Obrony Narodowej.
 • Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (98–99).
 • Urbanowicz J. red. (1971), Mała encyklopedia wojskowa, t. 3, Warszawa, MON,
 • Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor, nr 3 (40), dostęp 2 stycznia 2017), <http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840> (Wojskowa służba kobiet, Statystyki, dostęp 21 marca 2016, <www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne-rp/wojskowa-sluzba-kobiet/statystyki/31669,statystyki.html>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4b6ba2e3-1f31-4c98-97ab-157b0680f39e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.